Σύμφωνα με την πρόσφατη ανακοίνωση της ΕΛΣΤΑΤ, η ανάκαμψη της οικονομικής δραστηριότητας το δεύτερο τρίμηνο του 2022 ήταν ισχυρή, καθώς το πραγματικό ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 7,7% σε ετήσια βάση, υπερβαίνοντας σημαντικά τον μέσο όρο της Ευρωζώνης (4,1%).

Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανάλυση της τράπεζας Αlpha Bank, η αύξηση του ΑΕΠ προήλθε πρωτίστως από την ενίσχυση της ιδιωτικής κατανάλωσης και δευτερευόντως των επενδύσεων, του εξωτερικού τομέα και της δημόσιας κατανάλωσης. Σε τριμηνιαία βάση, το προϊόν της χώρας σημείωσε άνοδο το δεύτερο τρίμηνο του τρέχοντος έτους, κατά 1,2%, για όγδοο διαδοχικό τρίμηνο . Η ιδιωτική κατανάλωση αυξήθηκε κατά 11% σε ετήσια βάση, σημειώνοντας τη μεγαλύτερη θετική συμβολή στην άνοδο του ΑΕΠ, ύψους 7,7 ποσοστιαίων μονάδων.

Επιπλέον, θετική ήταν η πορεία των βραχυχρόνιων δεικτών οικονομικής συγκυρίας το δεύτερο τρίμηνο του 2022, όπως του δείκτη όγκου λιανικού εμπορίου, εξαιρουμένων των καυσίμων και των λιπαντικών, ο οποίος αυξήθηκε κατά 1% σε ετήσια βάση και των πωλήσεων επιβατικών Ι.Χ. αυτοκινήτων (+4,6%). Παράλληλα, ο ΕνΔΤΚ αυξήθηκε κατά 9,2% κατά μέσο όρο, το πρώτο οκτάμηνο του τρέχοντος έτους. Η δημόσια κατανάλωση αυξήθηκε κατά 0,8% σε ετήσια βάση, συμβάλλοντας θετικά κατά 0,2 ποσοστιαίες μονάδες στη μεταβολή του ΑΕΠ, ως απόρροια των επιπρόσθετων δημοσιονομικών μέτρων στήριξης των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων που υιοθέτησε η κυβέρνηση και αφορούσαν πρωτίστως στην αντιμετώπιση της ανόδου του ενεργειακού κόστους.

Οι επενδύσεις αυξήθηκαν κατά 8,7% σε ετήσια βάση, συμβάλλοντας θετικά κατά 1,1 ποσοστιαίες μονάδες στη μεταβολή του ΑΕΠ, ενώ αρνητική ήταν η συμβολή των αποθεμάτων (συμπεριλαμβανομένων των στατιστικών διαφορών), η οποία διαμορφώθηκε σε 2 ποσοστιαίες μονάδες. Ως προς την ανάλυση των επενδύσεων ανά κατηγορία, οι επενδύσεις σε κατοικίες αυξήθηκαν κατά 15,9%, σε λοιπές κατασκευές εκτός κατοικιών κατά 10,2% και σε μηχανολογικό και τεχνολογικό εξοπλισμό κατά 14,1%. Τις μεγαλύτερες θετικές συμβολές στην άνοδο των επενδύσεων είχαν οι επενδύσεις σε μηχανολογικό και τεχνολογικό εξοπλισμό (5,3 π.μ.) και σε κατασκευές εκτός των κατοικιών (2,4 π.μ.).

Αντίθετα, οι επενδύσεις σε μεταφορικό εξοπλισμό και οι λοιπές επενδύσεις μειώθηκαν το δεύτερο τρίμηνο του τρέχοντος έτους, κατά 5,4% και 0,4% σε ετήσια βάση, αντίστοιχα. Σημειώνεται ότι εντός του Απριλίου εκταμιεύτηκαν Ευρώ 3,6 δισ. από το Ταμείο Ανάκαμψης από τα οποία Ευρώ 1,72 δισ. αφορούν σε επιδοτήσεις και Ευρώ 1,84 δισ. σε δάνεια.

Τα ευρωπαϊκά κονδύλια, σε συνδυασμό με τις νέες επενδύσεις που αναμένεται να κινητοποιήσουν, εκτιμάται ότι θα έχουν ως αποτέλεσμα τη σημαντική θετική συμβολή των επενδύσεων στο ΑΕΠ κατά το τρέχον έτος. Οι καθαρές εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών είχαν θετική συμβολή στη μεταβολή του ΑΕΠ του πρώτου τριμήνου κατά 0,7 ποσοστιαίες μονάδες, καθώς η άνοδος στις εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών (κατά 20,8% σε ετήσια βάση) υπερέβη την αύξηση στις αντίστοιχες εισαγωγές (κατά 15,5%).

Συγκεκριμένα, οι εξαγωγές αγαθών αυξήθηκαν κατά 3,3%, ενώ και οι εισαγωγές αγαθών συνέχισαν να αυξάνονται αν και με ηπιότερο ρυθμό σε σύγκριση με τα δύο προηγούμενα τρίμηνα (17,5%). Εντυπωσιακή άνοδο κατέγραψαν οι εξαγωγές υπηρεσιών (47,4%), με τις ταξιδιωτικές εισπράξεις να έχουν αυξηθεί κατά περίπου 3,3 φορές το δεύτερο τρίμηνο του τρέχοντος έτους, σε σύγκριση με το ίδιο διάστημα πέρυσι. Σημειώνεται ότι, το πρώτο τρίμηνο του 2022, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις είχαν αυξηθεί κατά 321% σε ετήσια βάση.

Από την πλευρά της παραγωγής, τη μεγαλύτερη θετική συμβολή στην ετήσια άνοδο της Ακαθάριστης Προστιθέμενη Αξίας (ΑΠΑ), το δεύτερο τρίμηνο του 2022, είχαν οι υπηρεσίες (5,3 ποσοστιαίες μονάδες) και ακολούθησε ο δευτερογενής τομέας (0,8 ποσοστιαίες μονάδες), ενώ η συμβολή του πρωτογενούς τομέα της οικονομίας διατηρήθηκε οριακά αρνητική (-0,1 ποσοστιαίες μονάδες).

Διαβάστε ακόμη: