Για τις 12 Ιουνίου 2024 συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Άβαξ το διοικητικό συμβούλιο, με θέμα, μεταξύ άλλων, την έγκριση της διάθεσης των αποτελεσμάτων της χρήσης του 2023 και τη διανομή μερίσματος.

Η ημερήσια διάταξη ορίζεται ως εξής:

1. Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Χρηματοοικονομικής Έκθεσης της εταιρικής χρήσης 01.01.2023 – 31.12.2023, οι οποίες έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α. με τις σχετικές Εκθέσεις και Δηλώσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.

2. Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης 01.01.2023 – 31.12.2023 και διανομή μερίσματος.

3. Υποβολή της κοινής έκθεσης των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020,για το έτος 2023 (θέμα το οποίο δεν τίθεται σε ψηφοφορία).

4. Υποβολή της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 περ. θ του Ν. 4449/2017 για το έτος 2023 (θέμα το οποίο δεν τίθεται σε ψηφοφορία),

5.. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή για την εταιρική χρήση 2023 (01.01.2023 – 31.12.2023), σύμφωνα με την παρ. 1, περ. γ του άρθρου 117 του Ν. 4548/2018.
6. Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 1.01.2024 – 31.12.2024 και καθορισμός της αμοιβής της.

7. Τροποποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας – Προσθήκη νέου άρθρου.

8. Έγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2023 – 31.12.2023.

9. Καθορισμός των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την τρέχουσα εταιρική χρήση 01.01.2024-31.12.2024 και μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2025, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018.

10. Υποβολή προς συζήτηση και παροχή συμβουλευτικής ψήφου επί της Έκθεσης Αποδοχών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου χρήσης 2023 σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018.

11. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Άβαξ, λόγω λήξης της θητείας του.

12. Εκλογή νέων μελών Επιτροπής Ελέγχου.

13. Τροποποίηση Πολιτικής Αποδοχών των μελών Δ.Σ. της Εταιρείας.

14. Χορήγηση άδειας σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στα στελέχη των Διευθύνσεων της Εταιρείας για τη συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διοίκηση των θυγατρικών και συνδεδεμένων εταιρειών της Εταιρείας.

15. Έγκριση συμμετοχής της Εταιρείας σε εταιρείες και Κοινοπραξίες.

16. Διάφορες ανακοινώσεις.

Διαβάστε ακόμη: