Νέο ρεκόρ σε αιτήσεις και εγκρίσεις καταγράφει ο εξωδικαστικός μηχανισμός. Mετά την εφαρμογή των βελτιώσεων που θεσμοθέτησε το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών περισσότερα νοικοκυριά και επιχειρήσεις υποβάλλον αιτήσεις στην πλατφόρμα της Γενικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους.

Χιλιάδες οφειλέτες με χρέη προς τράπεζες, ασφαλιστικά ταμεία και Δημόσιο που κινδύνευαν να χάσουν το σπίτι τους πέτυχαν να ρυθμίσουν το σύνολο των οφειλών τους μέσω του εξωδικαστικού.

Ο εξωδικαστικός μηχανισμός αποτελεί λύση για ιδιώτες, επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες, για τη συνολική ρύθμιση των οφειλών τους προς εφορία, ασφαλιστικά ταμεία, δήμους, τράπεζες και servicers. Όμως, υπάρχουν και περιπτώσεις όπου τράπεζες και εταιρείες διαχείρισης δανείων βάζουν «φρένο» στις αιτήσεις για ρύθμιση.

Ο εξωδικαστικός μηχανισμός

Αποκαλυπτικά είναι τα στοιχεία του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, σύμφωνα με τα οποία το πρώτο τετράμηνο του 2024 οι αιτήσεις άγγιξαν τις 25.190 εμφανίζοντας αύξηση άνω του 82%, καθώς στο αντίστοιχο διάστημα του 2023 είχαν φθάσει στις 13.830.

Τον Απρίλιο οριστικοποιήθηκαν 3.819 αιτήσεις. Συνεπώς, μέχρι σήμερα, μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού έχουν πραγματοποιηθεί 16.704 επιτυχείς ρυθμίσεις οφειλών που αντιστοιχούν σε 5,92 δισ. ευρώ αρχικών οφειλών.

Αττική και Κεντρική Μακεδονία είναι οι περιοχές με τη μεγαλύτερη κινητικότητα, καθώς αντιστοιχούν στο 47,15 των συνολικών οφειλών, ύψους 15,1 δισ. ευρώ.

Το 58,12% των οφειλών στον μηχανισμό αφορούν επιτηδευματίες, ενώ το 75,8% εξ αυτών είναι προς χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, με τη μέση διάρκεια αποπληρωμής για χρέη προς το Δημόσιο να φθάνει στα 17 έτη και προς τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα τα 18 έτη.

Η πλειοψηφία των αιτήσεων βρίσκονται στο εύρος οφειλής 50.000 έως 200.000 ευρώ ενώ οι οφειλές άνω του ενός εκατ. ευρώ αθροίζουν σε 18,73 δισ. και αποτελούν το 58,24% του συνόλου των οφειλών του εξωδικαστικού. Παράλληλα μόνο το 9% των οφειλών είναι ενήμερο.

Η απόρριψη

Ωστόσο, υπάρχουν και περιπτώσεις όπου οι τράπεζες και οι εταιρείες διαχείρισης δανείων βάζουν «φρένο» στις αιτήσεις για ρύθμιση.

Οι πιθανοί λόγοι απόρριψης είναι οι ακόλουθοι:

 • Υφιστάμενη ενεργή πίστωση
 • Συγχρηματοδότηση με φορέα ή χρηματοδότηση με την εγγύηση φορέα, ο οποίος δεν έχει εγκρίνει τη ρύθμιση
 • Πρόσφατη ρύθμιση με πιστωτή, στον οποίο έχουν παρασχεθεί εξασφαλίσεις με αποτέλεσμα τη μη ισότιμη μεταχείριση των πιστωτών
 • Πρόσφατη εξυπηρετούμενη ρύθμιση με τον πιστωτικό φορέα που εποπτικά (ταξινόμηση δανείου) δεν επιτρέπει επαναρρύθμιση
 • Ο εξωδικαστικός μηχανισμός του Ν.4738/2020 δεν αποτελεί το πρόσφορο μέσο ρύθμισης της οφειλής, λόγω του ύψους ή/και της φύσης αυτής
 • Μη υποβολή πρότασης
 • Μη συμμετοχή όλων των ενεχομένων (συνοφειλετών ή/και εγγυητών)
 • Ιστορικό αντισυναλλακτικής συμπεριφοράς
 • Επίκειται πλειστηριασμός εντός των επομένων τριών μηνών
 • Επαρκής οικονομική δυνατότητα ή/και περιουσία για την εξόφληση των οφειλών
 • Ενήμερη οφειλή ή ρυθμισμένη και ενήμερη οφειλή για την οποία δεν υφίσταται ανάγκη ρύθμισης
 • Εκτός πεδίου εφαρμογής του νόμου λόγω ότι ο οφειλέτης έχει τεθεί σε λύση ή εκκαθάριση
 • Εκτός πεδίου εφαρμογής του νόμου λόγω ότι ο οφειλέτης έχει εξυπηρετούμενες ή /και ενήμερες οφειλές και δεν επικαλείται ή δεν προκύπτει επιδείνωση της οικονομικής του κατάστασης κατά τουλάχιστον 20%
 • Εκτός πεδίου εφαρμογής του νόμου λόγω ότι ο οφειλέτης έχει αμετάκλητα καταδικαστεί για τα αδικήματα του άρθρου 7, παρ. ε, του Ν. 4738/2020
 • Εκτός πεδίου εφαρμογής του νόμου λόγω ότι έχει εκδοθεί οριστική απόφαση για οποιαδήποτε από τις ως άνω διαδικασίες ή έχει συζητηθεί η σχετική αίτηση ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου και αναμένεται η έκδοση απόφασης
 • Εκτός πεδίου εφαρμογής του νόμου λόγω ότι δεν έχει παρέλθει το κατά νόμο χρονικό διάστημα (Ν. 4738/2020, αρ. 7, παρ. 3,δ) από την έκδοση απόφασης κατά τα προαναφερθέντα ή την ολοκλήρωση προηγούμενης διαδικασίας εξωδικαστικής ρύθμισης της οφειλής του Ν. 4738/2020
 • Εκτός πεδίου εφαρμογής του νόμου λόγω μη έγκυρης παραίτησης από αίτηση είτε υπαγωγής σε διαδικασία του Ν. 3588/2007 ή του Ν. 3869/2010 ή του Ν. 4605/2019, είτε ενώπιον αρμοδίου δικαστηρίου για επικύρωση συμφωνίας εξυγίανσης ή για κήρυξη πτώχευσης
 • Απόρριψη λόγω μη φερεγγυότητας
 • Απόρριψη λόγω μη βιωσιμότητας
 • Ανεπαρκής οικονομική δυνατότητα ενεχομένων/αντικειμενική αδυναμία εξυπηρέτησης της αιτούμενης ρύθμισης
 • Άλλο
 • Αίτημα οφειλέτη για ρύθμιση μόνο με φορείς του Δημοσίου

Διαβάστε ακόμη: