Η Τράπεζα Πειραιώς επιλέγει στρατηγικά τη στήριξη του αγροδιατροφικού τομέα και ενισχύει τη ρευστότητα αγροτών, αγροτικών συνεταιρισμών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων του αγροδιατροφικού τομέα, οι οποίοι έχουν πληγεί από τον Covid-19, μέσω του Ταμείου Εγγυήσεων Αγροτικής Ανάπτυξης.

Μέσω του προγράμματος η Τράπεζα Πειραιώς χορηγεί δάνεια με τη μορφή κεφαλαίου κίνησης, για την κάλυψη αναγκών ρευστότητας, που προέκυψαν εξαιτίας της πανδημίας και ανεξάρτητα από την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων.

Δικαιούχοι είναι φυσικά και νομικά πρόσωπα, που πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας. Ειδικότερα για την πρωτογενή παραγωγή (Δράση 4.1.4) είναι επαγγελματίες αγρότες, νέοι αγρότες, συνεργατικά σχήματα και για τη μεταποίηση και εμπορία αγροτικών προϊόντων (Δράση 4.2.4) ΜμΕ και συνεργατικά σχήματα που δραστηριοποιούνται στη μεταποίηση, ανάπτυξη ή/και εμπορία γεωργικών προϊόντων, με τελικό προϊόν επίσης γεωργικό, σε επιλέξιμο Κ.Α.Δ.

Οι δικαιούχοι του προγράμματος, που διατίθεται μέχρι 31.12.2022, μπορούν να χρηματοδοτηθούν με χαμηλότερο επιτόκιο και μειωμένες εξασφαλίσεις, με την εγγύηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων σε ποσοστό 80% και για ποσά που κυμαίνονται από €10.000 έως και €200.000.

Η αποπληρωμή του δανείου μπορεί να γίνει από 1 έως 8 έτη, σε μηνιαίες, 3μηνιαίες, 6μηνιαίες ή ετήσιες τοκοχρεωλυτικές ή χρεολυτικές δόσεις.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτησή τους στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων (https://www.ependyseis.gr/mis) επιλέγοντας μία από τις δύο ειδικές δράσεις του ΠΑΑ 2014 – 2020:

• τη Δράση 4.1.4 που αφορά επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις και
• τη Δράση 4.2.4 που αφορά επενδύσεις σε μεταποίηση και εμπορία γεωργικών προϊόντων με
τελικό προϊόν επίσης γεωργικό.

Με την πρωτοβουλία αυτή η Τράπεζα Πειραιώς ενισχύει τη ρευστότητα του αγροτικού τομέα και του κλάδου της μεταποίησης αγροτικών προϊόντων, με ευνοϊκούς όρους, συμβάλλοντας στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στη χώρα μας σε μια συγκυρία με πολλές προκλήσεις.

Το σύνολο των προγραμμάτων του Ταμείου Εγγυήσεων Αγροτικής Ανάπτυξης συνολικού προϋπολογισμού €200 εκατ. παρέχει η Τράπεζα Πειραιώς από τον Ιανουάριο του 2021.