Νόμιμες οι αναδρομικές επιστροφές περικοπών στις κύριες συντάξεις για το διάστημα 11/06/2015 ως 11/05/2016, σύμφωνα με το Ανώτατο Δικαστήριο.

Οι συνταξιούχοι του ιδιωτικού τομέα δικαιούνται αναδρομικά τις περικοπές των κύριων συντάξεών τους για το ενδεκάμηνο από 11/06/2015 έως 11/05/2016 –που έγιναν με το «νόμο Κατρούγκαλου»– ανεξάρτητα εάν έχουν προσφύγει στα δικαστήρια ή όχι, ενώ δικαιούνται τις περικοπές των επικουρικών συντάξεως και των τριών δώρων (Χριστουγέννων, Πάσχα, θερινής αδείας) μόνο οι συνταξιούχοι που είχαν προσφύγει στα δικαστήρια έως 31/07/2020, σύμφωνα με πέντε αποφάσεις της Ολομέλειας του ΣτΕ.

Το Συμβούλιο της Επικρατείας απέρριψε τις αιτήσεις σωματείων και συνταξιουχικών οργανώσεων σχετικά με την επιστροφή ποσών για επικουρικές και δώρα.

Οι αποφάσεις έκριναν κατ’ αρχάς ότι τα σωματεία και οι συνταξιούχοι του ιδιωτικού τομέα ασκούν με έννομο συμφέρον τις αιτήσεις ακυρώσεως.

Ιδιαίτερα, όμως, οι συνταξιούχοι που είχαν ασκήσει αγωγές πριν από τη δημοσίευση του ν. 4714/2020, πριν δηλαδή από τις 31/07/2020, έχουν έννομο συμφέρον μόνο κατά το μέρος της παράλειψης να προβλεφθεί (με τον νόμο και την κατ’ εξουσιοδότηση αυτού εκδοθείσα προσβαλλόμενη απόφαση) η καταβολή (έως τις 31/12/2020) των ποσών που αντιστοιχούν σε μειώσεις επικουρικών συντάξεων και στα καταργηθέντα επιδόματα αδείας και εορτών, ενώ, αντιθέτως, χωρίς έννομο συμφέρον παραπονούνται για την απόσβεση των αξιώσεων που αφορούν τις περικοπές των επικουρικών συντάξεων και την κατάργηση των επιδομάτων αδείας και εορτών.

Τούτο, διότι η ρύθμιση της παραγράφου 4 του άρθρου 114 του ν. 4714/2020 περί αποσβέσεως δεν αφορά τους αιτούντες, οι οποίοι εξαιρούνται αυτής, δυνάμει της παρ. 5 του ίδιου άρθρου.

Επομένως, οι αξιώσεις των συνταξιούχων που είχαν ασκήσει αγωγή πριν από την 31/07/2020 δεν αποσβέννυνται με βάση τη διάταξη του άρθρου 114 παρ. 4 του ν. 4714/2020, αλλά η ικανοποίηση αυτών, εξαρτάται από την έκβαση των δικών επί των αγωγών που είχαν ασκήσει.

Εν όψει της κρίσεως με τις αποφάσεις της ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας, 2287–8/2015, ως αντισυνταγματικών των διατάξεων των νόμων 4051/2012 και 4093/2012, με τις οποίες θεσπίσθηκαν περικοπές των κύριων και επικουρικών συντάξεων και κατάργηση των επιδομάτων εορτών και αδείας, ανέκυψε ζήτημα επιστροφής στους συνταξιούχους του ιδιωτικού τομέα ποσών που αντιστοιχούν στις περικοπές αυτές για το χρονικό διάστημα από 11/06/2015 έως 11/05/2016 (συνολικά 11 μηνών), σύμφωνα με τις εν λόγω αποφάσεις.

Το Δικαστήριο έκρινε ότι οι επίδικες διατάξεις του άρθρου 114 του ν. 4714/2020, με τις οποίες προβλέπεται η χορήγηση ποσών που αντιστοιχούν μόνον σε περικοπές κύριων συντάξεων για όλους τους συνταξιούχους του ιδιωτικού τομέα και απόσβεση των αξιώσεων για επιπλέον ποσά που αντιστοιχούν σε περικοπές επικουρικών συντάξεων και καταργήσεις επιδομάτων εορτών και αδείας μόνον όμως για όσους δεν είχαν προσφύγει στα δικαστήρια μέχρι τη δημοσίευση τω ως άνω νόμου (31/07/2020), οι οποίες αφορούν ένα περιορισμένο χρονικό διάστημα αναγόμενο στο παρελθόν, δε θεσπίζουν πάγιες περικοπές των συνταξιοδοτικών παροχών και για τον λόγο αυτόν, δε θίγουν τον πυρήνα του δικαιώματος στην κοινωνική ασφάλιση ούτε θέτουν σε διακινδύνευση το επίπεδο αξιοπρεπούς διαβιώσεως των συνταξιούχων, αλλά θεσπίζουν έκτακτο μέτρο δημοσιονομικού χαρακτήρα, το οποίο, ως εκ της φύσεώς του, δεν απαιτείται να συνοδεύεται από ειδική επιστημονική μελέτη.