Τη δωρεάν διάθεση 139.398 ιδίων κοινών ονομαστικών μετοχών συνολικής αξίας 4.965.356,76 ευρώ, που προκύπτει λαμβάνοντας υπόψη την τιμή κλεισίματος €35,62 της προηγούμενης ημέρας, ανακοίνωσε η Mytilineos.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση, η διάθεση των μετοχών πραγματοποιήθηκε στις 18.04.2024 σε συνολικά 61 Δικαιούχους, σε εφαρμογή απόφασης της από 15.06.2021 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της και σύμφωνα με τους όρους της, κατ’ εξουσιοδότηση αυτής, απόφασης του διοικητικού συμβουλίου από 22.12.2021.

Η διάθεση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο κατά τα ανωτέρω εγκριθέντος προγράμματος δωρεάν διάθεσης ιδίων μετοχών (κοινών ονομαστικών μετά ψήφου) της MYTILINEOS σε εκτελεστικά μέλη του διοικητικού συμβουλίου της MYTILINEOS ή/και σε ανώτατα ή/και ανώτερα διευθυντικά στελέχη της MYTILINEOS ή/και συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών κατά την έννοια του άρθρου 32 ν. 4308/2014, ή/και σε πρόσωπα που παρέχουν στη MYTILINEOS υπηρεσίες σε σταθερή βάση (οι «Δικαιούχοι»), υπό την προϋπόθεση επίτευξης συγκεκριμένων χρηματοοικονομικών στόχων της εταιρείας και την αίρεση εκπλήρωσης σειράς προϋποθέσεων, που διαπιστώθηκαν με την από 12.04.2024 απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας.

Οι ως άνω ίδιες μετοχές είχαν αποκτηθεί από 01.06.2020 έως 17.04.2024 στο πλαίσιο προγράμματος απόκτησης ιδίων μετοχών της MYTILINEOS, το οποίο εγκρίθηκε με τις από 27.03.2020, 23.03.2022, 10.04.2023 και 27.03.2024 αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

Μετά και την προαναφερόμενη διάθεση, η MYTILINEOS κατέχει συνολικά 4.806.797 ίδιες μετοχές, ποσοστό 3,3640% του συνόλου των μετοχών της.

Διαβάστε ακόμη: