Ολοκληρώθηκε η πώληση του κτιρίου γραφείων Cecil στην εταιρεία ΚΟΝΤΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. έναντι 19,4 εκατ. ευρώ. Πρόκειται για ακίνητο εκμισθώσιμης επιφάνειας περίπου 6.000 τ.μ., το οποίο πουλήθηκε στο πλαίσιο της στρατηγικής της Lamda Development να εστιάσει στο έργο στου Ελληνικού, τα εμπορικά κέντρα και τις μαρίνες.

Ειδικότερα όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση:

«Η LAMDA DEVELOPMENT S.A. σε συνέχεια της από 27.12.2023 σχετικής Ανακοίνωσης, ανακοινώνει ότι ολοκλήρωσε την 08.02.2024, δια της 100% θυγατρικής της «Lamda Prime Properties S.M.S.A», την πώληση του κτιρίου γραφείων Cecil (συνολικής εκμισθώσιμης επιφάνειας περίπου 6.000 τ.μ.) στην εταιρεία ΚΟΝΤΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.

Το τίμημα της συναλλαγής ανήλθε σε €19,4 εκατ. σε μετρητά. Η αξία του ακινήτου, βάσει της αποτίμησης ανεξάρτητου εκτιμητή την 30.06.2023, ανερχόταν σε περίπου €15,2 εκατ.

Ο Όμιλος LAMDA Development αναμένεται να αναγνωρίσει στο Α’ Τρίμηνο 2024 λογιστικό κέρδος προ φόρων ποσού περίπου €4 εκατ. ως αποτέλεσμα της ανωτέρω συναλλαγής. Επιπλέον, ποσό €5,3 εκατ. περίπου εκ του τιμήματος της συναλλαγής αποπλήρωσε ολοσχερώς το ισόποσο δάνειο της ως άνω θυγατρικής (η ονομαστική αξία του δανείου την 30.09.2023), μειώνοντας έτσι τις δανειακές υποχρεώσεις του Ομίλου. Συνεπώς, η συναλλαγή (α) ενισχύει την Καθαρή Αξία Ενεργητικού (NAV), (β) αυξάνει τα ταμειακά διαθέσιμα του Ομίλου και (γ) μειώνει τις ενοποιημένες δανειακές υποχρεώσεις του Ομίλου.

Η ως άνω συναλλαγή εντάσσεται στο πλαίσιο της υφιστάμενης στρατηγικής της Εταιρείας που στοχεύει στην επικέντρωση των δραστηριοτήτων στο εμβληματικό έργο του Ελληνικού, τα Εμπορικά Κέντρα/Αναπτύξεις (The Mall Athens, Golden Hall, Mediterranean Cosmos, Designer Outlet Athens, Vouliagmenis Mall και Riviera Galleria) και τις μαρίνες.

Διαβάστε ακόμη: