search

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Δημόσιες Επενδύσεις: Οι στόχοι και το Πρόγραμμα για 2023

6,8 δισ. ευρώ θα δοθούν για έργα που θα χρηματοδοτηθούν και από πόρους της ΕΕ, 1,5 δισ. ευρώ για έργα που θα χρηματοδοτηθούν αποκλειστικά από εθνικούς πόρους και 3,662 δισ. ευρώ για τα…

Δημόσιες Επενδύσεις: Οι στόχοι και το Πρόγραμμα για 2023

Πόροι συνολικού ύψους 11,962 δισ. ευρώ, που αντιπροσωπεύουν το 5,3% του ΑΕΠ, προβλέπονται συνολικά να δαπανηθούν μέσω του ΠΔΕ το 2023, λαμβάνοντας υπόψη τις δαπάνες του Ταμείου Ανάκαμψης για τις Δημόσιες Επενδύσεις το 2023. Κατανέμονται σε 6,8 δισ. ευρώ για έργα που θα χρηματοδοτηθούν και από πόρους της ΕΕ, 1,5 δισ. ευρώ για έργα που θα χρηματοδοτηθούν αποκλειστικά από εθνικούς πόρους και 3,662 δισ. ευρώ για τα έργα και μεταρρυθμίσεις του Ταμείου Ανάκαμψης.

Σε ό,τι αφορά στις δράσεις του ΕΣΠΑ 2014- 2020, ιδιαίτερη έμφαση δίδεται εκ νέου στους τομείς των μεγάλων έργων υποδομών (οδικά έργα, σιδηρόδρομοι, Μετρό κ.λπ.), της επιχειρηματικότητας (κυρίως στους τομείς της μεταποίησης και του τουρισμού), της ενίσχυσης απασχόλησης, της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, της υγείας και της πρόνοιας, των έργων για την προστασία του περιβάλλοντος, των έργων υποδομών των ΟΤΑ όλης της χώρας και των δράσεων για τη διοικητική μεταρρύθμιση.

Το νέο ΕΣΠΑ 2021- 2027, κατανέμει στα προγράμματά του 26,2 δισ. ευρώ στους πέντε ευρωπαϊκούς Στόχους Πολιτικής, δηλαδή τον μετασχηματισμό των επιχειρήσεων (20%), τις «πράσινες» επενδύσεις και την καθαρή ενέργεια (27%), τις πολυτροπικές μεταφορές (8%), το ανθρώπινο δυναμικό και τις κοινωνικές υπηρεσίες (29%), τη βιώσιμη τοπική ανάπτυξη (6%) καθώς και τη δίκαιη αναπτυξιακή μετάβαση (6,6%) και την Αλιεία, Υδατοκαλλιέργεια και Θάλασσα (3,2%).

Σε ό,τι αφορά το εθνικό σκέλος του ΠΔΕ, χρηματοδοτούνται αναπτυξιακές δράσεις του κράτους που δεν είναι επιλέξιμες σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα, αναπτυξιακές δράσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, δράσεις ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής και της Πολιτικής Προστασίας, εξυπηρετούνται οι ανάγκες των επενδυτικών νόμων και καλύπτονται έκτακτες ανάγκες, όπως η αποκατάσταση ζημιών σε έργα υποδομής από σεισμούς, πυρκαγιές και άλλες φυσικές καταστροφές.

Επίσης τα δεκατρία Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΠΕΠ) της χώρας χρηματοδοτούν έργα και δράσεις περιφερειακής κλίμακας. Για τα ΠΕΠ η δεσμευμένη δυνατότητα συνολικής δημόσιας χρηματοδότησης για το σύνολο της ΠΠ 2014- 2020 ανέρχεται στα 5,29 δισ. ευρώ. Οι πόροι προέρχονται από τα διαρθρωτικά Ταμεία ΕΚΤ και ΕΤΠΑ σε αναλογία περίπου 1 προς 3,3. Η απορρόφηση των πόρων για το ΕΤΠΑ είναι περίπου 82% και για το ΕΚΤ 85%.

Στήριξη της επιχειρηματικότητας

Το μεγαλύτερο μέρος (άνω του 85%) των διαθέσιμων πόρων του ΕΤΠΑ (4,04 δισ. ευρώ) κατευθύνονται κατά 29% στην στήριξη της επιχειρηματικότητας με την απορροφητικότητα στο 100%, κατά 23% στις δράσεις στον τομέα του περιβάλλοντος και των περιβαλλοντικών υποδομών με απορροφητικότητα 71%, κατά 18% στις δράσεις των υποδομών μεταφορών και βιώσιμων μεταφορών και κατά 15% σε δράσεις στον τομέα των κοινωνικών υποδομών, υποδομών υγείας και εκπαίδευσης με απορροφητικότητα 87%. Το μεγαλύτερο μέρος (περίπου 95%) των διαθέσιμων πόρων του ΕΚΤ (1,2 δισ. ευρώ) κατευθύνεται σε δράσεις για την προαγωγή της κοινωνικής ένταξης, καταπολέμηση της φτώχειας και τυχόν διακρίσεων με την απορροφητικότητα των πόρων στο 88%.

Τέλος, αξιοποιούνται και οι δυνατότητες που παρέχει ο Μηχανισμός Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Ειδικότερα ο Μηχανισμός στηρίζει δημόσιες επενδύσεις και μεταρρυθμίσεις αντιμετώπισης των οικονομικών και κοινωνικών επιπτώσεων της πανδημίας, με στόχο να καταστούν πιο βιώσιμες και ανθεκτικές, διασφαλίζοντας συγχρόνως για τα κράτη μέλη την πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση. Στο πλαίσιο αυτό με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης χρηματοδοτούνται έργα, που εντάσσονται στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» και που ο συνολικός προϋπολογισμός τους ανέρχεται σε 13.742 εκατ. ευρώ.

Πρόκειται για επενδύσεις, όπως το πρόγραμμα «Εξοικονομώ» για νοικοκυριά, επιχειρήσεις και το Δημόσιο, το οποίο συνεχίζεται και το 2023 με επιπλέον 333 εκατ. ευρώ, ηλεκτρικές διασυνδέσεις των νησιών και επενδύσεις αποθήκευσης ενέργειας και ο Αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδας Ε-65 που για το 2023 προβλέπεται δαπάνη ύψους 144 εκατ. ευρώ. Επίσης το σχέδιο περιλαμβάνει μεγάλα έργα όπως:

Αναβαθμίσεις στο δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ, με στόχο την ενίσχυση της ανθεκτικότητας και την προστασία του περιβάλλοντος, συνολικού προϋπολογισμού 60 εκατ. ευρώ,

Ανάπτυξη δικτύου μικροδορυφόρων σε συνδυασμό με εφαρμογές πολλαπλών χρήσεων στα πεδία των τηλεπικοινωνιών, της επιτήρησης των συνόρων, της παρακολούθησης των δασικών πυρκαγιών και σε άλλους τομείς της οικονομίας, προϋπολογισμού 200 εκατ. ευρώ,

Νέο Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων, προϋπολογισμού 20 εκατ. ευρώ,

Δευτερογενής πρόληψη στον τομέα της υγείας, προϋπολογισμού 154 εκατ. ευρώ, και

Προώθηση της ποιότητας, της καινοτομίας και της εξωστρέφειας στα πανεπιστήμια- Πανεπιστήμια Αριστείας (194 εκατ. ευρώ) κ.λπ.

Τα έσοδα από τις αποκρατικοποιήσεις

Εντωμεταξύ, στα 1,994 δισ. ευρώ αναμένεται να ανέλθουν τα ταμειακά έσοδα αποκρατικοποιήσεων που αναμένεται να πραγματοποιηθούν μέσω του ΤΑΙΠΕΔ, και διακρίνονται ως εξής:

Ποσό 1,583 δισ. ευρώ αφορά συμβάσεις παραχώρησης που προβλέπονται στις κατηγορίες «Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών» και «Λοιπά τρέχοντα έσοδα» (μη χρηματοοικονομικές συναλλαγές),

Ποσό 24 εκατ. ευρώ αφορά πωλήσεις παγίων που προβλέπονται στην κατηγορία «Πωλήσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων» (μη χρηματοοικονομικές συναλλαγές), και

Ποσό 387 εκατ. ευρώ αφορά πωλήσεις μετοχών διαφόρων εταιρειών με μέτοχο το Δημόσιο ή/και το ΤΑΙΠΕΔ και προβλέπονται στην κατηγορία «Συμμετοχικοί τίτλοι και μερίδια επενδυτικών κεφαλαίων» (χρηματοοικονομικές συναλλαγές).

Διαβάστε ακόμη: