Η διοίκηση της εταιρείας, σε συνέχεια επιστολής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, δημοσιοποίησε σήμερα (24/11) τα βασικά οικονομικά μεγέθη και τα αποτελέσματα του εννεάμηνου του τρέχοντος έτους (01/01 – 30/09), όπως αυτά διαμορφώθηκαν σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγουμένου έτους, σημειώνοντας την θετική εξέλιξη τριών βασικών οικονομικών μεγεθών, όπως:

  • Aύξηση των πωλήσεων κατά 37%.
  • Διαμόρφωση του λοιπού δανεισμού στα ίδια επίπεδα.
  • Μείωση των χρηματοοικονομικών εξόδων.

Όσον αφορά τα αποτελέσματα προ φόρων και προς αποκατάσταση της συγκρισιμότητας μεταξύ των δύο περιόδων, επισημάνθηκε ότι κατά το εννεάμηνο του προηγούμενου έτους υπήρξαν μη επαναλαμβανόμενα έσοδα, που επηρέασαν την διαμόρφωση των αποτελεσμάτων θετικά με το ποσό των 1.218 εκατομμυρίων ευρώ και αφορούν:

  • Έσοδα από αναστροφή απομείωσης παγίων, αποθεμάτων και δανείων 2.505 εκατ. ευρώ.
  • Έξοδα από ζημιές εκποίησης ακινήτων και λοιπών στοιχείων 1.287 εκατ. ευρώ.

Ήτοι, συνολική θετική επίδραση επί των αποτελεσμάτων προ φόρων ύψους 1.218 εκατ. ευρώ.

Κατά συνέπεια με όρους συγκρισιμότητας, τα αποτελέσματα προ φόρων του τρέχοντος εννεαμήνου παρουσιάζουν βελτίωση, συγκριτικά με τα αντίστοιχα της προηγούμενης περιόδου, η οποία οφείλεται (και) στη μείωση των χρηματοοικονομικών εξόδων, δεδομένου ότι μετά την μεταβίβαση των δανειακών υποχρεώσεων, το επιτοκιακό κόστος είναι μηδενικό.

Κατά το τρίτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους και σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι, οι πωλήσεις και τα αποτελέσματα προ φόρων παρουσιάζουν μικρή βελτίωση. Ανάλογη θα είναι και η εξέλιξη, κατά το τέταρτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους.

Διαβάστε ακόμη: