Την αναστολή διαπραγμάτευσης για τη μετοχή της Trastor, γνωστοποίησε ότι ο βασικός της μέτοχος WRED LLC, καθώς βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με την Τράπεζα Πειραιώς για τη μεταβίβαση του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η Trastor ΑΕΕΑΠ (εφεξής η “Εταιρεία”) ενημερώνει το Επενδυτικό Κοινό ότι σύμφωνα με ενημέρωση που έλαβε από το βασικό της μέτοχο WRED LLC, η τελευταία βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με τον επίσης μέτοχο Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε για τη μεταβίβαση του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας που κατέχει η WRED LLC στην Tράπεζα Πειραιώς Α.Ε, η δε υπογραφή σχετικής μεταξύ τους συμφωνίας, πιθανώς να ολοκληρωθεί εντός των προσεχών ημερών, υπό την προϋπόθεση της λήψης των απαραίτητων εγκρίσεων.

Η Εταιρεία δεν συμμετέχει στις διαπραγματεύσεις και δεν είναι συμβαλλόμενο μέρος στη συμφωνία που τυχόν υπογραφεί.