Σε διαγωνισμό για τη μίσθωση 14 ακινήτων σε όλη την Ελλάδα έχει προχωρήσει το Ελληνικό Κτηματολόγιο.
Πρόκειται για κτίρια, τα οποία θα στεγάσουν τα αντίστοιχα Κτηματολογικά Γραφεία και Υποκαταστήματα του οργανισμού στις παρακάτω περιοχές:

Αθηνών
Ηρακλείου Κρήτης
Καλαμαριάς Θεσσαλονίκης
Σάμου
Μυτιλήνης Λέσβου
Ερμούπολης Σύρου
Σερρών
Βόλου
Πύργου
Άρτας
Μεσολογγίου
Καβάλας
Αγίου Νικολάου Λασιθίου
Αγρινίου

ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ

Τα κτίρια πρέπει να πληρούν τα εξής κριτήρια:
Να ανταποκρίνονται στις λειτουργικές ανάγκες και να καλύπτουν τις ελάχιστες τεχνικές και ποιοτικές προδιαγραφές που αναφέρονται στην διακήρυξη.
Αν τα ακίνητα δεν πληρούν απόλυτα τις λειτουργικές απαιτήσεις, η προσφορά πρέπει να συνοδεύεται από τις σχεδιαζόμενες επεμβάσεις, ώστε το ακίνητο να καταστεί κατάλληλο.
Τα ακίνητα θα παραδοθούν έτοιμα για χρήση, µε ευθύνη και δαπάνες του εκμισθωτή, στον Φορέα, το αργότερο εντός 6 µηνών από την ημερομηνία υπογραφής της κάθε σύβασης.

Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Η επιλογή του εκμισθωτή θα γίνει µε ανοικτή διαδικασία μεταξύ όσων υποβάλλουν προσφορά.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν το τεύχος διακήρυξης από το ktimatologio.gr.
Η υποβολή των προσφορών γίνεται σε σφραγισμένο φάκελο μέχρι τις 05/08/2022 και ώρα 13:00 αποκλειστικά και µόνο στα γραφεία του Ελληνικού Κτηματολογίου (Λ. Μεσογείων 288 Χολαργός , ΤΚ 15562)