Η Διοίκηση της ΕΛΤΟΝ ανακοίνωσε ότι την Πέμπτη 26/11/2020 υπογράφηκε πενταετές, κοινό ομολογιακό δάνειο συνολικής ονομαστικής αξίας (κεφαλαίου) 5 εκατ. ευρώ, που πραγματοποιείται με την εγγύηση που παρέχεται από το Ταμείο Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων COVID-19 της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας Α.Ε., που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ελληνικό Δημόσιο, και με τη συνεισφορά του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (Ε.Π.Αν.Ε.Κ.), με κάλυψη αυτού από την Τράπεζα Πειραιώς.
Διαχειριστής πληρωμών και Εκπρόσωπος των Ομολογιούχων ορίσθηκε η Τράπεζα Πειραιώς.  Το προϊόν του εν λόγω μη εμπραγμάτως ασφαλισμένου Κοινού Ομολογιακού Δανείου θα χρησιμοποιηθεί από την Εταιρεία για την κάλυψη αναγκών της εταιρείας σε κεφάλαιο κίνησης που προκύπτουν συνεπεία της επιδημικής έκρηξης του COVID-19.