Κλειστός θα παραμείνει ο δρόμος των κυβερνητικών και κομματικών στελεχών προς τις καλοπληρωμένες υψηλόβαθμες θέσεις του τραπεζικού συστήματος και του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, ενώ σοβαροί περιορισμοί θα εξακολουθήσουν να υπάρχουν και για τα στελέχη που έχουν υπηρετήσει σε ελληνικές τράπεζες.

Σε μια πολιτικά ευαίσθητη περίοδο, όπου η χώρα βρίσκεται στην τελική ευθεία για τις εκλογές, στις διαπραγματεύσεις με τους ευρωπαϊκούς Θεσμούς η κυβέρνηση προσπάθησε, να τροποποιηθεί το νομοσχέδιο για τη λειτουργία του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) κατά τρόπον ώστε να αρθούν περιορισμοί που είχαν επιβληθεί στο παρελθόν.

Αυτές οι αλλαγές θα άνοιγαν τον δρόμο για την πλήρωση υψηλόβαθμων θέσεων του τραπεζικού συστήματος με πολιτικά και κομματικά κριτήρια.

Ωστόσο, το αποτέλεσμα της διαπραγμάτευσης ήταν να διατηρηθεί το «στοπ» από τους Ευρωπαίους σε τέτοιους διορισμούς, όπως διατηρήθηκε και ο έλεγχος του διορισμού της πλειονότητας των διοικητικών στελεχών του ΤΧΣ από το Euro Working Group, δηλαδή από τους τεχνοκράτες των ευρωπαϊκών υπουργείων Οικονομικών.

Ειδικότερα, στο νομοσχέδιο που δόθηκε σε διαβούλευση πριν λίγες ημέρες, διατηρούνται πολύ αυστηροί περιορισμοί και ασυμβίβαστα:

-Σχετικά με την επιλογή στελεχών για τη διοίκηση του ΤΧΣ, το νομοσχέδιο αναφέρει ότι: «Οι ιδιότητες του Βουλευτή, μέλους της Κυβερνήσεως, στελέχους Υπουργείου ή άλλης δημόσιας αρχής, στελέχους, υπαλλήλου ή συμβούλου χρηματοπιστωτικού ιδρύματος που λειτουργεί στην Ελλάδα ή προσώπου που κατέχει μετοχές χρηματοπιστωτικού ιδρύματος χρηματιστηριακής αξίας άνω των 100.000 ευρώ (…) είναι ασυμβίβαστες με εκείνη του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου. Στέλεχος ή υπάλληλος πανεπιστημίου, οργανισμού ή ιδρύματος λειτουργικά αυτόνομου από την Κυβέρνηση, δεν λογίζεται ως στέλεχος της Κυβέρνησης ή υπάλληλος Υπουργείου ή άλλης δημόσιας αρχής. Με την επιφύλαξη της παρ. 5, δεν είναι ασυμβίβαστη προς τον διορισμό ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου η ιδιότητα υπαλλήλου ή Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Οικονομικών, προκειμένου περί του εκπροσώπου αυτού στο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με την παρ. 2. Ο Διοικητής, οι Υποδιοικητές, τα μέλη των συλλογικών οργάνων, οι σύμβουλοι και το προσωπικό της Τράπεζας της Ελλάδος δεν μπορούν να είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εξαιρουμένου του μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από την Τράπεζα της Ελλάδος».

-Για τη στελέχωση της ιδιαίτερα σημαντικής Επιτροπής Επιλογής του ΤΧΣ, η οποία «φιλτράρει» τα υποψήφια ανώτατα στελέχη του, ορίζεται ότι «ως μέλη της Επιτροπής δεν δύνανται να επιλεγούν πρόσωπα τα οποία: είναι βουλευτές ή μέλη της Κυβέρνησης ή αξιωματούχοι, υπάλληλοι ή σύμβουλοι οποιουδήποτε Υπουργείου ή άλλης δημόσιας αρχής ή της Τράπεζας της Ελλάδος ή είναι εντεταλμένοι σύμβουλοι, στελέχη, υπάλληλοι ή σύμβουλοι οποιουδήποτε πιστωτικού ιδρύματος που λειτουργεί στην Ελλάδα ή είναι κάτοχοι μετοχών αξίας κτήσεως ή, εάν υπάρχει τέτοια, χρηματιστηριακής αξίας ποσού από εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ και άνω σε ένα τέτοιο πιστωτικό ίδρυμα ή έχουν οποιοδήποτε χρηματοοικονομικό συμφέρον άμεσα ή έμμεσα συνδεδεμένο με το μετοχικό κεφάλαιο ενός τέτοιου πιστωτικού ιδρύματος ισόποσης αξίας εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ και άνω. Οι ανωτέρω περιορισμοί ισχύουν για κάθε πρόσωπο που υπηρέτησε σε αντίστοιχη θέση ή κατείχε μετοχές εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ και άνω ή είχε οποιοδήποτε χρηματοοικονομικό συμφέρον άμεσα ή έμμεσα συνδεδεμένο με το μετοχικό κεφάλαιο ενός τέτοιου πιστωτικού ιδρύματος ισόποσης αξίας εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ και άνω κατά τα τελευταία τρία (3) χρόνια πριν την τοποθέτησή του στην Επιτροπή Επιλογής του παρόντος άρθρου».
Ιδιαίτερα, σημαντικό, όμως είναι ότι και οι διορισμοί στα διοικητικά συμβούλια των τραπεζών, καθώς και στις επιτροπές των διοικητικών συμβουλίων θα γίνονται με πολύ αυστηρά κριτήρια αξιολόγησης. Όπως αναφέρεται στο νομοσχέδιο, «κάθε μέλος πρέπει να μην ασκεί, ούτε να του έχει ανατεθεί κατά τα τελευταία τέσσερα (4) χρόνια πριν τον διορισμό του, σημαντικό δημόσιο λειτούργημα, όπως Αρχηγού του Κράτους ή Προέδρου της Κυβέρνησης, ανώτερου πολιτικού αξιωματούχου, ανώτερου κυβερνητικού, δικαστικού ή στρατιωτικού υπαλλήλου, ή σημαντική θέση ως ανώτερου στελέχους δημοσίων επιχειρήσεων ή στελέχους πολιτικού κόμματος».

Με αυτό τον τρόπο, σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις, οι Ευρωπαίοι θέλησαν να «στεγανοποιήσουν» το τραπεζικό σύστημα από διορισμούς με πολιτικό χρώμα, κάτι εξαιρετικά σημαντικό ιδιαίτερα αυτή την περίοδο, όπου, ως είθισται, οι κομματικοί μηχανισμοί ετοιμάζονται για τις εκλογές και μετά τις κάλπες αποτελεί παράδοση να τοποθετούνται σε καλοπληρωμένες θέσεις αποτυχόντες βουλευτές.