Ο συνολικός κύκλος εργασιών 2021 των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα στους τομείς της βιομηχανίας, των κατασκευών, του εμπορίου και των υπηρεσιών ανήλθε στα 321,2 δισεκατομμύρια ευρώ, σύμφωνα με τα αναλυτικά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για τη διάρθρωση των επιχειρήσεων στη χώρα μας.

Παράλληλα, η αξία παραγωγής και η ακαθάριστη προστιθέμενη αξία ανήλθαν στα 204,6 και 74,5 δισεκατομμύρια ευρώ, αντίστοιχα, Ως προς τις εισροές εργασίας των επιχειρήσεων, αυτές αριθμούσαν 3,2 εκατομμύρια απασχολούμενους, εκ των οποίων τα 2,4 εκατομμύρια ήταν μισθωτοί.

Οι δαπάνες των επιχειρήσεων για αγορές αγαθών και υπηρεσιών στο πλαίσιο της δραστηριότητάς τους κατά το έτος 2021 ανήλθαν σε 261,7 δισεκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων τα 129,1 δισεκατομμύρια ευρώ αφορούσαν σε αγορές αγαθών και υπηρεσιών με σκοπό τη μεταπώλησή τους στην κατάσταση στην οποία παρελήφθησαν, χωρίς επεξεργασία. Οι επιχειρήσεις πραγματοποίησαν επενδύσεις ύψους 8,0 δισεκατομμυρίων ευρώ κατά το 2021.

Κλάδοι με τον μεγαλύτερο αριθμό επιχειρήσεων

Κατά το έτος 2021 δραστηριοποιήθηκαν στην Ελλάδα συνολικά 881.717 επιχειρήσεις στους τομείς της βιομηχανίας, των κατασκευών, του εμπορίου και των υπηρεσιών. Οι κλάδοι με το μεγαλύτερο πλήθος επιχειρήσεων ήταν το χονδρικό και λιανικό εμπόριο με 224.087 επιχειρήσεις, οι οποίες αποτελούν το 25,4% του συνόλου των ανωτέρω επιχειρήσεων, ο κλάδος των επαγγελματικών, επιστημονικών και τεχνικών υπηρεσιών με 148.682 επιχειρήσεις, οι οποίες αποτελούν το 16,9% και ακολουθούν οι υπηρεσίες παροχής καταλύματος και εστίασης με 106.157 επιχειρήσεις που αντιστοιχούν σε ποσοστό 12,0%.

Κλάδοι με τον μεγαλύτερο κύκλο εργασιών

Αναφορικά με τον συνολικό κύκλο εργασιών που κατέγραψαν οι επιχειρήσεις το 2021, ο κλάδος του χονδρικού και λιανικού εμπορίου κατείχε το μεγαλύτερο μερίδιο με ποσοστό 41,3% και 132,5 δισεκατομμύρια ευρώ και ακολουθούν οι κλάδοι της μεταποίησης και της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού με ποσοστά 20,9% και 6,5% και απόλυτα μεγέθη 67,3 δισεκατομμύρια ευρώ και 20,9 δισεκατομμύρια ευρώ, αντίστοιχα.

Κλάδοι με την μεγαλύτερη Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία

Οι κλάδοι που συνεισέφεραν την μεγαλύτερη ακαθάριστη προστιθέμενη αξία στην ελληνική οικονομία κατά το έτος 2021 ήταν το χονδρικό και λιανικό εμπόριο με 16,1 δισεκατομμύρια ευρώ (21,6%) η μεταποίηση με 12,8 δισεκατομμύρια ευρώ (17,2%), και οι χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες με 8,9 δισεκατομμύρια ευρώ (12,0%).

Κλάδοι με το μεγαλύτερο κόστος προσωπικού

Από την πλευρά του κόστους προσωπικού, οι κλάδοι που κατέγραψαν τη μεγαλύτερη δαπάνη ήταν το χονδρικό και λιανικό εμπόριο με 9,1 δισεκατομμύρια ευρώ (25,3%), η μεταποίηση με 6,6 δισεκατομμύρια ευρώ (18,4%) και οι υπηρεσίες παροχής καταλύματος και εστίασης με 3,0 δισεκατομμύρια ευρώ (8,4%).

Κλάδοι με τη μεγαλύτερη απασχόληση

Στα μεγέθη της απασχόλησης, ο κλάδος του χονδρικού και λιανικού εμπορίου κατείχε την πρώτη θέση το 2021 με 796.534 απασχολούμενους (24,6%), εκ των οποίων 567.197 ήταν μισθωτοί (23,9% στο σύνολο των μισθωτών). Ακολουθεί ο κλάδος των υπηρεσιών παροχής καταλύματος και εστίασης με 633.134 απασχολούμενους (19,6%), εκ των οποίων 525.453 μισθωτοί (22,2%) και εν συνεχεία ο κλάδος της μεταποίησης με 363.153 απασχολούμενους (11,2%), εκ των οποίων 306.449 μισθωτοί (12,9%).

 

Διαβάστε ακόμη: