Σήμερα (01/12), η Prodea Investments ανακοίνωσε ότι το εννεάμηνο του 2022, ο κύκλος εργασιών του ομίλου ανήλθε σε 111.4 εκατ. ευρώ έναντι 98.5 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2021 (αύξηση 13.1%). Αυτή η αύξηση έρχεται –κυρίως– ως αποτέλεσμα της ωρίμανσης των έργων ανάπτυξης, των νέων επενδύσεων σε ακίνητα εισοδήματος και των νέων εκμισθώσεων στο πλαίσιο της επενδυτικής στρατηγικής που υλοποιεί η εταιρεία, με στόχο τη βελτιστοποίηση τόσο της σύνθεσης του επενδυτικού χαρτοφυλακίου όσο και των ποιοτικών χαρακτηριστικών των ακινήτων, με βασικό πυλώνα ανάπτυξης τις αρχές της αειφορίας.

Τα λειτουργικά κέρδη ανήλθαν σε 130 εκατ. ευρώ έναντι 124.4 εκατ. ευρώ, το εννεάμηνο του 2021 (αύξηση 4.5%). Τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων, αναπροσαρμογής αξίας των ακινήτων και λοιπών μη επαναλαμβανόμενων κονδυλίων (adjusted EBITDA) ανήλθαν σε 76.6 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2022 έναντι 75.3 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι.

H εύλογη αξία των ακινήτων υπό διαχείριση ανήλθε σε 2.692.9 εκατ. ευρώ έναντι 2.455.4 εκατ. ευρώ την 31η Δεκεμβρίου 2021 (αύξηση 9.7%). Η εσωτερική αξία (NAV) του ομίλου την 30ή Σεπτεμβρίου 2022 ανήλθε σε 1.457.7 εκατ. ευρώ ή 5.71€ ανά μετοχή έναντι 1.396.3 εκατ. ευρώ και 5.47€ ανά μετοχή αντίστοιχα, την 31η Δεκεμβρίου 2021.

Αναφορικά με τις πρόσφατες γεωπολιτικές εξελίξεις, η Διοίκηση παρακολουθεί στενά και αξιολογεί την κατάσταση, προκειμένου να λάβει τα απαραίτητα μέτρα και να αναπροσαρμόσει τα επιχειρηματικά της σχέδια (αν αυτό απαιτηθεί) με στόχο τη διασφάλιση της επιχειρηματικής συνέχειας και τον περιορισμό τυχόν αρνητικών επιπτώσεων (περισσότερες πληροφορίες παρατίθενται στην ενδιάμεση συνοπτική χρηματοοικονομική πληροφόρηση, για την περίοδο που έληξε την 30ή Σεπτεμβρίου 2022).

Διαβάστε ακόμη: