Παρατείνεται έως και τη 15η Ιανουαρίου 2023, η προθεσμία υποβολής δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης και οικονομικών συμφερόντων (δηλώσεις «πόθεν έσχες»), με τροπολογία των Υπουργείων Οικονομικών και Δικαιοσύνης.

Η προθεσμία για την υποβολή των δηλώσεων έληγε την 30ή Νοεμβρίου 2022.

Η παράταση κρίθηκε αναγκαία κατόπιν αιτημάτων φορέων υπόχρεων προσώπων, που επικαλούνται δυσχέρεια κατά τη συγκέντρωση συνυποβαλλόμενων με τις δηλώσεις «πόθεν έσχες» δικαιολογητικών. Στη δήλωση, θα αποτυπωθούν τα έσοδα και τα οικονομικά συμφέροντα των υπόχρεων εντός του φορολογικού έτους 2021, καθώς και η περιουσιακή τους κατάσταση, κατά την 31η Δεκεμβρίου 2021.

Οι υπόχρεοι θα πρέπει να εισέλθουν στην εφαρμογή “pothen.gr” και να επιλέξουν το έτος αλλά και το είδος (αρχική – ετήσια) της δήλωσης που θα υποβάλλουν. Την ένδειξη «Αρχική δήλωση 2022» επιλέγουν οι υπόχρεοι που για πρώτη φορά αποκτούν την ιδιότητα που τούς καθιστά υπόχρεους.

Η δήλωση υποβάλλεται εμπρόθεσμα εντός 90 ημερών από την απόκτηση αυτής της ιδιότητας και περιλαμβάνει τα περιουσιακά στοιχεία του υπόχρεου κατά την ημερομηνία απόκτησης της ιδιότητας υπόχρεου και όχι κατά την ημερομηνία υποβολής της αρχικής δήλωσης.

Την ένδειξη «Ετήσια δήλωση 2022» επιλέγουν οι υπόχρεοι που απέκτησαν, κατείχαν ή απώλεσαν ιδιότητα εντός του ελεγχόμενου έτους (δήλωση του φορολογικού έτους 2021), και στην οποία αποτυπώνονται τα έσοδα και τα οικονομικά συμφέροντα των υπόχρεων εντός του φορολογικού έτους 2021, καθώς και η περιουσιακή τους κατάσταση, κατά την 31η Δεκεμβρίου 2021.

Σε περίπτωση που η ιδιότητα με την οποία έχει γίνει η αναγγελία από τον φορέα υπόχρεων είναι εσφαλμένη, έχετε τη δυνατότητα κατά τη συμπλήρωση της δήλωσης περιουσιακής σας κατάστασης να τη διαγράψετε και εν συνεχεία να προσθέσετε την ορθή ιδιότητα υπόχρεου. Σε κάθε περίπτωση, το βάρος εκπλήρωσης της υποχρέωσης υποβολής ΔΠΚ και ΔΟΣ αφορά εσάς ως υπόχρεο πρόσωπο.

Τέλος, η παράλειψη υποβολής ή η υποβολή ανακριβούς ή ελλιπούς δήλωσης από τον υπόχρεο αποτελεί ποινικό αδίκημα, ενώ, θεμελιώνεται και η διάπραξη πειθαρχικού παραπτώματος για τους υπαλλήλους του Δημοσίου.

Διαβάστε ακόμη: