Ξέραμε τους «Ράμπο» της εφορίας που κάνουν έφοδο σε φορολογούμενους, και ελάχιστα γνωρίζαμε ότι υπάρχουν και «Ράμπο» που κάνουν εφόδους… στους ίδιους τους εφοριακούς!

Πρόκειται για μια ομάδα εσωτερικών υποθέσεων, που πρόσφατα απέκτησε επιπλέον αρμοδιότητες, με απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ , Γιώργου Πιτσιλή.

Κατά σύμπτωση δε, υπεγράφη λίγες μέρες πριν ξεσπάσει το σκάνδαλο στη ΔΟΥ Χαλκίδας με τα κυκλώματα εκβιασμών. Η απόφαση, με ημερομηνία 15 Μαΐου, προβλέπει ότι συστήνεται στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) η Επιτροπή Ελέγχου του άρθρου 8 του ν. 4795/2021.

Η συγκεκριμένη διάταξη, η οποία ενεργοποιείται με σημαντική καθυστέρηση (ο νόμος ψηφίστηκε το 2021), προβλέπει ότι η Επιτροπή Ελέγχου εγγυάται την ανεξαρτησία της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου, παρακολουθεί τις εργασίες της, διασφαλίζει την ποιότητα του έργου της και διασφαλίζει επίσης ότι οι συστάσεις της λαμβάνονται δεόντως υπόψη από τον επικεφαλής του φορέα.

Ο ίδιος νόμος προβλέπει ότι η λειτουργία του εσωτερικού ελέγχου είναι ανεξάρτητη. Η λειτουργική ανεξαρτησία διασφαλίζεται με την οργανωτική υπαγωγή της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου απευθείας στον επικεφαλής του φορέα, καθώς και με τη σύσταση και λειτουργία της Επιτροπής Ελέγχου.

Η Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων, κατά το 2023, υποδέχτηκε 274 καταγγελίες για πειθαρχικά παραπτώματα ή ποινικά αδικήματα εκ μέρους υπαλλήλων της ΑΑΔΕ. Από το σύνολο των προαναφερθεισών καταγγελιών, εξετάσθηκαν και αξιολογήθηκαν 259 καταγγελίες (το 94,5%) το 2023, εκ των οποίων οι 221 αφορούσαν Υπηρεσίες και Υπαλλήλους της ΑΑΔΕ και οι υπόλοιπες 38 καταγγελίες διαβιβάστηκαν αρμοδίως σε Υπηρεσίες και φορείς ή αρχειοθετήθηκαν (περιπτώσεις όλως αβασίμων).

Ακόμη, το 2023 ολοκληρώθηκαν 33 έλεγχοι περιουσιακής κατάστασης προϊσταμένων και 48 έλεγχοι περιουσιακής κατάστασης υπαλλήλων. Από τους ανωτέρω 81 ελέγχους, δεν δικαιολογείται απόκτηση περιουσιακών στοιχείων για 9 υπαλλήλους και οι σχετικές υποθέσεις διαβιβάσθηκαν στο Ελεγκτικό Συνέδριο για καταλογισμό υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, στη ΔΔΑΔ για την πειθαρχική δίωξή τους και στους αρμόδιους εισαγγελικούς λειτουργούς για ποινική αξιολόγηση.

Η απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ τώρα, ορίζει ότι η Επιτροπή Ελέγχου απαρτίζεται από τρία μέλη, εκ των οποίων ένα τουλάχιστον απαιτείται να διαθέτει κατ’ ελάχιστον διετή ελεγκτική εμπειρία στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα. Τα μέλη της Επιτροπής προέρχονται από άλλους φορείς του Δημοσίου και δεν μπορούν να έχουν σχέση εξαρτημένης εργασίας με την ΑΑΔΕ.

Επιπλέον, σύμφωνα με την απόφαση:

· Η Επιτροπή Ελέγχου εγγυάται την ανεξαρτησία της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου της ΑΑΔΕ, παρακολουθεί τις εργασίες της, διασφαλίζει την ποιότητα του έργου της, καθώς και ότι οι συστάσεις της λαμβάνονται δεόντως υπόψη από τον Διοικητή της ΑΑΔΕ

· Η Επιτροπή Ελέγχου, ως ανεξάρτητο σώμα, δεν έχει αρμοδιότητες διαχείρισης και διοίκησης της ΑΑΔΕ

· Η λειτουργία της Επιτροπής Ελέγχου ρυθμίζεται από τον Κανονισμό Λειτουργίας της, που εγκρίνεται από τον Διοικητή της ΑΑΔΕ. Η Επιτροπή ελέγχου λαμβάνει υπόψη τα Πρότυπα για την Επαγγελματική Εφαρμογή του Εσωτερικού Ελέγχου, το Πλαίσιο Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου της Επιτροπής C.O.S.O. (Committee of Sponsoring Organisations of the Treadway Commission) και τις βέλτιστες πρακτικές, που διαμορφώνονται από φορείς, όπως η Επιτροπή C.O.S.O. και το Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών (Ι.Ε.Ε.).

Διαβάστε ακόμη: