Εκρηκτική άνοδο 116% σημείωσαν τα καθαρά κέρδη της Mytilineos το α’ εξάμηνο του 2022, στα 166 εκατ. ευρώ, έναντι 77 εκατ. το α΄εξάμηνο του 2021.

Ειδικότερα, η MYTILINEOS ανακοίνωσε:

– 116% αύξηση στα καθαρά κέρδη μετά από δικαιώματα μειοψηφίας που ανήλθαν σε €166 εκατ. έναντι €77 εκατ. το A’ εξάμηνο του 2021. Σημειώνεται ότι τα καθαρά κέρδη της εισηγμένης διαμορφώνονται υψηλότερα των προβλέψεων. Αντίστοιχα, τα κέρδη ανά μετοχή διαμορφώθηκαν σε €1,221, αυξημένα κατά 116% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

– 117% αύξηση του Κύκλου Εργασιών που ανήλθε σε €2.154 εκατ., σε σύγκριση με €994 εκατ. το A’ Εξάμηνο του 2021.

– 88% αύξηση των Κερδών προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) που ανήλθαν σε €293 εκατ., έναντι €156 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

– Ο καθαρός δανεισμός διαμορφώθηκε στα €945 εκατ., με το δείκτη μόχλευσης (Καθαρός Δανεισμός / EBITDA*) να υποχωρεί χαμηλότερα από 2,0x στο τέλος του Α’ εξαμήνου του 2022, σε μία περίοδο κατά την οποία οι επενδύσεις ξεπέρασαν τα €280εκατ., καταγράφοντας νέο ιστορικά υψηλό επίπεδο, θέτοντας τις βάσεις για περαιτέρω ισχυρή ανάπτυξη της MYTILINEOS και προσφέροντας παράλληλα πολύτιμη στήριξη στην ελληνική οικονομία.

Σε σύγκριση με το A’ Εξάμηνο του 2021 σε ενοποιημένη βάση:

κύκλος εργασιών υπερδιπλασιάστηκε σε €2.154 εκατ. έναντι €994 εκατ. στο Α’ εξάμηνο του 2021, σημειώνοντας αύξηση 117%. Τα Κέρδη προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν κατά 88% στα €293 εκατ. έναντι €156 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, επωφελούμενα από τις ιστορικά υψηλές επιδόσεις τόσο του Τομέα Μεταλλουργίας, όσο και του Τομέα Ηλεκτρικής Ενέργειας & Φυσικού Αερίου.

Πιο συγκεκριμένα, αναφορικά με τις επιδόσεις των συγκεκριμένων Τομέων που έχουν την υψηλότερη συνεισφορά στα Οικονομικά Αποτελέσματα της MYTILINEOS τα τελευταία χρόνια, ο Τομέας της Μεταλλουργίας επωφελείται από τις αυξημένες τιμές πώλησης αλουμινίου και τα ιστορικά υψηλά premia, σε συνδυασμό με τη διατήρηση  ιδιαίτερα ανταγωνιστικού κόστους παραγωγής. Αντίστοιχα, ο Τομέας της Ηλεκτρικής Ενέργειας & Φυσικού Αερίου ευνοείται από το γεγονός ότι η MYTILINEOS λειτουργεί τον πιο αποδοτικό στόλο θερμικών μονάδων στην Ελλάδα, με ανταγωνιστικές τιμές φυσικού αερίου, σε ένα περιβάλλον υψηλών τιμών Φ.Α. και ηλεκτρικής ενέργειας με εντεινόμενη διεθνή δραστηριότητα, η οποία θα καταστεί όλο και πιο σημαντική τα επόμενα τρίμηνα.

Τα καθαρά κέρδη, μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας, ανήλθαν σε €166 εκατ., αυξημένα κατά 116% σε σύγκριση με τα €77 εκατ. το Α’ εξάμηνο του 2021, ξεπερνώντας τα επίπεδα του συνόλου του έτους για το 2021 (€162  εκατ.)

Είναι εμφανές ότι τα οικονομικά αποτελέσματα του Α’ εξαμήνου του 2022 διαμορφώνονται υψηλότερα των προβλέψεων της Διοίκησης στη Γενική Συνέλευση του Ιουνίου του 2021. Παράλληλα, οι τάσεις που καταγράφονται προϊδεάζουν για ακόμα υψηλότερες επιδόσεις στο σύνολο του έτους, λαμβάνοντας υπόψη πάντα το ρευστό οικονομικό περιβάλλον αλλά και τη σταδιακή ωρίμανση των επενδύσεων σε όλους τους τομείς επιχειρηματικής δραστηριότητας (Business Units).

Νέο ρεκόρ κερδοφορίας για τη Mytilineos

Το νέο ρεκόρ κερδοφορίας οφείλεται πρώτιστα στον υψηλό βαθμό απόδοσης των μονάδων, αλλά και στη δυνατότητα της MYTILINEOS, λόγω μεγέθους χαρτοφυλακίου, για προμήθεια φυσικού αερίου σε ιδιαίτερα ανταγωνιστικές τιμές από ένα ευρύ και διαφοροποιημένο δίκτυο προμήθειας τόσο μέσω φορτίων LNG, όσο και μέσω αερίου από αγωγούς, διασφαλίζοντας έτσι επαρκείς ποσότητες για τις δραστηριότητές της, σε ένα περιβάλλον ιδιαίτερα υψηλών τιμών ενέργειας.

Ανοδικά κινήθηκε η εγχώρια ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας το Α’ εξάμηνο του 2022, σημειώνοντας αύξηση 4,4% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του περασμένου έτους, επωφελούμενη από την ισχυρή ανάκαμψη του Α’ τρίμηνου του 2022, λόγω της επανέναρξης της οικονομίας στην μετά covid-19 εποχή. Στο Β’ τρίμηνο του 2022, η ζήτηση παρουσίασε μικρή κάμψη.

Αναφορικά με το ενεργειακό μίγμα της ελληνικής αγοράς, το φυσικό αέριο διατηρείται ως το βασικό καύσιμο παραγωγής, με τη συμμετοχή των ΑΠΕ να καταγράφεται διαρκώς αυξανόμενη και με το ποσοστό συνεισφοράς τους στο ενεργειακό μείγμα να διαμορφώνεται στο 35%, για το Α’ εξάμηνο του 2022.

Με επίκεντρο την κλιμάκωση των γεωπολιτικών εντάσεων, η τιμή του φυσικού αερίου εκτοξεύτηκε σε πρωτοφανή επίπεδα, ενώ οι ανησυχίες για επάρκεια προμήθειας αερίου στην Ευρώπη, διατήρησαν την τιμή σε πολύ υψηλά επίπεδα καθ’ όλη τη διάρκεια του Α’ εξαμήνου. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με τις υψηλές τιμές CO2 που παραμένουν κοντά στα ιστορικά υψηλά, οδήγησαν τη μέση ημερήσια τιμή στο Χρηματιστήριο Ενέργειας (DAM) για το Α’ εξάμηνο του 2022 στα 237€/MWh, αυξημένη κατά 284% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2021.

Σε αυτό το περιβάλλον ενεργειακής αστάθειας, η MYTILINEOS με τις σημαντικές επενδύσεις που έχει πραγματοποιήσει, αξιοποιεί πλήρως τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα, επωφελούμενη τόσο από τον υψηλό βαθμό απόδοσης και διαθεσιμότητας των μονάδων της, όσο και από τη δυνατότητά της για προμήθεια φυσικού αερίου σε ανταγωνιστικές τιμές, λόγω του ανεπτυγμένου δικτύου προμηθευτών και του μεγέθους του χαρτοφυλακίου της (23% των συνολικών εισαγωγών φυσικού αερίου στην ελληνική αγορά). Η συνολική παραγωγή από τις θερμικές μονάδες της Εταιρείας ανήλθε σε ~2,4TWh αυξημένη κατά 14% σε σχέση με το Α’ εξάμηνο του 2021, ενώ συμπεριλαμβανομένων των ΑΠΕ, η συνολική παραγωγή από τις μονάδες της Εταιρείας έφτασε τις ~2,7 TWh, ποσότητα που αντιστοιχεί στο 10,5% της συνολικής ζήτησης.

Αναφορικά με τη δραστηριότητα της προμήθειας, η Protergia διατηρεί την πρωτοπορία ανάμεσα στους ανεξάρτητους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας, με το μερίδιο αγοράς της να διαμορφώνεται σε 8,2% στο τέλος του Α’ εξαμήνου του 2022. Επιπλέον, η πελατειακή της βάση διαμορφώνεται πλέον σε 345.000 πελάτες ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου. Η MYTILINEΟS, με πολυετή εμπειρία στις αγορές εμπορευμάτων, αναγνωρίζοντας έγκαιρα τις προκλήσεις, προσάρμοσε την εμπορική της πολιτική, τόσο για την προστασία των καταναλωτών-πελατών της, όσο και για τη διαφύλαξη της κερδοφορία της.

 

Ευ. Μυτιληναίος: Υψηλές επιδόσεις εν μέσω κρίσης

Σχολιάζοντας τα Οικονομικά Αποτελέσματα, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας, Ευάγγελος Μυτιληναίος ανέφερε:

«Καλούμαστε σήμερα σε όλη την Ευρώπη, κυβερνήσεις, επιχειρήσεις και νοικοκυριά, να αντιμετωπίσουμε μια πρωτόγνωρη ενεργειακή κρίση, τις ευρύτερες επιπτώσεις της παρατεταμένης πολεμικής σύρραξης στην Ουκρανία, καθώς και τη συνεχιζόμενη πανδημία, συνθήκες που συνοδεύονται από τις εντονότερες πληθωριστικές πιέσεις που έχουν καταγραφεί από τη δεκαετία του 1970, με τις συνέπειες να είναι ήδη ορατές σε κάθε πτυχή της οικονομικής δραστηριότητας.

Η MYTILINEOS αναγνώρισε έγκαιρα τις παραπάνω προκλήσεις και έλαβε κατάλληλα και στοχευμένα μέτρα, ιδιαίτερα αναφορικά με το ενεργειακό κόστος και την ασφάλεια εφοδιασμού. Έτσι, κατορθώνει όχι μόνο να παραμένει αλώβητη, αλλά και να καταγράφει ιστορικά υψηλές επιδόσεις, ενώ παράλληλα επιταχύνει την υλοποίηση του μεγαλύτερου επενδυτικού προγράμματος στην ιστορία της.

Οι οικονομικές επιδόσεις στο Α’ εξάμηνο του 2022 επιβεβαιώνουν για μία ακόμα φορά την ικανότητα της MYTILINEOS να ανταποκρίνεται έγκαιρα και με επιτυχία, ακόμα και απέναντι στο πιο αντίξοο οικονομικό περιβάλλον.

Στα επόμενα τρίμηνα, παρά το αβέβαιο περιβάλλον λόγω των γεωπολιτικών εξελίξεων, οι οικονομικές επιδόσεις της MYTILINEOS αναμένεται να ενισχυθούν σημαντικά, με νέες επενδύσεις, όπως η μονάδα ηλεκτροπαραγωγής 826MW, η αύξηση παραγωγικής δυναμικότητας αλουμινίου και σημαντικές επενδύσεις σε ΑΠΕ που σταδιακά εισέρχονται σε φάση ολοκλήρωσης ενώ ταυτόχρονα ενισχύεται σταθερά η διεθνής δραστηριότητα στην ενέργεια και στα μέταλλα.

Παράλληλα, έχει δρομολογηθεί η ολοκλήρωση μιας σειράς σημαντικών συμφωνιών για την πώληση φωτοβολταϊκών πάρκων από το global portfolio του Τομέα Ανάπτυξης Ανανεώσιμων Πηγών & Αποθήκευσης Ενέργειας, με την κερδοφορία να οδηγείται σε νέα επίπεδα, πολύ υψηλότερα των προηγούμενων ετών.