«Πράσινο φως» στη διανομή μερίσματος καθαρού ποσού 0,1158 ευρώ ανά μετοχή έδωσε η ΓΣ της Μοτοδυναμική, που πραγματοποιήθηκε στις 23η Μαΐου 2024.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, αποφασίστηκε, μεταξύ άλλων, η διανομή μερίσματος ποσού ευρώ 3.618.000,00 από τα κέρδη εις νέον με 31.12.2023, ήτοι η διανομή μερίσματος ποσού ευρώ 0,12 ανά μετοχή (μικτό ποσό).

Ωστόσο, δεδομένου ότι οι ίδιες μετοχές της Εταιρίας, που ήδη ανέρχονται σε 490.699, δεν λαμβάνουν μέρισμα, το τελικό ποσό του μερίσματος που θα καταβληθεί ανά μετοχή (ανερχόμενο αρχικά σε ευρώ 0,12) προσαυξάνεται στο ποσό των ευρώ 0,12198534 ανά μετοχή [δηλαδή προσαυξάνεται κατά το ποσό του μερίσματος που αντιστοιχεί στις 490.699 ίδιες μετοχές συνολικού ύψους ευρώ 58.883,88 τις οποίες (ίδιες μετοχές) θα κατέχει η Εταιρία κατά την 28.05.2024, ήτοι κατά την ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος].

Από το ποσό του μερίσματος θα παρακρατηθεί σύμφωνα με τον ν. 4172/2013 όπως ισχύει, ο αναλογών στο μέρισμα φόρος εκ ποσοστού 5% και συνεπώς το καθαρό ποσό μερίσματος που θα διανεμηθεί στους μετόχους της Εταιρίας θα ανέλθει σε ευρώ 0,115886076 ανά μετοχή.

Δικαιούχοι του μερίσματος θα είναι οι μέτοχοι της Εταιρίας που είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Αύλων Τίτλων («Σ.Α.Τ.») την 29.05.2024 («record date»). Ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος θα είναι η 28.05.2024 και η καταβολή του μερίσματος στους δικαιούχους θα γίνει την 03.06.2024, από την πληρώτρια Τράπεζα «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» («ALPHA BANK») ως ακολούθως:

1. Mέσω των συμμετεχόντων των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ. (Τράπεζες και Χρηματιστηριακές Εταιρίες) σύμφωνα με τα ισχύοντα στον Κανονισμό Λειτουργίας της ΕΛ.Κ.Α.Τ. και τις σχετικές αποφάσεις της.

2. Ειδικά στις περιπτώσεις πληρωμής μερίσματος σε κληρονόμους θανόντων δικαιούχων των οποίων οι τίτλοι τηρούνται στον Ειδικό Λογαριασμό της Μερίδας τους στο Σ.Α.Τ., υπό το χειρισμό της ATHEXCSD, η διαδικασία πληρωμής του μερίσματος θα διενεργείται μετά την ολοκλήρωση της νομιμοποίησης των κληρονόμων, μέσω του δικτύου καταστημάτων της Τράπεζας ALPHA BANK.

Μετά την 31.12.2024 η πληρωμή του μερίσματος θα γίνεται μόνο από τα γραφεία της έδρας της Εταιρίας στο Μαρούσι, Γερμανικής Σχολής Αθηνών 10.

Διαβάστε ακόμη: