Σε 23 ανήλθαν οι πτωχεύσεις των επιχειρήσεων της χώρας που κηρύχθηκαν πέρυσι έναντι 53 το 2021, παρουσιάζοντας μείωση 56,6%. Ο μέσος ετήσιος ρυθμός μεταβολής για την περίοδο 2013- 2022 παρουσιάζει μείωση 27,9%.

Ως προς τη νομική μορφή των επιχειρήσεων που πτώχευσαν, από την ανάλυση των στοιχείων του χρονικού διαστήματος 2013- 2022, παρατηρείται μείωση των πτωχεύσεων με μέσο ετήσιο ρυθμό μεταβολής 32,5% στις ατομικές επιχειρήσεις, 22,6% στις προσωπικές εταιρείες και 28% στις κεφαλαιουχικές εταιρείες.

Σύμφωνα επίσης με την ΕΛΣΤΑΤ, από την ανάλυση των πτωχεύσεων που κηρύχθηκαν το 2022 κατά τομέα οικονομικής δραστηριότητας, παρατηρείται ότι οι περισσότερες πτωχεύσεις πραγματοποιήθηκαν στον τομέα του χονδρικού και λιανικού εμπορίου- επισκευής μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών με ποσοστό 56,5%, ακολουθεί ο τομέας των κατασκευών με 13%, έπονται οι τομείς της μεταποίησης, της μεταφοράς και αποθήκευσης, καθώς και των δραστηριοτήτων υπηρεσιών παροχής καταλύματος και υπηρεσιών εστίασης με 8,7%, και τέλος ο τομέας διοικητικών και υποστηρικτικών δραστηριοτήτων με 4,3%.

Τέλος, από τα στοιχεία των απαιτήσεων που επαληθεύτηκαν την περίοδο 2013- 2022 προκύπτει ότι, κατά μέσο όρο ετησίως, για 95 επαληθεύσεις βεβαιώνεται παθητικό 762,2 εκατ. ευρώ, ενώ οι απασχολούμενοι που έχουν αξιώσεις επ’ αυτών ανέρχονται σε 1.401 άτομα. Επιπλέον, για την ανωτέρω περίοδο παρατηρείται μείωση στον μέσο ετήσιο ρυθμό μεταβολής του αριθμού των επαληθεύσεων κατά 19,5%, στο ποσό του παθητικού που βεβαιώθηκε κατά 4,3%, και στον αριθμό των απασχολουμένων που έχουν αξίωση κατά 16,8%.

Διαβάστε ακόμη: