Η ολοκλήρωση της τιτλοποίησης Cairo σε συνδυασμό με λοιπές ενέργειες οδήγησαν στη μείωση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων κατά €7,3 δισ. το 2020, με το δείκτη να υποχωρεί στο χαμηλότερο επίπεδο μεταξύ των εγχώριων συστημικών τραπεζών (14%).
Καθαρά προσαρμοσμένα κέρδη της τάξης των 544 εκατ. ευρώ σημείωσε εντός του 2020 η Eurobank, καταφέρνοντας να ολοκληρώσει τον την εξυγίανση του ισολογισμού της παρά την πανδημία του κορωνοϊού. Η κερδοφορία του 2020 ήταν αυξημένη σε σχέση με το 2019, όταν είχε διαμορφωθεί σε 257 εκατ. ευρώ.
Την ίδια ώρα, ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPEs) μειώθηκε κατά 15,2% ( ο χαμηλότερος στο τραπεζικό σύστημα) και μειώθηκε στο 14% στα τέλη του προηγούμενου έτους έναντι 29,2% στα τέλη του 2019.

Ολοκλήρωση τιτλοποίησης

Η ολοκλήρωση της τιτλοποίησης μη εξυπηρετούμενων δανείων Cairo σε συνδυασμό με λοιπές ενέργειες οδήγησαν στη μείωση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPEs) κατά €7,3 δισ. το 2020 έναντι του 2019, με τον αντίστοιχο δείκτη να υποχωρεί στο χαμηλότερο επίπεδο μεταξύ των εγχώριων συστημικών τραπεζών (14%). Ταυτόχρονα, τα οργανικά κέρδη προ προβλέψεων ανήλθαν σε €865 εκ. το 2020 και υπερέβησαν κατά 3% περίπου τις αρχικές εκτιμήσεις των €840εκ. Πιο αναλυτικά:

Ο δείκτης των NPEs μειώθηκε κατά 15,2 ποσοστιαίες μονάδες στο 14,0% στο τέλος του 2020, από 29,2% το 2019.

Tα συνολικά NPEs μειώθηκαν κατά €7,3δισ. σε ετήσια βάση και διαμορφώθηκαν σε €5,7δισ. στο τέλος Δεκεμβρίου 2020. Η κάλυψη των NPEs από τις σωρευτικές προβλέψεις ενισχύθηκε κατά 660 μονάδες βάσης σε ετήσια βάση και ανήλθε σε 61,9% στο τέλος του 2020 και περιλαμβάνει €400εκ. πρόσθετο απόθεμα προβλέψεων εν αναμονή της επίπτωσης της πανδημίας. Σημαντική βελτίωση κατά 30 ποσοστιαίες μονάδες σε ετήσια βάση κατέγραψε και ο δείκτης των NPEs ως ποσοστό των προβλέψεων και των κεφαλαίων κοινών μετοχών CET1 (Texas ratio) σε 63%, από 92% το 2019.
Η προσπάθεια περαιτέρω εξυγίανσης της ποιότητας του χαρτοφυλακίου θα συνεχιστεί και το 2021. Με βάση τον σχεδιασμό, η Eurobank προγραμματίζει να προχωρήσει σε νέα τιτλοποίηση NPEs συνολικού ύψους περίπου €3,3δισ. εντός της τρέχουσας χρονιάς με την κωδική ονομασία «Mexico». Pro-forma για τη συναλλαγή αυτή, ο δείκτης NPEs διαμορφώνεται από 14,0% σε 6,7%. Λαμβανομένων υπόψη των επιπτώσεων της πανδημίας Covid-19, ο δείκτης των NPEs αναμένεται να διαμορφωθεί σε περίπου 9,0% στο τέλος του 2021, ο χαμηλότερος στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα, και περίπου 6,0% το 2022, συγκλίνοντας έτσι προς τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.
Ιδιαίτερα θετικά και άνω των αρχικών προσδοκιών ήταν τα οργανικά κέρδη προπροβλέψεων του 2020, τα οποία ανήλθαν σε €865εκ., 4,2% υψηλότερα έναντι του 2019 και 2,9% έναντι της εκτίμησης των €840εκ. που είχε ανακοινωθεί στις αρχές του έτους. Τα συνολικά κέρδη προ προβλέψεων ενισχύθηκαν κατά 39,2% σε €1.312εκ. το 2020.

Ειδικότερα:

Tα καθαρά έσοδα από τόκους μειώθηκαν κατά 2,0% το 2020 σε €1.349εκ., κυρίως λόγω της επίπτωσης από την αποενοποίηση των NPEs δανείων των τιτλοποίησων Pillar και Cairo. Το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο υποχώρησε κατά 21 μονάδες βάσης έναντι του 2019 και διαμορφώθηκε σε 2,03% σε ετήσια βάση.
Τα καθαρά έσοδα από αμοιβές και προμήθειες ενισχύθηκαν κατά 8,6% το 2020 και ανήλθαν σε €384εκ., κυρίως λόγω των εσόδων από ενοίκια (+45,6%) και τις εργασίες στις κεφαλαιαγορές (+93,7%). Τα έσοδα προμηθειών αντιστοιχούσαν σε 58 μονάδες βάσης επί του συνολικού ενεργητικού το 2020.
Η αύξηση των εσόδων προμηθειών αντιστάθμισε τη μείωση των επιτοκιακών εσόδων με αποτέλεσμα τα οργανικά έσοδα να παραμείνουν σχεδόν αμετάβλητα (+0,1%) σε €1.733εκ. το 2020. Τα συνολικά έσοδα ενισχύθηκαν κατά 18,3% και διαμορφώθηκαν σε €2.181εκ. ως συνέπεια των υψηλών χρηματοοικονομικών κερδών κυρίως από τα ομόλογα του ελληνικού δημοσίου.

Λειτουργικές δαπάνες

Οι Λειτουργικές δαπάνες υποχώρησαν κατά 6,0% στην Ελλάδα και 3,6% σε επίπεδο Ομίλου και διαμορφώθηκαν σε €869εκ. το 2020. Ο δείκτης κόστους εσόδων βελτιώθηκε σε 39,8% το 2020, από 48,9% το 2019.
Το δίκτυο καταστημάτων στην Ελλάδα μειώθηκε από 350 το 2019 σε 301 το 2020 και ο αριθμός προσωπικού κατά περίπου 1,800 υπαλλήλους μετά και το πρόγραμμα εθελουσίας αποχώρησης.
Οι προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων ανήλθαν σε €572εκ. και αντιστοιχούσαν σε 152 μονάδες βάσης επί των μέσων χορηγήσεων, έναντι στόχου 90 μονάδων βάσης πριν την πανδημία Covid-19.
Τα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν σε €544εκ. το 2020, από €257εκ. τo 2019. Το συνολικό αποτέλεσμα της Eurobank Holdings ήταν αρνητικό σε €1.213εκ. και περιλαμβάνει τη ζημιά από τις συναλλαγές Cairo & FPS ποσού €1.334εκ., την απομείωση της υπεραξίας της Grivalia ύψους €160εκ., τη διαγραφή αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης (DTA) ποσού €160εκ. και το κόστος από το πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου προσωπικού €97εκ.

Κερδοφόρες δραστηριότητες

Οι δραστηριότητες στο εξωτερικό παρέμειναν κερδοφόρες με τα καθαρά κέρδη3 να διαμορφώνονται σε €128εκ. το 2020, έναντι €168εκ. το 2019. Τα οργανικά κέρδη προ προβλέψεων υποχώρησαν κατά 10,9% σε €241εκ. λόγω μείωσης των οργανικών εσόδων κατά 4,3% σε €467εκ. και αύξησης των λειτουργικών δαπανών κατά 3,9% μετά την εξαγορά της Piraeus Bank στη Βουλγαρία. Αναφορικά με την ποιότητα του χαρτοφυλακίου, ο δείκτης των NPEs βελτιώθηκε σε 6,7% το 2020, από 8,0% το 2019 ενώ η κάλυψη αυτών από προβλέψεις αυξήθηκε σε 47,4%, από 43,2% το 2019.
Το διαφοροποιημένο επιχειρηματικό μοντέλο της Eurobank περιλαμβάνει, πέραν των τραπεζικών δραστηριοτήτων στην Ελλάδα, δύο συστημικές τράπεζες στο εξωτερικό (Βουλγαρία & Κύπρος) καθώς και το επενδυτικό χαρτοφυλάκιο ακινήτων, με συνολική απόδοση επί των ενσώματων ιδίων κεφαλαίων κοντά στο 10% το 2020.

Οι δείκτες

Οι δείκτες CET1 και συνολικής κεφαλαιακής επάρκειας (CAD) διαμορφώθηκαν σε 13,9% και 16,3% στο τέλος του 2020, έναντι ελαχίστων εποπτικών ορίων (TSCR) για το 2021 6,2% και 11,0% αντιστοίχως. Ο δείκτης CET1 με την πλήρη εφαρμογή της Βασιλείας ΙΙΙ διαμορφώθηκε σε 12,0% το 2020.
Οι νέες εκταμιεύσεις επιχειρηματικών δανείων στην Ελλάδα ανήλθαν σε 6,4δισ. το 2020. Οι συνολικές ενήμερες χορηγήσεις του Ομίλου σημείωσαν οργανική αύξηση κατά €2,1δισ. το 2020.
Τα συνολικά υπόλοιπα χορηγήσεων (προ προβλέψεων) διαμορφώθηκαν σε €40,9δισ., περιλαμβανομένων των ομολόγων υψηλής διαβάθμισης των τιτλοποιήσεων Cairo & Pillar ύψους €3,5δισ. Τα καταναλωτικά δάνεια αποτελούσαν το 8,3% των συνολικών χορηγήσεων, τα στεγαστικά το 28,5%, τα δάνεια προς μικρές επιχειρήσεις το 10,9% και οι χορηγήσεις προς μεγάλες και μεσαίες επιχειρήσεις το 52,3%. 2 Προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη. 3 Προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη.

Ενίσχυση καταθέσεων 

Οι καταθέσεις πελατών ενισχύθηκαν κατά €2,4δισ. το 2020. Οι καταθέσεις ταμιευτηρίου και όψεως ανήλθαν σε €31,7δισ. και οι προθεσμιακές και λοιπές σε €15,6δισ. Ο δείκτης χορηγήσεων προς καταθέσεις βελτιώθηκε περαιτέρω σε 79,1%, από 83,2% το 2019. Ο δείκτης κάλυψης ρευστότητας βελτιώθηκε και αυτός σε 124% το Δ΄ τρίμηνο, από 107% το Β΄ τρίμηνο 2020.
Η χρηματοδότηση από το ευρωσύστημα ανήλθε σε €8,0δισ. μέσω του προγράμματος ρευστότητας TLTRO III. Οι συμφωνίες της διατραπεζικής (repos) μειώθηκαν κατά €3,6δισ. σε ετήσια βάση και διαμορφώθηκαν σε €0,7δισ. στο τέλος της χρονιάς.

Με αφορμή τα αποτελέσματα του 2020 ο διευθύνων σύμβουλος της Εurobank, Φωκίων Καραβίας δήλωσε:

«Παρά το αντίξοο περιβάλλον λόγω του Covid-19, η Eurobank κάνει ένα ακόμα βήμα για την ολοκλήρωση της εξυγίανσης του ισολογισμού της, ώστε να καταστεί μέσα στο 2021 η πρώτη τράπεζα στην Ελλάδα με μονοψήφιο δείκτη μη εξυπηρετούμενων δανείων. Αφού υλοποιήσαμε χωρίς καθυστερήσεις το σχέδιο που είχαμε παρουσιάσει το 2019, είμαστε πλέον σε θέση να επιταχύνουμε περαιτέρω τη μείωση των NPEs με μια νέα τιτλοποίηση ύψους περίπου €3,3δισ.
Με την ολοκλήρωσή της, ο δείκτης των NPEs θα μειωθεί στο τέλος του έτους κάτω από το 9%, λαμβανομένων υπόψη και των επιπτώσεων της πανδημίας, και σε περίπου 6% το 2022, συγκλίνοντας με το μέσο όρο των ευρωπαϊκών τραπεζών. Η σταθερότητα των εσόδων, σε συνδυασμό με τις χαμηλότερες προβλέψεις, στηρίζουν την κερδοφορία το τρέχον έτος, ενώ η απόδοση επί των ιδίων κεφαλαίων θα φτάσει του χρόνου σε διψήφιο ποσοστό, όπως ακριβώς είχαμε εκτιμήσει πριν από την εκδήλωση της πανδημίας.

Στήριξη της οικονομίας

Το 2020 η Τράπεζα απέδειξε την ανθεκτικότητά της παρά τις πρωτοφανείς προκλήσεις. Τα οργανικά κέρδη προ προβλέψεων έφτασαν τα €865εκ., ξεπερνώντας τις εκτιμήσεις. Στην επίδοση αυτή συνέβαλε το επιχειρηματικό μας μοντέλο, που περιλαμβάνει επίσης δύο συστημικές τράπεζες στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και ένα χαρτοφυλάκιο επενδύσεων σε ακίνητα υψηλής απόδοσης.
Η κερδοφορία μας, σε συνδυασμό με ενέργειες οργανικής ενίσχυσης των κεφαλαίων, μάς επιτρέπουν την ολοκλήρωση του σχεδιασμού μας, διατηρώντας ταυτόχρονα ισχυρή κεφαλαιακή βάση.
Στηρίξαμε την οικονομία στη διάρκεια μιας χρονιάς που σημαδεύτηκε από τις έντονες διαταραχές στην οικονομική δραστηριότητα. Ανταποκριθήκαμε στην αυξημένη ζήτηση για παροχή ρευστότητας συμμετέχοντας σε όλα τα κρατικά προγράμματα στήριξης για επιχειρήσεις και νοικοκυριά και αυξάνοντας το χαρτοφυλάκιο ενήμερων χορηγήσεών μας. Οι εκταμιεύσεις δανείων σε επιχειρήσεις στην Ελλάδα έφτασαν σε €6,4δισ. το 2020, η μεγαλύτερη πιστωτική επέκταση των τελευταίων 10 ετών. Στις άλλες χώρες όπου δραστηριοποιούμαστε, το πλήγμα στην οικονομία ήταν πιο ήπιο και αναμένουμε ισχυρή ανάκαμψη σε ολόκληρη την περιοχή.

Προτεραιότητα η ανάπτυξη 

Για όλα τα παραπάνω θα ήθελα να ευχαριστήσω όλο το προσωπικό μας για την εξαιρετική επίδοσή του κάτω από ακραίες συνθήκες.
Μετά την πανδημία, προτεραιότητα θα είναι η ανάπτυξη, η οποία αποτελεί και κεντρικό στόχο της Eurobank. Καθώς είναι κρίσιμο αυτή να επιτυγχάνεται με βιώσιμο τρόπο, επιταχύνουμε την εισαγωγή της δέσμης κριτηρίων ESG σε όλες τις δραστηριότητες και τις διαδικασίες μας.
Η Eurobank, διατηρώντας το προβάδισμα στην ελληνική τραπεζική αγορά, βρίσκεται σε εξαιρετική θέση να αξιοποιήσει τον ανοδικό κύκλο της οικονομίας και να προσφέρει αξία στο προσωπικό, τους πελάτες και μετόχους της».

Δείτε όλες τις  τελευταίες Ειδήσεις από την  Ελλάδα και τον  Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο  Radar.gr.