Αύξηση των EBITDA κατά 5,4% στα 129,5 εκατ. ευρώ με καθαρά κέρδη στα 5,8 εκατ. ευρώ για το 2023 ανακοίνωσε η Intralot. Παράλληλα, η εταιρεία κατέγραψε αύξηση 16,9% στις λειτουργικές ταμειακές ροές στα 112,5 εκατ. ευρώ.

Αναλυτικά, κατά το δωδεκάμηνο του 2023, τα έσοδα του Ομίλου διαμορφώθηκαν στα €364,0 εκατ. (-7,3% σε ετήσια βάση). Κατά την ίδια περίοδο, τα κέρδη EBITDA διαμορφώθηκαν στα €129,5 εκατ. (+5,4% σε ετήσια βάση), ενώ το περιθώριο EBITDA ανήλθε στο 35,6% από 31,3% το δωδεκάμηνο του 2022.

Τα κέρδη EBT ανήλθαν σε €33,6 εκατ. κατά το δωδεκάμηνο του 2023, έναντι €29,8 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι. Το ΝΙΑΤΜΙ (Καθαρά Κέρδη/Ζημίες μετά από Φόρους και Δικαιώματα Μειοψηφίας) διαμορφώθηκε στα €5,8 εκατ. κέρδη. Οι Λειτουργικές Ταμειακές Ροές για το δωδεκάμηνο του 2023 διαμορφώθηκαν στα €112,5 εκατ. (ετήσια αύξηση 16,9%). Οι Επενδύσεις του Ομίλου κατά το δωδεκάμηνο του 2023 ανήλθαν στα €29,7 εκατ.

Τα Ταμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα του Ομίλου στο τέλος του δωδεκαμήνου του 2023 ανήλθαν στα €111,9 εκατ., €9,5 εκατ. υψηλότερα από την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι.

Ο Καθαρός Δανεισμός ανήλθε στα €333,2 εκατ. στο τέλος του δωδεκαμήνου του 2023, μειωμένος κατά €157,2 εκατ. σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο του 2022.

O δείκτης Καθαρής Μόχλευσης διαμορφώθηκε στο 2,6x στο τέλος του 2023 έναντι 4,0x το 2022.

Η δημόσια προσφορά

Στις 27 Φεβρουαρίου 2024, η INTRALOT ανακοίνωσε την τελική έκβαση της δημόσιας προσφοράς των ομολογιών, με την συνολική έγκυρη ζήτηση να ανέρχεται σε €201,87 εκατ. Η ευρεία ανταπόκριση του επενδυτικού κοινού είχε ως αποτέλεσμα να καλυφθεί η Δημόσια Προσφορά κατά 1,55 φορές και το σύνολο των συμμετεχόντων επενδυτών να ανέλθει σε 5.467. Επίσης την ίδια ημερομηνία γνωστοποιήθηκε ότι τα έσοδα της δημόσιας προσφοράς από την έκδοση ανήλθαν σε €130 εκατ., με τα καθαρά αντληθέντα κεφάλαια να ανέρχονται στα €124,5 εκατ. περίπου, ενώ ως ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των 130.000 ομολογιών ορίσθηκε η 28.02.2024.

Την 1η Μαρτίου 2024, η INTRALOT ανακοίνωσε την υπογραφή νέας συμφωνίας με την Magnum Corporation Sdn Bhd, κορυφαία εταιρεία τυχερών παιχνιδιών στη Μαλαισία. Η συμφωνία αυτή είναι αποτέλεσμα της επιτυχούς έκβασης διεθνούς διαγωνιστικής διαδικασίας που προκήρυξε η Magnum Corporation το 2022. Η νέα συμφωνία θα έχει επτά (7) έτη, με δικαίωμα για δύο επεκτάσεις των πέντε (5) ετών εκάστη.

Στις 19 Μαρτίου 2024, η INTRALOT ανακοίνωσε ότι η λήξη του δανείου που έχει υπογράψει στις 28 Ιουλίου 2022 η θυγατρική της στις ΗΠΑ Intralot, Inc. με την KeyBank National Association Inc. ως Διαχειρίστρια Τράπεζα και με μια Κοινοπραξία Τραπεζών στις ΗΠΑ επεκτάθηκε για ένα επιπλέον έτος. Το ως άνω δάνειο πλέον λήγει στις 27 Ιουλίου 2026, ενώ οι υπόλοιποι όροι του παραμένουν ως έχουν.

Το ομολογιακό δάνειο

Σημειώνεται ότι η INTRALOT A.E., σε συνέχεια της από 22 Δεκεμβρίου 2023 ανακοίνωσής της, υπέγραψε στις 27 Μαρτίου 2024 σύμβαση για την έκδοση Ομολογιακού Δανείου μέχρι €100 εκατομμυρίων, διάρκειας μέχρι 30.06.2025, με διοργανώτριες την ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και την ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ, με αρχικούς ομολογιούχους δανειστές την ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, την ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, την ΤΡΑΠΕΖΑ OPTIMA, την ATTICA BANK και την ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ, και εκπρόσωπο των ομολογιούχων την ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ.

Στις 28 Μαρτίου 2024, το σύνολο του Ομολογιακού Δανείου (€100.000.000) εκταμιεύθηκε και η ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε. εξέδωσε Ομολογίες αντίστοιχης αξίας με βάση την ανωτέρω Σύμβαση. Το ποσό του Ομολογιακού Δανείου θα χρησιμοποιηθεί για την αποπληρωμή του συνόλου του άληκτου κεφαλαίου των Ομολογιών λήξης Σεπτεμβρίου 2024, εκδόσεως της θυγατρικής Intralot Capital Luxembourg SA. 

Σχολιάζοντας τα οικονομικά αποτελέσματα της Intralot ο πρόεδρος και CEO του Ομίλου, κ. Σωκράτης Κόκαλης, δήλωσε:

«Το 2023 ήταν μια χρονιά σταθερής αύξησης της λειτουργικής κερδοφορίας με ισχυρές ταμειακές ροές και επίτευξη των στρατηγικών στόχων αύξησης περιθωρίου κέρδους και μείωσης της μόχλευσης και του δανεισμού. Σημαντικά ορόσημα αποτέλεσαν η επιτυχής αύξηση κεφαλαίου και η ολοκλήρωση του σχεδίου για την πλήρη αναχρηματοδότηση του δανεισμού ώστε πλέον η εταιρεία να μπορεί σε στέρεα βάση να διεκδικήσει τις σημαντικές εμπορικές ευκαιρίες παγκοσμίως, με όχημα τη σύγχρονη και ανταγωνιστική της τεχνολογία.»

Διαβάστε ακόμη: