Στα 114.425 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκε ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της Flexopack το εννεάμηνο του 2022, έναντι 81.304 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2021, παρουσιάζοντας ποσοστιαία αύξηση κατά 40.7%. Ο εταιρικός κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε σε 91.308 εκατ. ευρώ, έναντι 68.097 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας ποσοστιαία αύξηση κατά 34.1%.

Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT) ανήλθαν σε επίπεδο ομίλου σε 16.941 εκατ. ευρώ, έναντι 9.005 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 88.1% και σε εταιρικό επίπεδο σε 11.951 εκατ. ευρώ, έναντι 7.329 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 63.1%.

Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε επίπεδο ομίλου σε 21.416 εκατ. ευρώ, έναντι 13.556 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 58% και σε εταιρικό επίπεδο σε 15.222 εκατ. ευρώ, έναντι 10.687 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 42.4%.

Τα κέρδη προ φόρων (EBT) ανήλθαν για τον όμιλο σε 14.295 εκατ. ευρώ, έναντι 8.790 εκατ. ευρώ αυξημένα κατά 62.6% και για την εταιρεία σε 9.405 εκατ. ευρώ έναντι 6.968 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 35%.

Οι συνολικές υποχρεώσεις του ομίλου την 30ή Σεπτεμβρίου 2022 ανήλθαν σε 62.563 εκατ. ευρώ, τα ίδια κεφάλαια ανήλθαν σε 102.650 εκατ. ευρώ και τα ταμειακά διαθέσιμα σε 14.029 εκατ. ευρώ.

Η εταιρεία αναφέρει ότι κατά τη χρονική στιγμή δημοσίευσης της παρούσας υφίστανται βάσιμες και δικαιολογημένες ανησυχίες, αναφορικά με την γενικότερη πορεία της παγκόσμιας οικονομίας, οι οποίες οφείλονται κατά κύριο λόγο στους ακόλουθους παράγοντες:

  • Τη συνεχιζόμενη πολεμική σύρραξη μεταξύ Ρωσίας – Ουκρανίας και τις αναπόφευκτες επιπτώσεις αυτής.
  • Τη σταθερότητα και την ασφάλεια στην παγκόσμια, την ευρωπαϊκή και την ελληνική οικονομία.
  • Την παράταση της γενικότερης δυσλειτουργίας της παγκόσμιας εφοδιαστικής αλυσίδας, η οποία εξακολουθεί να παρουσιάζει ελλείψεις σε ορισμένες βασικές κατηγορίες πρώτων υλών, αύξηση της τιμής τους και σημαντική αύξηση του μεταφορικού κόστους.
  • Τη σημαντική και –εν πολλοίς– ανεξέλεγκτη αύξηση του ενεργειακού κόστους.
  • Την επιδείνωση του «κύματος» των πληθωριστικών πιέσεων.
  • Τις τρέχουσες και διαφαινόμενες αυξήσεις των επιτοκίων διεθνώς και ιδιαίτερα στην Ευρωζώνη, οι οποίες θα ασκήσουν ανοδικές πιέσεις στο κόστος δανεισμού του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα και ενδέχεται να οδηγήσουν τις οικονομίες σε επιβράδυνση ή / και ύφεση.
  • Την πορεία της πανδημίας του κορωνοϊού και την πιθανότητα εμφάνισης νέων μεταλλάξεων, οι οποίες ενδέχεται να έχουν περαιτέρω επιπτώσεις στην οικονομική ανάκαμψη και το διεθνές εμπόριο.

Οι ανωτέρω παράγοντες έχουν άμεση επίδραση στην δραστηριότητα του ομίλου, εν όψει τόσο του έντονα εξαγωγικού προσανατολισμού και του σημαντικού βαθμού εξωστρέφειας αυτού, όσο και των αυξημένων ενεργειακών αναγκών για την οργάνωση και ανάπτυξη της παραγωγικής του δραστηριότητας.

Εντός του –ως άνω– ασταθούς και ευμετάβλητου πλαισίου, η Διοίκηση του ομίλου έχει θέσει ως βασική προτεραιότητα την αποτελεσματική διαχείριση της «διαταραχής» και τον μετριασμό των αρνητικών της συνεπειών, με σκοπό τη διασφάλιση της ακώλυτης και αδιατάρακτης παραγωγικής λειτουργίας και της επιχειρησιακής συνέχειας του ομίλου.

Συγκεκριμένα, η Διοίκηση:

Λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίσει την επάρκεια των πρώτων υλών, με σκοπό την πλήρη και αδιάλειπτη κάλυψη της παραγωγικής δραστηριότητας του ομίλου.

Για την αντιμετώπιση του κινδύνου αύξησης των τιμών των πρώτων υλών και της ηλεκτρικής ενέργειας, προσαρμόζει ανάλογα την εμπορική πολιτική του ομίλου, ώστε μέρος του εν λόγω κινδύνου, στο μέτρο που αυτό είναι εφικτό, με βάση τις εκάστοτε διαμορφούμενες συνθήκες ανταγωνισμού, να μετακυλά.

Αναφορικά με την πολεμική σύγκρουση στην Ουκρανία, διευκρινίζεται ότι η εταιρεία δεν έχει σημαντική επιχειρηματική έκθεση στις εμπλεκόμενες σε σύρραξη χώρες και ως εκ τούτου, δεν υφίσταται ουσιώδης επίδραση στις δραστηριότητες. Παρ’ όλα αυτά, οι επιπτώσεις της συνεχιζόμενης πολεμικής σύγκρουσης είναι δυσβάστακτες για την παγκόσμια οικονομία, λόγω των σημαντικών ανατιμήσεων στις τιμές της ενέργειας, των πρώτων υλών, των βιομηχανικών μετάλλων και άλλων καταναλωτικών αγαθών, όπως τα είδη διατροφής.

Στη διάρκεια της εν λόγω περιόδου (εννεάμηνο 2022) οι πωλήσεις προς τη Ρωσία και Ουκρανία ανήλθαν αθροιστικά σε ποσοστό 1.15% επί του ενοποιημένου κύκλου εργασιών, ενώ, κατά την προηγούμενη περίοδο (εννεάμηνο 2021) ανήλθαν σε ποσοστό 1.89%, επί του ενοποιημένου κύκλου εργασιών.

Με βάση τα δεδομένα που ισχύουν κατά το χρόνοσύνταξης της παρούσας και στο βαθμό που είναι δυνατό να υπάρξουν αξιόπιστες και ασφαλείς προβλέψεις, λόγω της κρατούσας ρευστότητας του χρηματοοικονομικού περιβάλλοντος, η Διοίκηση εκτιμά ότι δεν υφίσταται οιαδήποτε ουσιώδης αβεβαιότητα ως προς τη συνέχιση της δραστηριότητας, την παραγωγική λειτουργία, τον κύκλο εργασιών και την εφοδιαστική αλυσίδα του ομίλου έως την λήξη της τρέχουσας χρήσεως, καθώς δεν έχει πληγεί η οικονομική δραστηριότητα και η χρηματοοικονομική κατάσταση αυτού.

Εντούτοις, δεδομένου ότι η «διαταραχή» στις αλυσίδες μεταφορών και εφοδιασμού, η ενεργειακή κρίση, καθώς και η πολεμική σύρραξη στην Ουκρανία βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, χωρίς να είναι ορατό το ενδεχόμενο άμεσης αποκλιμάκωσής τους, η Διοίκηση δεν παύει να τηρεί επιφυλακτική στάση αναφορικά με τις μελλοντικές επιπτώσεις στις προοπτικές του ομίλου και της εταιρείας, ενώ, δε δύναται να αποκλεισθεί το ενδεχόμενο οι συνολικές επιδόσεις, τα οικονομικά μεγέθη και η πορεία της επιχείρησης να επηρεασθεί αρνητικά στο μέλλον και ιδίως, στη διάρκεια του 2023.

Διαβάστε ακόμη: