Στην επιβεβαίωση των δημοσιευμάτων για τα πρόστιμα που της επιβλήθηκαν σχετικά με το ξενοδοχείο COCO-MAT ATHENS BC, προχώρησε η Μπλε Κέδρος, απαντώντας σε σχετική ερώτηση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Η εταιρεία αναφέρει πως θα προσφύγει ενώπιον των αρμοδίων αρχών και δικαστηρίων κατά της ανωτέρω διοικητικής πράξης με σκοπό την προάσπιση των εννόμων συμφερόντων της και θα προβεί σε νεότερη ανακοίνωση προς το επενδυτικό κοινό ανάλογα με τις εξελίξεις επί του θέματος.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της εταιρείας:

Κατόπιν δημοσιευμάτων στον Τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 2 της απόφασης 5/204/2000 του ΔΣ της ΕΚ, όπως ισχύει, την παρ. 1 του άρθρου 17 του Καν ΕΕ 596/2014, την παρ. 4.1.3.1 του Κανονισμού Χ.Α., όπως ισχύει, και κατόπιν σχετικού ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η εταιρεία ΜΠΛΕ ΚΕΔΡΟΣ ΑΕΕΑΠ (στο εξής «η Εταιρεία») γνωστοποιεί προς το επενδυτικό κοινό τα κάτωθι που αφορούν το ακίνητό της (ξενοδοχείο COCO-MAT ATHENS BC), επί των οδών Φαλήρου 5 και παρόδου Συγγρού 34, στην Αθήνα:

Η Εταιρεία επιβεβαιώνει ότι η Υπηρεσία Δόμησης του Δήμου Αθηναίων προέβη σε σύνταξη έκθεσης αυτοψίας, με την οποία επιβλήθηκε πρόστιμο ανέγερσης ποσού 4.717.857,80 € και πρόστιμο διατήρησης ποσού 2.358.928,90 € «για αυθαίρετες κατασκευές καθ’ υπέρβαση ύψους κατόπιν μερικής ανάκλησης κατά το αντίστοιχο μέρος της υπ’ αριθ. 15/2017 άδειας δόμησης και των μεταγενέστερων αναθεωρήσεων σε συνέχεια του υπ’ αριθ. 11/2022 πρακτικού του Τριμελούς Συμβουλίου Συμμόρφωσης του ΣτΕ» (βλ. Ενημερωτικό Δελτίο, Ενότητα 2, υποενότητα 2.1, σελ. 32- 34 και Ενότητα 3.23, σελ. 187-189).

Η Εταιρεία θα προσφύγει ενώπιον των αρμοδίων αρχών και δικαστηρίων κατά της ανωτέρω διοικητικής πράξης με σκοπό την προάσπιση των εννόμων συμφερόντων της και θα προβεί σε νεότερη ανακοίνωση προς το επενδυτικό κοινό ανάλογα με τις εξελίξεις επί του θέματος.

Επισημαίνεται ότι η Εταιρεία έχει ήδη προσφύγει ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας για την ακύρωση της απόφασης της Υπουργού Πολιτισμού (116714/79457/2446/1259/22.7.2020) και η σχετική υπόθεση εκκρεμεί προς συζήτηση στο ΣτΕ (βλ. τις ίδιες ως άνω ενότητες του Ενημερωτικού Δελτίου). Η Εταιρεία βρίσκεται σε εγρήγορση σχετικά με τις ενδεχόμενες επιπτώσεις στην δραστηριότητά της από τις ανωτέρω εξελίξεις, οι οποίες ωστόσο τελούν σε συνάρτηση με την έκβαση των ενδίκων μέσων που έχει ασκήσει και όσων μέλλει να ασκήσει ενώπιον των διοικητικών και δικαστικών αρχών το επόμενο διάστημα και στο μέλλον, περιλαμβανομένης και της αξίωσης προς αποζημίωση σε περίπτωση που ήθελε προκύψει ζημία της από τις πράξεις των εμπλεκόμενων αρχών.