η Δευτέρα 11 Ιουλίου 2022 θα διενεργηθεί έκτακτη δημοπρασία για την επανέκδοση ομολόγων του ελληνικού Δημοσίου, σταθερού επιτοκίου 1,75%, λήξης 18 Ιουνίου 2032, σε άυλη μορφή.

Σκοπός της επανέκδοσης είναι η παροχή επιπλέον ρευστότητας στη συγκεκριμένη ομολογιακή έκδοση.

Το ποσό που θα δημοπρατηθεί θα είναι έως 500 εκατ. ευρώ και η ημερομηνία διακανονισμού (settlement) θα είναι η Δευτέρα 18 Ιουλίου 2022.

Στη δημοπρασία θα συμμετάσχουν μόνον Βασικοί Διαπραγματευτές (ΒΔ) με υποβολή, μέσω της ΗΔΑΤ, αποκλειστικά μέχρι 5 ανταγωνιστικών προσφορών έκαστος, που θα πρέπει να υποβληθούν έως τη 12:00 μεσημβρινή (μμ), τοπική ώρα, της 11ης Ιουλίου 2022 και οι οποίες ικανοποιούνται, μέχρι του ύψους του δημοπρατούμενου ποσού, στην τιμή της τελευταίας προσφοράς που γίνεται δεκτή στη δημοπρασία (cut off τιμή).

Η εν λόγω δημοπρασία δεν θα ληφθεί υπόψη για την αξιολόγηση των ΒΔ. Για τα ομόλογα δεν θα δοθεί καμία προμήθεια.