Στα 24 εκατ. ευρώ αυξήθηκαν τα καθαρά κέρδη της Ελλάκτωρ το πρώτο τρίμηνο του 2024, έναντι 13,2 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι, καταγράφοντας αύξηση 82%.

Οι πωλήσεις διαμορφώθηκαν στα 90 εκατ., στα ίδια περίπου επίπεδα με τις πωλήσεις του 1ου Τριμ. ’23.  Τα Κέρδη προ Φόρων Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) κινήθηκαν στα 51,3 εκατ., αύξηση 15% (3M’23 ΣΔ €44,7 εκατ.), με περιθώριο EBITDA 57%, έναντι περιθωρίου 49% το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι.

Τα Κέρδη προ Φόρων (ΚΠΦ) ανήλθαν στα 32,1 εκατ., αύξηση 58% (3M’23 ΣΔ €20,4 εκατ.). Τα ταμειακά διαθέσιμα και άμεσα ρευστοποιήσιμα στοιχεία ενεργητικού του Ομίλου ανήλθαν σε €707 εκατ. στις 31.03.2024 έναντι €521 εκατ. στο τέλος του 2023.
Το σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων ξεπερνά το €1 δισ. (€1.004,4 εκατ.), ήτοι 2,89 ευρώ ανά μετοχή.

Ειδικότερα, η Ελλάκτωρ ανακοίνωσε:

– Πωλήσεις €90 εκατ., στα ίδια περίπου επίπεδα με τις πωλήσεις του 1ου Τριμ. ’23 από ΣΔ.
– Κέρδη προ Φόρων Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) €51,3 εκατ., αύξηση 15% (3M’23 ΣΔ €44,7 εκατ.), με περιθώριο EBITDA 57%, έναντι περιθωρίου 49% το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι.
– Κέρδη προ Φόρων (ΚΠΦ) €32,1 εκατ., αύξηση 58% (3M’23 ΣΔ €20,4 εκατ.).
– Καθαρά Κέρδη €24 εκατ. έναντι κερδών από ΣΔ €13,2 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι, αύξηση 82%.
– Θετικές Λειτουργικές Ταμειακές Ροές ύψους €35,6 εκατ..
– Καθαρή ρευστότητα Ομίλου: €493 εκατ. στις 31.03.2024 έναντι €308 εκατ. στις 31.12.2023.
– Τα ταμειακά διαθέσιμα και άμεσα ρευστοποιήσιμα στοιχεία ενεργητικού του Ομίλου ανήλθαν σε €707 εκατ. στις 31.03.2024 έναντι €521 εκατ. στο τέλος του 2023.
– Το σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων ξεπερνά το €1 δισ. (€1.004,4 εκατ.), ήτοι €2,89 ανά μετοχή.

Διαβάστε ακόμη