Οι κινήσεις της «Μπλε Κέδρος» σχετικά με τη διάθεση των αντληθέντων από την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, φαίνεται να είναι διαφοροποιημένες από τις αρχικά προγραμματισμένες, σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας, στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Η ανακοίνωση:

H ΜΠΛΕ ΚΕΔΡΟΣ AEEAΠ (η «εταιρεία») ενημερώνει το επενδυτικό κοινό και διευκρινίζει εν όψει της Γενικής Συνέλευσης της 14ης Απριλίου 2023 σχετικά με τη διάθεση των κεφαλαίων ύψους 16.200 χιλ. ευρώ που αντλήθηκαν από την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου που πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με την από 25/02/2022 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και την από 27/05/2022 απόφαση έγκρισης του περιεχομένου του Ενημερωτικού Δελτίου από την ΕΚ, ήτοι:

Η εταιρεία προέβη σε διάθεση ποσού ύψους 3.000 χιλ. ευρώ εντός του 2022, για αγορά νέων ακινήτων, αντί των αναφερομένων στο ενημερωτικό δελτίο, στον Δήμο Μεταμόρφωσης Αττικής και τον Δήμο Πατρών Αχαΐας (1. Αγορά βιομηχανικού κτηρίου συνολικής επιφάνειας 7.280 τ.μ. που βρίσκεται στον Δήμο Μεταμόρφωσης Αττικής, επί της οδού Αρτέμιδος 26 και 2. Αγορά ξενοδοχειακού συγκροτήματος συνολικής επιφάνειας 5.801 τ.μ. σε παραθαλάσσιο οικόπεδο επιφάνειας 20.673 τ.μ. στον οικισμό Αραχωβίτικα του Δήμου Πατρών του νομού Αχαΐας). Το συνολικό τίμημα για την αγορά των εν λόγω ακινήτων ανήλθε σε 4.400 χιλ. ευρώ. Ποσό 1.400 χιλ. ευρώ διατέθηκε από ταμειακά διαθέσιμα της εταιρείας.

Αναφορικά με λοιπές επενδύσεις σε ακίνητα:

  • Η εταιρεία προτίθεται να προβεί σε διάθεση ποσού ύψους 2.000 χιλ. ευρώ την περίοδο 2023 – 2024 (ποσό 1.000 χιλ. ευρώ ετησίως) για το ακίνητο στην οδό Φαλήρου 22 – 22β και Δημητρακοπούλου 21 – 25, Αθήνα
  • Η εταιρεία προτίθεται να προβεί σε διάθεση ποσού ύψους 2.000 χιλ. ευρώ την περίοδο 2023 – 2024 (ποσό 1.000 χιλ. ευρώ ετησίως) για το ακίνητο στον παραλιακό οικισμό Ξηφιά του Δήμου Μονεμβασιάς
  • Η εταιρεία προτίθεται να προβεί σε διάθεση ποσού ύψους 5.000 χιλ. ευρώ για νέα επενδυτικά ακίνητα, εντός του 2023.

Η ανακοίνωση εκδίδεται κατόπιν σχετικού ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Διαβάστε ακόμη: