Σε νέα αγορά ακινήτου στο κέντρο της Αθήνας προχωρά η ΜΠΛΕ ΚΕΔΡΟΣ.

Συγκεκριμένα, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας «ΜΠΛΕ ΚΕΔΡΟΣ ΑΕΕΑΠ» (εξεφής «η Εταιρεία») ανακοινώνει ότι κατά τη συνεδρίασή του της 24.03.2023 αποφάσισε την χορήγηση άδειας για την κατάρτιση συναλλαγής με συνδεδεμένο μέρος σύμφωνα με το άρθρο 100 παρ. 1 ν. 4548/2018 και ειδικότερα παρείχε άδεια για την απόκτηση από την Εταιρεία ενός ακινήτου που βρίσκεται στην Αθήνα και επί της οδού Φειδίου αριθ. 8, έναντι τιμήματος τεσσάρων εκατομμυρίων εκατό χιλιάδων ευρώ (4.100.000,00€).

Πρόκειται για ένα οικόπεδο επιφανείας 372,97 τ.μ. μετά το επ’ αυτού  τριώροφο διατηρητέο κτίριο, τμήμα του οποίου έχει χαρακτηρισθεί ως μνημείο, συνολικής επιφάνειας 814,30 τ.μ.

Το ακίνητο ανήκει σήμερα στην εταιρεία με την επωνυμία «Hotel Cluster Μονοπρόσωπη Τουριστική και Ξενοδοχειακή Ανώνυμη Εταιρεία», η οποία ελέγχεται από τον μέτοχο της Εταιρείας και Πρόεδρο του Δ.Σ. αυτής κ. Μιχαήλ Ευμορφίδη και η οποία εδρεύει στην Κηφισιά Αττικής, επί της οδού Πέλλης αριθ. 6, έχει δε ΑΦΜ 800888545 και αριθμό ΓΕΜΗ 144044601000.

Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για την παροχή άδειας για την κατάρτιση της ως άνω συναλλαγής ελήφθη με βάση την συνημμένη στην παρούσα από 22.03.2023 ειδική έκθεση εκτίμησης της αξίας του ακινήτου και του δίκαιου και εύλογου τιμήματος μεταβίβασής του, που συνέταξε ο ανεξάρτητος Ορκωτός Ελεγκτής – Λογιστής κ. Αστέριος Κουφός (ΑΜ ΕΛΤΕ 1424) της ελεγκτικής εταιρείας FRS ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ (ΑΜ ΕΛΤΕ 29), η οποία παρασχέθηκε για το δίκαιο και εύλογο της συναλλαγής για την Εταιρεία και κάθε άλλο μέτοχο αυτής που δεν αποτελεί συνδεδεμένο μέρος.

Σημειώνεται ότι για την εκτίμηση της αξίας του ακινήτου αυτού έχουν συνταχθεί και οι από Μαρτίου 2023 εκθέσεις αποτίμησης των πιστοποιημένων εκτιμητών των εκτιμητικών εταιρειών HVS και SOLUM PROPERTY SOLUTIONS, σύμφωνα με τις οποίες η αξία του ανέρχεται στο ποσό των 4.400.000 € και 4.480.000 € αντίστοιχα.

Διαβάστε περισσότερα