Ζημίες μετά από φόρους ύψους 105,4 εκατ. ευρώ ανακοίνωσε η Attica Bank στη χρήση 2021, παρά μια σημαντική αύξηση εσόδων από προμήθειες κατά 69%, αλλά και μια μικρότερη αύξηση εσόδων από λειτουργικές δραστηριότητες (+4,7%).

Η Attica Bank  εισήλθε στο νέο έτος ενισχυμένη, μέσω της αύξησης των 240 εκατ. ευρώ (Δεκέμβριος 2021) και της ταυτόχρονης βελτίωσης των βασικών της κεφαλαιακών δεικτών και δεικτών ρευστότητας, σε σχέση με την προηγούμενη χρήση.

Έτος ορόσημο το 2022 για την Attica Bank

Το 2022 αναμένεται να αποτελέσει έτος ορόσημο στη μέχρι τώρα πορεία της, θέτοντας τις βάσεις για τον βιώσιμο μετασχηματισμό της,  την περαιτέρω μείωση του κόστους λειτουργίας της, αλλά και την ανάπτυξή της, βασιζόμενη στην Συμφωνία των βασικών της μετόχων ΤΜΕΔΕ, Rinoa/Ellington Solutions S.A. και ΤΧΣ.

Η Τράπεζα αύξησε πέρυσι σημαντικά, κατά 69% τα έσοδά της από προμήθειες, αύξησε κατά 4,3% τις καταθέσεις της, πέτυχε μείωση του κόστους χρηματοδότησης κατά 16% και πιστωτική επέκταση κατά 12% (σημαντικά υψηλότερα από τον μέσο όρο της τραπεζικής αγοράς).

Με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση των εποπτικών της κεφαλαίων, η Διοίκηση της τράπεζας αποφάσισε την πώληση των δραστηριοτήτων POS και την ενεργή αξιοποίηση των επενδυτικών της ακινήτων.

Δέσμευση για 2η ΑΜΚ έως 365 εκατ. ευρώ

Ιδιαίτερα καθοριστικό στοιχείο αποτελεί για την Attica Bank, το γεγονός ότι η Τράπεζα τον Απρίλιο έλαβε κοινή , επιστολή από τους βασικούς της μετόχους, στην οποία επιβεβαιώνεται στη βάση της μεταξύ τους συμφωνίας, η πρόθεσή τους να προχωρήσουν σε δεύτερη αύξηση – επένδυση, μέχρι του ποσού των € 365 εκατ. και εφόσον απαιτηθεί και σε τρίτη εισφορά κεφαλαίων, με προοπτική την ιδιωτικοποίηση της.

Επισημαίνεται, ότι στην παρούσα φάση οι σχετικές διαδικασίες για τον  καθορισμό του ύψους των επιπρόσθετων ζημιών, που θα απαιτηθούν για την ελάχιστη πιστοληπτική διαβάθμιση των τιτλοποιήσεων Omega, Astir 1 και 2, βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. Συνεπώς, η Διοίκηση της τράπεζας δεν μπορεί να εκτιμήσει το ακριβές ύψος αυτών, εν τούτοις, εξετάζει και τα εναλλακτικά διαθέσιμα εργαλεία απομάκρυνσης πιστωτικού κινδύνου, στοχεύοντας στην ελαχιστοποίηση των κόκκινων δανείων του παρελθόντος, με την μικρότερη δυνατή επιβάρυνση των μετόχων.

Με βάση τα αποτελέσματα, το σύνολο των εσόδων από λειτουργικές δραστηριότητες, σε επαναλαμβανόμενη βάση, ανήλθε σε 47,9 εκατ. ευρώ, έναντι 70,2 εκατ. ευρώ της συγκριτικής χρήσης του 2020.

Το κονδύλι «Αμοιβές και έξοδα προσωπικού» ανήλθε σε 32,9 εκατ. ευρώ, μειωμένο κατά 3,4%, σε σχέση με την προηγούμενη χρήση. Ο αριθμός προσωπικού κατά την 31/12/2021 ανήλθε σε 710 εργαζομένους (31/12/2020: 785 εργαζόμενοι) μείωση η οποία αποδίδεται κυρίως στο πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου που έθεσε σε εφαρμογή η Τράπεζα το 2021. Το δίκτυο των καταστημάτων της Τράπεζας κατά την 31/12/2021 αριθμούσε 50 καταστήματα.

Τα Γενικά λειτουργικά έξοδα ανήλθαν σε 29,5 εκατ. ευρώ κατά την 31/12/2021 παρουσιάζοντας αύξηση 17,4% έναντι της συγκριτικής περιόδου (31/12/2020: 25,1 εκατ. ευρώ).

Οι προβλέψεις για πιστωτικούς κινδύνους ανήλθαν σε 22,8 εκατ. ευρώ, οι οποίες αναλύονται σε προβλέψεις απομείωσης δανείων και απαιτήσεων κατά πελατών ύψους 20,5 εκατ. ευρώ, σε αναστροφή προβλέψεων απομείωσης στοιχείων εκτός ισολογισμού ύψους 1,3 εκατ. ευρώ και σε προβλέψεις απομείωσης επενδυτικών τίτλων ύψους 3,6 εκατ. ευρώ, διαμορφώνοντας το δείκτη προβλέψεων πιστωτικού κινδύνου της χρήσης προς τα συνολικά έσοδα σε 50,5%.

Οι σωρευμένες προβλέψεις απομείωσης δανείων και απαιτήσεων ανέρχονται σε 330 εκατ. ευρώ (31/12/2020: 386 εκατ. ευρώ). Ο δείκτης κάλυψης των συνολικών μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPE’s EBA Definition) διαμορφώθηκε σε 45,51%.

 

Attica Bank: Η δήλωση της διοίκησης

Αναφορικά με τα αποτελέσματα, η διοίκηση σημειώνει τα εξής:

«Το 2021 η Attica Bank ολοκλήρωσε επιτυχώς τόσο την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 240 εκατ., όσο και τη βελτίωση των βασικών της κεφαλαιακών δεικτών και δεικτών ρευστότητας. Το 2022 αναμένεται να αποτελέσει έτος ορόσημο στη μέχρι τώρα πορεία της καθώς, με βάση τη συμφωνία των βασικών μετόχων της ΤΜΕΔΕ, RinoaEllington Solutions S.A. και ΤΧΣ για την περαιτέρω κεφαλαιακή ενίσχυση και την πορεία ιδιωτικοποίησή της, η Attica Bank θέτει τις βάσεις για την επίτευξη των στρατηγικών επιχειρηματικών στόχων της περιόδου 2022-2024, οι οποίοι θα συμβάλλουν καταλυτικά στο βιώσιμο μετασχηματισμό και στην ανάπτυξή της. Σε αυτό το πλαίσιο διευκολύνεται να εστιάσει σε αμιγώς τραπεζικές εργασίες, στην ενίσχυση της πιστωτικής επέκτασης επιχειρήσεων και νοικοκυριών και συνεπακόλουθα στη χρηματοδότηση της πραγματικής οικονομίας.

Κατά τη διάρκεια της προηγούμενης χρονιάς, η Attica Bank, έθεσε στο επίκεντρο του σχεδιασμού της, τονεκσυγχρονισμό της σε βασικούς τομείς όπως τη βελτίωση και αναβάθμιση των υποδομών πληροφορικής, τον ψηφιακό μετασχηματισμό για την αυτοματοποίηση των διαδικασιών. Η σύναψη στρατηγικών συμμαχιών με εταιρείες αναγνωρισμένου κύρους στο πλαίσιο βελτιστοποίησης των εσωτερικών υποδομών της Τράπεζας και της δημιουργίας ενός πλαισίου αναδιάρθρωσης, θα βοηθήσει την Τράπεζα να διαδραματίσει τα επόμενα χρόνια σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη της πραγματικής οικονομίας.

Για τη χρήση που έληξε, οι νέες χρηματοδοτήσεις και αναχρηματοδοτήσεις ανήλθαν σε €361 εκατ. οι οποίες ενίσχυσαν και τα έσοδα από προμήθειες. Πιο συγκεκριμένα, τα έσοδα από προμήθειες παρουσιάζουν αξιοσημείωτη αύξηση κατά 69% σε ετήσια βάση (συμπεριλαμβανόμενων μη επαναλαμβανόμενων εσόδων από προμήθειες ύψους €5,5 εκατ.) με τη μεγαλύτερη βελτίωση να επιτυγχάνεται, μέσω της αύξησης των εσόδων/προμηθειών από χορηγήσεις, ύψους 55%, ενώ παράλληλα το κόστος χρηματοδότησης των εργασιών της Τράπεζας συνέχισε την πτωτική του πορεία και κατά το τελευταίο τρίμηνο του 2021. Επιπρόσθετα, η Τράπεζα συνέχισε να βελτιώνει τη
ρευστότητά της, η οποία παρουσιάζει περαιτέρω βελτίωση, κυρίως λόγω της αύξησης των υπολοίπων των καταθέσεων των πελατών της, σε ετήσια βάση, κατά 4,3%.

Πώληση της δραστηριότητας POS

Κατά τους πρώτους μήνες του 2022, η Τράπεζα σχεδίασε πρόσθετες ενέργειες με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση των εποπτικών της κεφαλαίων. Πιο συγκεκριμένα, η διοίκηση της Τράπεζας αποφάσισε την πώληση της δραστηριότητας POS, καθώς και την ενεργητική αξιοποίηση των επενδυτικών ακινήτων της. Παράλληλα, βασικός στόχος της Τράπεζας παραμένει η περαιτέρω ενίσχυση των εσόδων της καθώς και η μείωση του κόστους βάσης προκειμένου η Attica Bank να επιστρέψει άμεσα σε οργανική κερδοφορία.

Παράλληλα, τον Απρίλιο του 2022, η Διοίκηση της Τράπεζας έλαβε επιστολή από τους βασικούς μετόχους ΤΜΕΔΕ, Rinoa Ltd – Ellington Solutions S.A. και ΤΧΣ, από την οποία προκύπτει, στη βάση της μεταξύ τους συμφωνίας, η πρόθεση τους, για δεύτερη επένδυση στο πλαίσιο της κάλυψης τυχόν ζημιών αναφορικά με την αποκατάσταση των κεφαλαιακών δεικτών, καθώς την κεφαλαιακή ενίσχυση της Τράπεζας προκειμένου να υλοποιήσει το αναπτυξιακό της πρόγραμμα στη βάση του στρατηγικού επιχειρησιακού της σχεδίου που, μεταξύ, άλλων προβλέπει, και τη μείωση των ΜΕΑ σε μονοψήφιο ποσοστό».

Αναλυτικά τα αποτελέσματα της Attica Bank