Ολοκληρώθηκε από την Alpha Bank η συνθετική τιτλοποίηση εξυπηρετούμενων μικρομεσαίων και μεγάλων επιχειρηματικών δανείων ύψους 0,65 δισ. ευρώ με τον Όμιλο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, σύμφωνα με ανακοίνωση της τράπεζας.

Ακολουθεί ολόκληρη η ανακοίνωση:

Η Alpha Υπηρεσιών και Συμμετοχών Α.Ε. (μητρική εταιρεία του Oμίλου Alpha Bank, ο «Όμιλος») ολοκλήρωσε με επιτυχία συνθετική τιτλοποίηση χαρτοφυλακίου εξυπηρετούμενων μικρομεσαίων και μεγάλων επιχειρηματικών δανείων (η «Συναλλαγή») ύψους Ευρώ 0,65 δισ., με τον Όμιλο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, ο οποίος αποτελείται από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων, ως μέρος του Πανευρωπαϊκού Ταμείου Εγγυήσεων (EGF).

Η Συναλλαγή δίνει στην Τράπεζα προστασία έναντι πιστωτικού κινδύνου πρώτης εξοφλητικής προτεραιότητας (first loss tranche). Η Συναλλαγή αποτελεί μέρος του Στρατηγικού Σχεδίου της Τράπεζας “Project Tomorrow” και αναμένεται να συμβάλει περίπου 13 μονάδες βάσης στον Συνολικό Δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας1 σε ενοποιημένη βάση.

Η συναλλαγή υπόκειται σε όλες τις προβλεπόμενες εποπτικές εγκρίσεις.

Η επιτυχής ολοκλήρωση της Συναλλαγής για το Project Tokyo, επικυρώνει τη στρατηγική της Alpha Bank για αξιοποίηση εναλλακτικών πηγών κεφαλαιακής ενίσχυσης, συμβάλλοντας στη χρηματοδότηση νέων επενδύσεων και τη στήριξη της ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας. Στη συναλλαγή, η Citi ενήργησε ως κύριος χρηματοοικονομικός σύμβουλος και η Clifford Chance ως σύμβουλος σε θέματα διεθνούς δικαίου.