Τις επιχειρησιακές συμβάσεις που θα υπογράψουν με το Ταμείο Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ) για τη χορήγηση των δανείων 12,7 δις. ευρώ που αφορούν στη χρηματοδότηση επενδύσεων στους τομείς της πράσινης μετάβασης, της ψηφιακής μετάβασης, της έρευνας & ανάπτυξης, της εξωστρέφειας – εξαγωγών και της αύξησης του μεγέθους των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, θα στείλει στις τράπεζες εντός της εβδομάδας το Υπουργείο Οικονομικών.Χθες οι τράπεζες έλαβαν τους κύριους όρους της επιχειρησιακής συμφωνίας που θα ενσωματώνονται στην πρόσκληση που θα τους απευθύνει ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών, Θεόδωρος Σκυλακάκης.

Σημειώνεται ότι η μέγιστη συμμετοχή του δανείου από το Ταμείο Ανάκαμψης στον προϋπολογισμό της επιλέξιμης επένδυσης θα ανέρχεται σε 50%.

Στους όρους της επιχειρησιακής σύμβασης αναφέρεται ότι τα δάνεια ΤΑΑ μπορούν να είναι κάθε τύπου περιλαμβανομένων και ομολογιακών δανείων του ν. 4548/2018 και άρθρου 14 ν. 3156/2003 (κοινοπρακτικά και διμερή) με διαχειριστή /πληρεξούσιο καταβολών και εκπρόσωπο ομολογιούχων την Τράπεζα.

Ο σκοπός της Δανειακής Σύμβασης ορίζεται ότι θα είναι αποκλειστικά η υλοποίηση του επιλέξιμου προϋπολογισμού της Επιλέξιμης Επένδυσης, ενώ δεν επιτρέπεται η χρήση των πόρων των Δανείων ΤΑΑ και των Δανείων Συγχρηματοδότησης για την αναχρηματοδότηση δανείων.

H περίοδος διαθεσιμότητας των πόρων του ΤΑΑ θα ξεκινήσει με τη θέση σε ισχύ της Επιχειρησιακής Συμφωνίας και θα διαρκέσει μέχρι τις 26 Αυγούστου 2026, με την επιφύλαξη της εξάντλησης των διαθέσιμων πόρων ΤΑΑ νωρίτερα.

Οι εκταμιεύσεις του Δανείου ΤΑΑ και του Δανείου Συγχρηματοδότησης, θα γίνονται εφάπαξ ή τμηματικά ανάλογα με την πορεία υλοποίησης της Επιλέξιμης Επένδυσης και υπό την προϋπόθεση πλήρωσης τυχόν ειδικών όρων που έχουν τεθεί στη Δανειακή Σύμβαση (conditions precedent).

Το επιτόκιο των Δανείων Συγχρηματοδότησης θα καθορίζεται από το επιτόκιο αγοράς κατά την κρίση της Τράπεζας. Το επιτόκιο χορήγησης των Δανείων ΤΑΑ θα καθορίζεται με Υπουργική Απόφαση.

Η υλοποίηση της Επιλέξιμης Επένδυσης θα παρακολουθείται από το Επενδυτικό Συμβούλιο το οποίο έχει συγκροτηθεί με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, στο οποίο η κάθε Τράπεζα θα υποβάλλει αναφορές για την πρόοδο της επένδυσης.

Εντός δέκα ημερών από την υπογραφή της Επιχειρησιακής Σύμβασης, η Τράπεζα θα απευθύνει δημόσια ανοιχτή πρόσκληση για την εκδήλωση ενδιαφέροντος για χρηματοδότηση Επιλέξιμων Επενδύσεων και θα δέχεται σχετικές αιτήσεις για την χορήγηση Δανείων ΤΑΑ συνοδευόμενες από τα προτεινόμενα προς χρηματοδότηση σχέδια επιλέξιμων επενδύσεων.

Στη συνέχεια η Τράπεζα θα προβαίνει σε καταρχήν έλεγχο της επιλεξιμότητας της προτεινόμενης επιλέξιμης επένδυσης και της πιστοληπτικής ικανότητας του φορέα της. Εφόσον η αξιολόγηση είναι θετική, η υπαγωγή των προτεινόμενων σχεδίων στις Επιλέξιμες Δράσεις του ΤΑΑ και η συμμόρφωσή τους με τους κανόνες περί σώρευσης κρατικών ενισχύσεων θα αξιολογείται από Αξιολογητή του Μητρώου Αξιολογητών που θα συστήσει το ΥΠΟΙΚ.

Η αξιολόγηση κάθε προτεινόμενου σχεδίου Επιλέξιμης Επένδυσης προβλέπεται ότι θα πραγματοποιείται εντός εύλογου χρονικού διαστήματος ανάλογα με το μέγεθος και τον σκοπό του και σε κάθε περίπτωση όχι περισσότερο των 4 μηνών.

Οι δανειοδοτήσεις από το Ταμείο Ανάκαμψης θα γίνονται από τις τράπεζες με τραπεζικά κριτήρια και με την παροχή εμπράγματων και ενοχικών εξασφαλίσεων, όπως συμβαίνει με όλες τις τραπεζικές χορηγήσεις.

Όπως προβλέπει το προσχέδιο της Επιχειρησιακής Σύμβασης, μετά από αίτημα της Τράπεζας, το Υπουργείο Οικονομικών θα εκταμιεύσει αρχικά ποσό 200 εκ. ευρώ («Πρώτη Δόση Κεφαλαίων ΤΑΑ») σε ειδικό λογαριασμό που θα τηρεί η Τράπεζα για τον σκοπό αυτό στην Τράπεζα της Ελλάδος («Αποθεματικός Λογαριασμός»).

Εφόσον η Τράπεζα έχει σωρευτικά:

α) συνάψει συμβάσεις για Δάνεια ΤΑΑ για συνολικό ποσό ίσο με ποσοστό τουλάχιστον 60% της Πρώτης Δόσης Κεφαλαίων ΤΑΑ,

β) έχει εκταμιεύσει βάσει τέτοιων συμβάσεων προς τους Τελικούς Αποδέκτες ποσό ίσο με ποσοστό τουλάχιστον 5% της Πρώτης Δόσης Κεφαλαίων ΤΑΑ, και επιπλέον οι ληξιπρόθεσμες οφειλές από δάνεια ΤΑΑ που έχει χορηγήσει και βρίσκονται σε καθυστέρηση μεγαλύτερη των 90 ημερών δεν υπερβαίνουν το 10% του συνόλου των κεφαλαίων αυτών των χορηγηθέντων δανείων, μπορεί να αιτηθεί την εκταμίευση πρόσθετων κεφαλαίων ΤΑΑ μέχρι ποσού 200 εκ. ευρώ («Δεύτερη Δόση Κεφαλαίων ΤΑΑ»). Η ίδια διαδικασία και προϋποθέσεις θα εφαρμόζεται για κάθε πρόσθετη εκταμίευση μέχρι εξαντλήσεως των διαθέσιμων πόρων του ΤΑΑ.