Στην Ένωση Prime Collateralised Securities (PCS) συμμετέχει πλέον το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, με το ρόλο του μόνιμου παρατηρητή (Permanent Observer).
Η Ένωση PCS (https://pcsmarket.org/), ανεξάρτητη, μη-κερδοσκοπική πρωτοβουλία, σκοπό έχει την ενίσχυση της Ευρωπαϊκής αγοράς τιτλοποιήσεων, η οποία αποτελεί σημαντικό παράγοντα για την εύρωστη και βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη στην Ευρώπη.Το Ταμείο ως μέτοχος στις Ελληνικές Συστημικές Τράπεζες και σημαντικός παράγοντας στο Ελληνικό Τραπεζικό Σύστημα αναγνωρίζει τη σημαντικότητα των τιτλοποιήσεων στην Ελληνική αγορά, εξασφαλίζοντας την εναρμόνιση με τις βέλτιστες πρακτικές και τις εποπτικές απαιτήσεις.Το Ταμείο βρίσκεται σε διαρκή διάλογο με τις Ελληνικές Τράπεζες, την Ελληνική Ένωση Τραπεζών, την Ελληνική Κυβέρνηση, την Τράπεζα της Ελλάδος, καθώς και άλλους οργανισμούς εστιάζοντας στην επίτευξη βιώσιμης χρηματοοικονομικής ανάπτυξης και προώθηση βέλτιστων διεθνών πρακτικών.

Μέσα από την συμμετοχή του στην Ένωση PCS το Ταμείο προσβλέπει σε μία εποικοδομητική συνεργασία που θα ενδυναμώσει τη συμβολή του στο διάλογο για την περαιτέρω χρήση των τιτλοποιήσεων, καταλήγει η σχετική ανακοίνωση.