Ολοκληρώθηκε η συμφωνία για την εξαγορά της SingularLogic, θυγατρική της MIG, στο επενδυτικό σχήμα Space Hellas και Epsilon Net. Το συνολικό αντάλλαγμα της συναλλαγής, περιλαμβανομένου του τιμήματος για τη μεταβίβαση των μετοχών και του τιμήματος για τη μεταβίβαση δανειακών υποχρεώσεων της SINGULARLOGIC προς την ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, θα ανέλθει στο ποσό των €18.050.000.
Από το συμφωνημένο τίμημα προκαταβλήθηκε ήδη στη MIG το ποσό των €1.805.000.  Η ολοκλήρωση της συναλλαγής θα λάβει χώρα μετά από την διενέργεια επιβεβαιωτικού νομικού και λογιστικού ελέγχου από τις αγοράστριες και την έγκριση από τα αρμόδια όργανα της MIG.
Η ανακοίνωση της MIG
Η “MARFIN INVESTMENT GROUP Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ” (“η MIG”) ανακοινώνει, σε συνέχεια της από 21/10/2020 Ανακοίνωσης της, την υπογραφή συμφωνίας την 27/11/2020 για την πώληση του συνόλου της μετοχικής συμμετοχής που διαθέτει άμεσα και έμμεσα (μέσω της κατά 100% θυγατρικής της “TOWER TECHNOLOGY HOLDINGS (OVERSEAS) LIMITED”) στη “SINGULARLOGIC Α.Ε. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ”) (“η SINGULARLOGIC”), προς το επενδυτικό σχήμα “EPSILON NET” και “SPACE HELLAS”.
Tο συνολικό αντάλλαγμα της συναλλαγής, περιλαμβανομένου του τιμήματος για τη μεταβίβαση των μετοχών και του τιμήματος για τη μεταβίβαση δανειακών υποχρεώσεων της SINGULARLOGIC προς την ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, θα ανέλθει στο ποσό των €18.050.000.
Από το συμφωνημένο τίμημα προκαταβλήθηκε ήδη στη MIG το ποσό των €1.805.000.
Η ολοκλήρωση της συναλλαγής θα λάβει χώρα μετά από την διενέργεια επιβεβαιωτικού νομικού και λογιστικού ελέγχου από τις αγοράστριες και την έγκριση από τα αρμόδια όργανα της MIG.
Η ανακοίνωση της Space Hellas
Η SPACE HELLAS ανακοινώνει, σε συνέχεια της από 21/10/2020 ανακοίνωσης της, την υπογραφή συμφωνίας την 27/11/2020 για την απόκτηση από το επενδυτικό σχήμα που απαρτίζεται από την SPACE HELLAS και την «EPSILON NET Α.Ε.» (συμμετοχή από 50% για την κάθε εταιρεία) (οι «Αγοράστριες») του συνόλου της μετοχικής συμμετοχής που διαθέτει η εταιρεία «MARFIN INVESTMENT GROUP Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ», άμεσα και έμμεσα  (μέσω της κατά 100% θυγατρικής της «TOWER TECHNOLOGY HOLDINGS (OVERSEAS) LIMITED») στη «SINGULARLOGIC Α.Ε. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ») («η SINGULARLOGIC»).
Το συνολικό αντάλλαγμα της συναλλαγής, περιλαμβανομένου του τιμήματος για τη μεταβίβαση των μετοχών και του τιμήματος για τη μεταβίβαση δανειακών υποχρεώσεων της SINGULARLOGIC προς την ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, θα ανέλθει στο ποσό των €18.050.000. Από το συμφωνημένο τίμημα προκαταβλήθηκε ήδη στη MIG το ποσό των €1.805.000. Η ολοκλήρωση της συναλλαγής θα λάβει χώρα μετά από την διενέργεια επιβεβαιωτικού νομικού και λογιστικού ελέγχου από τις αγοράστριες και την έγκριση από τα αρμόδια όργανα της MIG.
Η SPACE HELLAS προχωρά στην εξαγορά της SINGULAR LOGIC – σε πνεύμα δημιουργικής συνεργασίας με την EPSILON NET – υλοποιώντας ένα κοινό επενδυτικό όραμα  και θέτοντας τα θεμέλια για να καταστεί η SINGULAR LOGIC   ο κεντρικός πυλώνας  στο χώρο του επιχειρησιακού λογισμικού και του ψηφιακού μετασχηματισμού των επιχειρήσεων.
H ανακοίνωση της Epsilon Net
H EPSILON NET ΑΕ ανακοινώνει, ότι υπεγράφηη συμφωνία πώλησης(SPA) του 99,61% των μετοχών της εταιρείας SINGULARLOGICΑΕ Πληροφοριακών Συστημάτων και Εφαρμογών Πληροφορικής(SINGULARLOGIC) από τις εταιρείες MARFIN INVESTMENT GROUP ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (MIG) και TOWER TECHONOLOGY HOLDINGS (OVERSEAS)  στις εταιρείες EPSILON NET ΑΕ και SPACE HELLAS ΑΕ. Το συνολικό αντάλλαγμα για την εξαγορά του 99,61% της SINGULARLOGIC ανήλθε στο ποσό των 18,05εκατ. ευρώ και θα εξοφληθεί με την ολοκλήρωση της συναλλαγής, με αναλογία 50% για την καθεμία εκ των EPSILON NETκαι SPACE HELLAS.  Οι δύο εταιρείες κατέβαλαν ήδη με την ίδια αναλογία προκαταβολή 1,805 εκατ. ευρώ.
Η SINGULARLOGIC μεταβιβάζεται απαλλαγμένη από το σύνολο των δανειακών υποχρεώσεων της, καθώς και οποιωνδήποτε άλλων κονδυλίων παθητικού που σχετίζονται με δανειακές υποχρεώσεις της Τράπεζας Πειραιώς και MIG.
Η EPSILON NET,προχωρά στην εξαγορά της SINGULARLOGIC -σε πνεύμα δημιουργικής συνεργασίας με την SPACE HELLAS ΑΕ – υλοποιώντας ένα κοινό επενδυτικό όραμα και θέτοντας τα θεμέλια για να καταστεί η SINGULARLOGIC ο κεντρικός πυλώνας στο χώρο του επιχειρηματικού λογισμικού και του ψηφιακού μετασχηματισμού των επιχειρήσεων.