Τα κέρδη από συνεχιζόμενες δραστηριότητες της Prodea Investments στο α’ εξάμηνο του τρέχοντος έτους διαμορφώθηκαν στα 80.4 εκατ. ευρώ, έναντι 108.79 εκατ. που ήταν την 30ή Ιουνίου 2021, ενώ, ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 73.4 εκατ. ευρώ από 64.9 εκατ. ευρώ που ήταν το αντίστοιχο διάστημα του 2021, σημειώνοντας αύξηση 13.2%.

Αυτή η αύξηση έρχεται ως αποτέλεσμα της ωρίμανσης των έργων ανάπτυξης, των νέων επενδύσεων σε ακίνητα εισοδήματος και των νέων εκμισθώσεων στο πλαίσιο της επενδυτικής στρατηγικής που υλοποιεί η εταιρεία, με στόχο τη βελτιστοποίηση τόσο της σύνθεσης του επενδυτικού χαρτοφυλακίου όσο και των ποιοτικών χαρακτηριστικών των ακινήτων, με βασικό «πυλώνα» ανάπτυξης, τις αρχές της αειφορίας.

Στο ίδιο διάστημα, τα λειτουργικά κέρδη ανήλθαν σε 102.5 εκατ. ευρώ έναντι 99.8 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο 2021 (αύξηση 2.7%). Τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων, αναπροσαρμογής αξίας των ακινήτων και λοιπών μη επαναλαμβανόμενων κονδυλίων ανήλθαν σε 45 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2022, έναντι 47.4 εκατ. ευρώ, την αντίστοιχη περίοδο του 2021.

H εύλογη αξία των ακινήτων υπό διαχείριση ανήλθε σε 2.617.6 εκατ. ευρώ, έναντι 2.455.4 εκατ. την 31ή Δεκεμβρίου 2021 (αύξηση 6.6%).

Η εσωτερική αξία (NAV) του oμίλου την 30η Ιουνίου 2022 ανήλθε σε 1.441.5 εκατ. ευρώ ή 5.64€ ανά μετοχή, έναντι 1.396.3 εκατ. ευρώ και 5.47€ ανά μετοχή αντίστοιχα, την 31ή Δεκεμβρίου 2021.

Αναφορικά με τις πρόσφατες γεωπολιτικές εξελίξεις, η διοίκηση παρακολουθεί στενά και αξιολογεί την κατάσταση, προκειμένου να λάβει τα απαραίτητα μέτρα και να αναπροσαρμόσει τα επιχειρηματικά της σχέδια (αν αυτό απαιτηθεί) με στόχο τη διασφάλιση της επιχειρηματικής συνέχειας και τον περιορισμό τυχόν αρνητικών επιπτώσεων (περισσότερες πληροφορίες, παρατίθενται στην εξαμηνιαία χρηματοοικονομική έκθεση για την περίοδο 01/01/2022 – 30/06/2022).

Διαβάστε ακόμη: