Στις 11 Ιουλίου 2023 θα πραγματοποιηθεί από την ΟΤΕ Α.Ε. η καταβολή του μερίσματος 0,5593 ευρώ ανά μετοχή, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Πιο συγκεκριμένα, η εταιρεία ανακοίνωσε ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, που έλαβε χώρα στις 07/06/2023, αποφάσισε τη διανομή μερίσματος μικτού ποσού 0,5765 ευρώ (σε απόλυτο ποσό) ανά μετοχή. Το ποσό του μερίσματος που θα καταβληθεί τελικώς διαμορφώνεται στο μικτό ποσό των 0,58878 ευρώ ανά μετοχή, προσαυξημένο με το μέρισμα που αντιστοιχεί στις 9.041.942 ίδιες μετοχές που θα κατέχει η Εταιρεία την 5η Ιουλίου 2023 (ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος).

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τις ισχύουσες φορολογικές διατάξεις (άρθρο 64 του ν.4172/2013, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει ), το προς διανομή μέρισμα υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 5% (με την εξαίρεση ή διαφοροποίηση του ποσοστού παρακράτησης για Μετόχους οι οποίοι υπόκεινται σε ειδικές διατάξεις). Συνεπεία αυτού, το καθαρό προς είσπραξη ποσό από τους Μετόχους θα ανέλθει στο ύψος των 0,559341 ευρώ ανά μετοχή.

Την Τετάρτη 5 Ιουλίου 2023, οι μετοχές θα διαπραγματεύονται χωρίς δικαίωμα στο ως άνω μέρισμα (ημέρα αποκοπής του δικαιώματος στο μέρισμα). Δικαιούχοι του εν λόγω μερίσματος είναι οι εγγεγραμμένοι Μέτοχοι της Eταιρείας στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) που διαχειρίζεται η «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Ανώνυμη Εταιρεία» κατά την 6η Ιουλίου 2023 (Record Date).

Η καταβολή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 11 Ιουλίου 2023 από την πληρώτρια τράπεζα “ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ A.E.”, ως ακολούθως:

1. Μέσω των συμμετεχόντων των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ. (Τράπεζες και Χρηματιστηριακές Εταιρίες), ήτοι οι δικαιούχοι θα εισπράτουν το μέρισμα μέσω των συμμετεχόντων τους, σύμφωνα με τα ισχύοντα στον Κανονισμό Λειτουργίας της ΕΛ.Κ.Α.Τ.

2. Ειδικά στις περιπτώσεις πληρωμής μερίσματος σε κληρονόμους θανόντων δικαιούχων των οποίων οι τίτλοι τηρούνται στον Ειδικό Λογαριασμό της Μερίδας τους στο Σ.Α.T., υπό τον χειρισμό της ATHEXCSD, η διαδικασία πληρωμής του μερίσματος θα διενεργείται μέσω του δικτύου της «Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε.» μετά την ολοκλήρωση της νομιμοποίησης των κληρονόμων.

Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. Μέτοχοι μπορούν να επικοινωνήσουν με την Υποδιεύθυνση Επενδυτικών Σχέσεων Ομίλου ΟΤΕ στα τηλέφωνα: 210-6115381, 210-6332342, 210-6117364 και με e-mail: [email protected] [email protected].

Μερίσματα τα οποία δεν θα εισπραχθούν εντός 5ετίας, δηλαδή μέχρι 31-12-2028, παραγράφονται και περιέρχονται στο Ελληνικό Δημόσιο.

Διαβάστε περισσότερα