Σε διευκρινήσεις για τη διανομή του μερίσματος προχώρησε η ΟΠΑΠ, με σημερινή ανακοίνωσή της.

Όπως αναφέρει η εταιρεία:

Η ΟΠΑΠ Α.Ε., σχετικά με την έκτακτη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου μέχρι ποσού 7.261.500 ευρώ, με έκδοση μέχρι 24.205.000 νέων κοινών, ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών, που συντελείται μέσω επανεπένδυσης του υπολοίπου μερίσματος για τη χρήση 2021, η οποία αποφασίστηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά τη συνεδρίαση της 9ης Ιουνίου 2022, μετά την παροχή σχετικής εξουσιοδότησης από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 22ας Μαΐου 2019 κατά το άρθρο 24 παρ. 1 περ. β) του ν. 4548/2018, στο πλαίσιο έγκρισης από την ως άνω Τακτική Γενική Συνέλευση προγράμματος επανεπένδυσης μερίσματος πενταετούς διάρκειας (2019 – 2023), πληροφορεί το κοινό, σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 4 σημείο η) του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, για τα ακόλουθα:

Η Εταιρεία, έχοντας στόχο να παρέχει ευελιξία στους μετόχους της μέσω της επιλογής της επανεπένδυσης του αναλογούντος σε αυτούς ποσού μερίσματος στην Εταιρεία και να επιτρέψει την αξιοποίηση των χρηματικών της διαθεσίμων για την υλοποίηση μακροπρόθεσμων επενδυτικών προγραμμάτων που θα προσθέσουν πολλαπλάσια αξία και τη διατήρηση της μερισματικής της πολιτικής υψηλών αποδόσεων, αποφάσισε να παράσχει στους μετόχους της τη δυνατότητα να λάβουν το ποσό του υπολοίπου μερίσματος για τη χρήση 2021 (η διανομή του οποίου αποφασίστηκε από την εικοστή δεύτερη (22η) Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 9ης Ιουνίου 2022), κατά τη διακριτική τους ευχέρεια, υπό τη μορφή μετοχών της Εταιρείας αντί σε μετρητά, ως ακολούθως:

1. Οι μέτοχοι που είναι δικαιούχοι του υπολοίπου μερίσματος της χρήσης 2021, κατά τα κατωτέρω αναφερόμενα, δικαιούνται να λάβουν το συνολικό ποσό του υπολοίπου μερίσματος, μετά την αφαίρεση του αναλογούντος ποσού παρακράτησης φόρου επί αυτού, είτε, σε περίπτωση που το εν λόγω ποσό δεν υπόκειται σε παρακράτηση φόρου, μέχρι το ποσό που αντιστοιχεί στο 95% του υπολοίπου μερίσματος (στην τελευταία περίπτωση, το υπόλοιπο ποσό που αντιστοιχεί στο 5% του υπολοίπου μερίσματος θα λαμβάνεται υποχρεωτικά υπό τη μορφή καταβολής σε μετρητά).

2. Δικαίωμα να λάβουν το σύνολο του ως άνω υπολοίπου μερίσματος, είτε υπό μορφή μετοχών, είτε σε μετρητά, είτε με συνδυασμό των ως άνω τρόπων, έχουν οι μέτοχοι της Εταιρείας που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. της Τρίτης, 19.07.2022 (record date), ενώ από τη Δευτέρα, 18.07.2022 οι μετοχές της Εταιρείας θα διαπραγματεύονται χωρίς το δικαίωμα λήψης του υπολοίπου μερίσματος για τη χρήση 2021 (cut-off date).

3. Οι δικαιούχοι του υπολοίπου μερίσματος μπορούν να επιλέξουν τη λήψη του υπό μορφή μετοχών της Εταιρείας (αντί σε μετρητά), είτε εν όλω είτε εν μέρει, στο διάστημα από την Τετάρτη, 20.07.2022, έως και την Τρίτη, 02.08.2022, υποβάλλοντας σχετική έγγραφη δήλωσή τους στους Συμμετέχοντες στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.).