Σύμφωνα με την εισήγηση που έχει στα χέρια του το Radar, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς προγραμματίζει την υλοποίηση του έργου «16581 Development of Capital Market”, στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Σκοπός του Έργου είναι η ενίσχυση της εποπτείας των κεφαλαιαγορών στην Ελλάδα, μέσω του ψηφιακού μετασχηματισμού που σχεδιάζει η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς με επίκεντρο την αναδιάρθρωση και την ανάπτυξη της τρέχουσας υποδομής πληροφορικής της.

Αυτό θα επιτρέψει την αποτελεσματική και έγκαιρη διαχείριση των δεδομένων που λαμβάνονται, αποθηκεύονται και υποβάλλονται σε επεξεργασία από τους συμμετέχοντες στην κεφαλαιαγορά που εποπτεύονται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

επιτροπή κεφαλαιαγοράς

Το έργο, προϋπολογισμού €12.241.035 πλέον ΦΠΑ, περιλαμβάνει τρία υποέργα, πολύ υψηλής εξειδίκευσης. Πιο συγκεκριμένα περιλαμβάνει τα:

Επιτήρηση Αγοράς (Market Surveillance system),

-Σύστημα συλλογής, επεξεργασίας, ανάλυσης και παρακολούθησης δεδομένων,

Κυβερνοασφάλεια, άμυνα και ανθεκτικότητα στον κυβερνοχώρο (και ανάκτηση καταστροφών)

Δεδομένης της πολυπλοκότητας και του μεγέθους του έργου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε, και αποτελεί μέρος του έργου, την ύπαρξη Τεχνικής Βοήθειας για την ωρίμανση, επιτήρηση, διαχείριση και υλοποίηση του.

Παράλληλα, λαμβάνοντας υπόψη το ρόλο, την εμπειρία και το έργο της Κοινωνίας της Πληροφορίας προτείνεται η σύναψη Προγραμματικής Συμφωνίας με την συγκεκριμένη εταιρεία με στόχο την έγκαιρη και αποτελεσματική υλοποίηση και λειτουργία του Έργου, η οποία θα αναλάβει:

1. Οργάνωση και σχεδιασμό υλοποίησης.
2. Σύνταξη Αίτησης Χρηματοδότησης & Τεχνικού Δελτίου Έργου.
3. Σύνταξη Τευχών Διακήρυξης.
4. Υλοποίηση διαδικασιών επιλογής αναδόχου.
5. Υπογραφή Συμβάσεων.
6. Διαχείριση και παρακολούθηση του Έργου.
7. Παραλαβή του Έργου.

Ταυτόχρονα, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αναμένει από το ΕΣΠΑ επιπλέον 1,5 εκατ. ευρώ για την αναβάθμιση των ήδη υπαρχόντων ηλεκτρονικών συστημάτων της, ενώ η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενόψει της ψήφισης του νέου θεσμικού πλαισίου για την λειτουργία της έχει ζητήσει την περαιτέρω στελέχωσή της.