Σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση τέθηκε από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων το νομοσχέδιο με τίτλο “Εξυγίανση Ναυπηγείων Ελευσίνας” από σήμερα έως και την Τετάρτη 13 Ιουλίου 2022.

Σκοπός του παρόντος νομοσχεδίου είναι η παροχή εξουσιοδότησης στον Υπουργό Ανάπτυξης για την ενιαία συμμετοχή του Δημοσίου ως πιστωτή, στην επιχειρούμενη εξυγίανση των Ναυπηγείων Ελευσίνας.

Δεδομένου ότι το Δημόσιο, λαμβανομένων υπόψη όλων των φορέων του, είναι ο μεγαλύτερος πιστωτής του εταιρικού φορέα των Ναυπηγείων, αλλά και του προφανούς δημοσίου συμφέροντος στην κατά το δυνατόν ταχύτερη εξυγίανση και επανενεργοποίησή τους, η ουσιώδης συμμετοχή του Δημοσίου στη διαδικασία αυτή είναι επιβεβλημένη.

Επιμέρους σκοποί του εν λόγω νομοσχεδίου αποτελούν:

1. Η συμμετοχή του Δημοσίου στην διαδικασία εξυγίανσης των Ναυπηγείων Ελευσίνας.
2. Η προσέλκυση επενδυτικών κεφαλαίων στον εξυγιανθέντα φορέα.
3. Η κάλυψη οφειλών των εργαζομένων και η καταβολή αποζημιώσεων σε αυτούς.
4. Η εκ νέου εξασφάλιση απασχόλησης για σημαντικό αριθμό εργαζομένων της περιοχής.
5. Η επανεκκίνηση της λειτουργίας του Ναυπηγείου σε βιώσιμη βάση.
6. Η εξυπηρέτηση αναγκών ναυπήγησης και συντήρησης πλοίων της ευρύτερης περιοχής.
7. Η ανάκτηση υφισταμένων απαιτήσεων του Δημοσίου κατά του φορέα των Ναυπηγείων.
8. Η εξασφάλιση φορολογικών και ασφαλιστικών εισφορών που θα προκύψουν ως αποτέλεσμα της επαναλειτουργίας των Ναυπηγείων.
9. Η εξυπηρέτηση ναυπηγικών αναγκών του Πολεμικού Ναυτικού.
10. Η διατήρηση συσσωρευμένης τεχνογνωσίας και η παραγωγική χρήση των υφιστάμενων μέσω των Ναυπηγείων.

Στο πλαίσιο αυτό, καλείται να συμμετάσχει στη δημόσια διαβούλευση κάθε κοινωνικός εταίρος και κάθε ενδιαφερόμενος, καταθέτοντας τις προτάσεις του για τη βελτίωση των διατάξεων του προτεινόμενου σχεδίου νόμο.

Οι οφειλές

Αξίζει να υπενθυμιστεί ότι οι συνολικές οφειλές των Ναυπηγείων φθάνουν σήμερα τα €419,28 εκατ. εκ των οποίων €211,89 εκατ. θα μεταφερθούν στις νέες εταιρείες. Ετσι, με βάση το σχέδιο εξυγίανσης, ο ΕΦΚΑ θα πάρει €5,76 εκατ., το Ελληνικό Δημόσιο €1.894.773 ενώ οι εργαζόμενοι στους οποίους οφείλονται €27.041.925 θα λάβουν το σύνολο των απαιτήσεών τους. Επιπλέον οι εργαζόμενοι θα λάβουν το σύνολο του ποσού της αποζημίωσής τους που ανέρχεται σε €13.397.421. Το Πολεμικό Ναυτικό θα λάβει το σύνολο των απαιτήσεών του, που ανέρχονται σε €142.337.077 και τα λοιπά ασφαλιστικά ιδρύματα θα λάβουν €327.024.