Στις 2 Ιουνίου 2022 θα πραγματοποιηθεί η Τακτική Γενική Συνέλευση της Mytilineos, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, μεταξύ άλλων για τη διανομή μερίσματος, τη δημιουργία ειδικών αποθεματικών και τη χορήγηση αμοιβών από τα κέρδη της χρήσης.

Συγκεκριμένα, η ανακοίνωση αναφέρει:

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο κατόπιν αποφάσεώς του που ελήφθη κατά τη συνεδρίασή του της 14ης Απριλίου 2022, καλεί τους Μετόχους της Εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 2α Ιουνίου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00, στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας στο Δήμο Αμαρουσίου Αττικής, οδός Αρτέμιδος αρ. 8.

Σε περίπτωση μη επιτεύξεως της απαιτούμενης από το νόμο απαρτίας, το Διοικητικό Συμβούλιο με την παρούσα πρόσκληση καλεί τους Μετόχους της Εταιρείας σε Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 8η Ιουνίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00, στον ίδιο τόπο.

Η Εταιρεία, στο πλαίσιο προληπτικών μέτρων για τον περιορισμό της διάδοσης του COVID-19 και με σκοπό αφενός την προστασία των μετόχων, των εργαζομένων της και γενικά του κοινού, αφετέρου τη διασφάλιση της συνέχειας των επιχειρησιακών λειτουργιών στους χώρους της έδρας της, παροτρύνει τους Μετόχους να μη συμμετάσχουν με φυσική παρουσία στη γενική συνέλευση και επισημαίνει ότι έχει λάβει μέτρα για την υποστήριξη των μετόχων προς τούτο. Συγκεκριμένα, η Εταιρεία επισημαίνει ότι:

(α) Είναι δυνατή η συμμετοχή στη γενική συνέλευση μέσω αντιπροσώπου και η ψήφος σύμφωνα με έγγραφες οδηγίες του μετόχου. Για τον περιορισμό στο απολύτως αναγκαίο των προσώπων που θα προσέλθουν στο χώρο της συνέλευσης στην έδρα της, η Εταιρεία έχει καθορίσει συγκεκριμένα πρόσωπα εκ των εργαζομένων της, τα οποία οι μέτοχοι μπορούν να εξουσιοδοτήσουν να τους εκπροσωπήσουν και να ψηφίσουν για αυτούς στη συνέλευση σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στην παρούσα πρόσκληση. Όσοι εκ των μετόχων επιθυμούν να κάνουν χρήση της δυνατότητας αυτής, παρακαλούνται να επικοινωνούν με την Εξυπηρέτηση Μετόχων στο (+30)2106877436 ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο [email protected].

(β) Είναι δυνατή η συμμετοχή στη γενική συνέλευση και από απόσταση με ηλεκτρονικά μέσα (τηλεδιάσκεψη), καθώς και η συμμετοχή στην ψηφοφορία είτε πριν είτε κατά τη διάρκεια της συνέλευσης, σύμφωνα με τις διαδικασίες που ορίζονται στην παρούσα πρόσκληση.

(γ) Η διαδικασία της συνέλευσης θα περιοριστεί στα απολύτως απαραίτητα και δεν θα ακολουθήσει δεξίωση των παρισταμένων.

(δ) Δεν θα επιτραπεί η είσοδος στο χώρο της συνέλευσης σε τρίτα πρόσωπα, πλην των μετόχων και των αντιπροσώπων αυτών.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και ενοποιημένων ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01.01.2021 έως 31.12.2021, των σχετικών εκθέσεων του διοικητικού συμβουλίου και του ορκωτού ελεγκτή, καθώς και της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης.

2. Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης από 01.01.2021 έως 31.12.2021, διανομή μερίσματος, δημιουργία ειδικών αποθεματικών και χορήγηση αμοιβών από τα κέρδη της χρήσης.

3. Συζήτηση και ψηφοφορία επί της έκθεσης αποδοχών του άρθρου 112 του ν.4548/2018 για τη χρήση 2021.

4. Ενημέρωση από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 2021.

5. Ενημέρωση από τον Ανώτερο Ανεξάρτητο Σύμβουλο για τα πεπραγμένα των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του διοικητικού συμβουλίου για τη χρήση 2021 σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του ν. 4706/2020.

6. Έγκριση συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά τη χρήση από 01.01.2021 έως 31.12.2021 και απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών λογιστών για τη χρήση 01.01.2021 έως 31.12.2021.

7. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών ορκωτών ελεγκτών λογιστών για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της τρέχουσας χρήσης κατά ΔΛΠ και καθορισμός της αμοιβής αυτών.

8. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός ανεξάρτητων μελών