Μηδενική είναι πλέον η συμμετοχή της ΡΟΛΟΠΑΚ στη MIG, σύμφωνα με ανακοίνωση της τελευταίας, μετά τη συμφωνία της εταιρείας με την Τράπεζα Πειραιώς για την απόκτηση του ποσοστού της.

Συγκεκριμένα, η ανακοίνωση αναφέρει:

Η «MARFIN INVESTMENT GROUP ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» (στο εξής «η Εκδότρια») ανακοινώνει, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, ότι την 7.2.2023 η εταιρία «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΡΟΛΟΠΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και ο κ. Αναστάσιος Στάμου υπέβαλαν στην Εκδότρια τις από 7.2.2023 γνωστοποιήσεις σημαντικών μεταβολών σε δικαιώματα ψήφου, από τις οποίες προκύπτουν τα ακόλουθα:

Λόγος υποβολής γνωστοποίησης: Διάθεση δικαιωμάτων ψήφου

Στοιχεία υπόχρεων: «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΡΟΛΟΠΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και Αναστάσιος Στάμου

Πλήρης επωνυμία μετόχου: «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΡΟΛΟΠΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Ημερομηνία δημιουργίας της υποχρέωσης γνωστοποίησης: 6.2.2023

Συνολικές θέσεις:

Ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου προερχόμενων από μετοχές πριν από την κρίσιμη μεταβολή: 5,02836%

Ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου προερχόμενων από μετοχές μετά από την κρίσιμη μεταβολή: 0

Σύνολο δικαιωμάτων ψήφου μετά από την κρίσιμη μεταβολή: 0

Αλυσίδα ελεγχομένων επιχειρήσεων μέσω των οποίων ουσιαστικά κατέχονται τα δικαιώματα ψήφου:

Οι υπόχρεοι ελέγχουν την «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΡΟΛΟΠΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,την «RO ESTATE ONE ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ Α.Ε.»,την «RO ESTATE TWO ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ Α.Ε.» και την «RO ESTATE THREE ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ Α.Ε.», οι οποίες δεν κατέχουν πλέον δικαιώματα ψήφου της Εκδότριας.

Πρόσθετες πληροφορίες:

Η διάθεση δικαιωμάτων ψήφου έγινε με εξωχρηματιστηριακή συναλλαγή (OTC).