Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε πρόγραμμα κρατικών ενισχύσεων ύψους 60 εκατ. ευρώ, για τη στήριξη του πρωτογενούς γεωργικού τομέα, στην Ελλάδα. Το πρόγραμμα, το οποίο στοχεύει στην υποστήριξη του τομέα λόγω των επιπτώσεων από τον πόλεμο στην Ουκρανία, εγκρίθηκε βάσει του προσωρινού πλαισίου κρίσης για τις κρατικές ενισχύσεις.

Βάσει του καθεστώτος, οι ενισχύσεις θα δοθούν υπό μορφή άμεσων επιχορηγήσεων. Αναλυτικά, σκοπός του προγράμματος είναι να αποζημιώσει τους επιλέξιμους δικαιούχους για μέρος των πρόσθετων δαπανών στις οποίες υποβλήθηκαν λόγω της αύξησης της τιμής των λιπασμάτων και να τούς βοηθήσει να υπερβούν τις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν, εξαιτίας της τρέχουσας γεωπολιτικής κρίσης.

Η Κομισιόν κατέληξε ότι το ελληνικό καθεστώς συνάδει με τις προϋποθέσεις που θέτει το προσωρινό πλαίσιο κρίσης. Συγκεκριμένα, οι ενισχύσεις α) δεν υπερβαίνουν τα 250.000 ευρώ ανά δικαιούχο και β) θα χορηγηθούν έως την 31η Δεκεμβρίου 2023, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το πρόγραμμα είναι αναγκαίο, κατάλληλο και αναλογικό για την άρση σοβαρής «διαταραχής» της οικονομίας κράτους – μέλους, σύμφωνα με το άρθρο 107 παράγραφος 3 στοιχείο β) της ΣΛΕΕ και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο προσωρινό πλαίσιο κρίσης.

Διαβάστε ακόμη: