Στο 27% διαμορφώνεται το από κοινού ποσοστό Σ. Κόκκαλη – Intracom Holdings στην Intralot μετά την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, ενλω το ποσοστό της διαμορφώνεται στο 26,86%.

Aναλυτικά:

  • Στις 08/11/2023, το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου του κ. Σωκράτη Π. Κόκκαλη επί μετοχών INTRALOT διαμορφώνεται συνολικά σε 20,502% (δηλ. 123.851.445 δικαιώματα ψήφου) επί συνόλου 604.095.621 δικαιωμάτων ψήφου της Εκδότριας, εκ των οποίων άμεσα 0,0003% (δηλ. 2.083 δικαιώματα ψήφου) και έμμεσα 20,502% (δηλ. 123.849.362 δικαιώματα ψήφου), έναντι προηγούμενου συνολικού ποσοστού 32,424% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εκδότριας, μέσω των διαδοχικά ελεγχόμενων εταιρειών:

α) «Κ-GENERAL INVESTMENTS AND SYSTEMS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» (δ.τ. “K-SYSTEMS”), μοναδικός μέτοχος της οποίας είναι ο κ. Σωκράτης Π. Κόκκαλης. To ποσοστό των έμμεσων δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας «K SYSTEMS» επί μετοχών INTRALOT ανέρχεται σε 20,502% (δηλ. 123.849.362 δικαιώματα ψήφου) επί συνόλου 604.095.621 δικαιωμάτων ψήφου της Εκδότριας, έναντι προηγούμενου ποσοστού 32,424%, ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

αα) «ALPHACHOICE SERVICES LIMITED», εταιρείας ελεγχόμενης από την «Κ-GENERAL INVESTMENTS AND SYSTEMS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» (δ.τ. “KSYSTEMS”). Tο ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας «ALPHACHOICE SERVICES LIMITED» επί μετοχών INTRALOT, διαμορφώνεται σε 19,931% (δηλ. 120.401.087 δικαιώματα ψήφου) επί συνόλου 604.095.621 δικαιωμάτων ψήφου της Εκδότριας, έναντι προηγούμενου ποσοστού 32,424%,

β) «CLEARDROP HOLDINGS LIMITED», εταιρείας ελεγχόμενης από την «Κ-GENERAL INVESTMENTS AND SYSTEMS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» (δ.τ. “KSYSTEMS”). Tο ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας «CLEARDROP HOLDINGS LIMITED» επί μετοχών INTRALOT ανέρχεται σε 0,571% (δηλ. 3.448.275 δικαιώματα ψήφου) επί συνόλου 604.095.621 δικαιωμάτων ψήφου της Εκδότριας, έναντι προηγούμενου μηδενικού ποσοστού.
  • Στις 08/11/2023, το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας «INTΡΑΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» (δ.τ. INTRACOM HOLDINGS) ανέρχεται σε 7,135% (δηλ. 43.103.448 δικαιώματα ψήφου) επί συνόλου 604.095.621 δικαιωμάτων ψήφου της Εκδότριας, έναντι προηγούμενου μηδενικού ποσοστού.
  • Στις 08/11/2023, η εταιρεία υπό την επωνυμία “CQ Lottery LLC”, δεόντως συσταθείσα και υφιστάμενη σύμφωνα με τους νόμους του Delaware, απέκτησε 40.086.206 κοινές ονομαστικές μετοχές της INTRALOT και τα αντίστοιχα δικαιώματα ψήφου, μέσω της συμμετοχής της στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εκδότριας.

Με βάση τα παραπάνω, η “CQ Lottery LLC” κατέχει πλέον συνολικά 162.269.046 κοινές ονομαστικές μετοχές της INTRALOT, που αντιστοιχούν στο 26,86% των συνολικών δικαιωμάτων ψήφου της Εκδότριας (δηλαδή 162.269.046 δικαιώματα ψήφου σε σύνολο 604.095.621 δικαιωμάτων ψήφου της Εκδότριας), έναντι προηγούμενου ποσοστού 32,90%.

Η “CQ Lottery LLC” είναι εταιρεία ελεγχόμενη από την “The Queen Casino & Entertainment Inc.”, η οποία είναι εταιρεία που ελέγχεται από την “SG CQ Gaming LLC”, η οποία είναι εταιρεία που ελέγχεται από την “Standard General GP LLC», η οποία με την σειρά της είναι ελεγχόμενη από την “Acme Amalgamated Holdings, LLC”, η οποία τελικά είναι ελεγχόμενη από τον κ. Soohyung Kim. 

Διαβάστε ακόμη: