Σε σύσταση ενεχύρου επί του συνόλου των μετοχών που ελέγχει στην Κλουκίνας – Λάππας (29.845.692 μετοχές ή το 74,2% της εισηγμένης) προχώρησαν Intracom Holdings και Intracom Properties, υπέρ της Optima Bank.

Ειδικότερα, σύμφωνα με ενημέρωση της «ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ – Ι. ΛΑΠΠΑΣ» στο χρηματιστήριο:

(α) την 12.04.2023, η INTRACOM HOLDINGS, νομικό πρόσωπο συνδεόμενο με τον κ. Ιωάννη Παπαβασιλείου, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Κ.Λ.Μ., προέβη σε σύσταση ενεχύρου επί 11.106.255 μετοχών της Κ.Λ.Μ., υπέρ της Τράπεζας OPTIMA BANK Α.Ε.

Το ενέχυρο δεν επεκτείνεται στα δικαιώματα ψήφου που ενσωματώνονται στις μετοχές που έχουν ενεχυριασθεί. H τιμή κλεισίματος της μετοχής την 11.04.2023 ανήλθε σε ευρώ 0,960.

(β) την 23.05.2023, η INTRACOM PROPERTIES, νομικό πρόσωπο συνδεόμενο με τον κ. Ιωάννη Παπαβασιλείου, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Κ.Λ.Μ., προέβη σε σύσταση ενεχύρου επί 18.739.437 μετοχών της Κ.Λ.Μ., υπέρ της Τράπεζας OPTIMA BANK Α.Ε.

Το ενέχυρο δεν επεκτείνεται στα δικαιώματα ψήφου που ενσωματώνονται στις μετοχές που έχουν ενεχυριασθεί. H τιμή κλεισίματος της μετοχής την 22.05.2023 ανήλθε σε ευρώ 0,984.

Διαβάστε περισσότερα