Καθαρά κέρδη 341 εκατ. ευρώ εμφάνισαν τα Ελληνικά Πετρέλαια σημειώνοντας αύξηση 23%.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα, αλλά και τις προοπτικές του Ομίλου, αποφάσισε τη διανομή μερίσματος, ύψους €0.40/μετοχή, εκ των οποίων €0.30/μετοχή θα διανεμηθούν στις 21 Απριλίου και €0,10/μετοχή μετά τη Γενική Συνέλευση.

Επιπρόσθετα, η εταιρεία θα διανείμει έκτακτο μέρισμα από την πώληση της ΔΕΠΑ.

Η μικτή μερισματική απόδοση ανέρχεται σε 6.0%.

Ο εν. κύκλος εργασιών ανήλθε σε €9.22δισ. (59% σε ετήσια βάση) 3% υψηλότερα από τις προβλέψεις, τα συγκρίσιμα EBITDA σε €401εκ. (20% σε ετήσια βάση) σύμφωνα με τις προβλέψεις, τα καθαρά κέρδη σε €341εκ., 23% υψηλότερα από τις προβλέψεις και ο καθαρός δανεισμός αυξήθηκε κατά €266εκ. και διαμορφώθηκε στα €1.94δισ.