Τους όρους της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου μέχρι του ποσού των 5.356.800,08 ευρώ, με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων σε αναλογία 1,25 νέες μετοχές για κάθε 2 παλαιές μετοχές, ανακοίνωσε η Ελλάκτωρ.

Η αποκοπή του δικαιώματος προτίμησης θα πραγματοποιηθεί στις 16 Ιουλίου, ενώ η περίοδος άσκησης του δικαιώματος είναι από τις 21/7 έως τις 3/8.

Πιο αναλυτικά η εισηγμένη αναφέρει:

Η εταιρεία “ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” (στο εξής η “Εταιρεία”) γνωστοποιεί προς τους κυρίους μετόχους τα ακόλουθα:

Δυνάμει της από 22.04.2021 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας σε συνδυασμό με την από 07/07/2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας αποφασίστηκε, μεταξύ άλλων, η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας μέχρι του ποσού των € 5.356.800,08 με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων σε αναλογία 1,25 νέες μετοχές για κάθε 2 παλαιές μετοχές. Ειδικότερα, αποφασίστηκε να εκδοθούν και διατεθούν μέσω δημόσιας προσφοράς έως 133.920.002 νέες κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές ονομαστικής αξίας €0,04 εκάστη (οι “Νέες Μετοχές”) και τιμή διάθεσης €0,90 (η “Τιμή Διάθεσης”) για κάθε μία νέα μετοχή (εφεξής η”Αύξηση”). Η Τιμή Διάθεσης των Νέων Μετοχών δύναται να υπερβαίνει τη χρηματιστηριακή τιμή της μετοχής κατά τον χρόνο αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης.

Μετά την ολοκλήρωση της Αύξησης, και σε περίπτωση που αυτή καλυφθεί πλήρως, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα ανέρχεται σε €13.927.680,20 και θα διαιρείται σε 348.192.005 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας €0,04 εκάστη. Τα συνολικά αντληθέντα κεφάλαια της Αύξησης, σε περίπτωση πλήρους κάλυψης, θα ανέλθουν σε €120.528.001,80. Η υπέρ το άρτιο διάφορα ύψους έως €115.171.201,72 θα αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας “Διαφορά από Έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο”.

Την 07.06.2021 καταχωρήθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 2558733 η με αριθμό 63563/07.06.2021 (ΑΔΑ: 93ΟΨ46ΜΤΛΡ-ΤΦΓ) απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων με την οποία εγκρίθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και η σχετική τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας.

Ημερομηνία αποκοπής Δικαιώματος Προτίμησης

Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης στην Αύξηση με καταβολή μετρητών ορίζεται η 16/07/2021. Από την ίδια ημερομηνία (16/07/2021) οι υφιστάμενες μετοχές της Εταιρείας θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών (το “Χ.Α.”) χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην Αύξηση και η τιμή εκκίνησης των υφιστάμενων κοινών μετοχών της Εταιρείας στο Χ.Α. θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χ.Α., σε συνδυασμό με την υπ’ αριθ. 26 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Χ.Α., όπως ισχύει.

Δικαίωμα Προτίμησης

Δικαιούχοι των δικαιωμάτων προτίμησης είναι οι Μέτοχοι της Εταιρείας, οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι σε λογαριασμούς ατομικούς ή πελατείας στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (το “Σ.Α.Τ.”) της εταιρείας “Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Ανώνυμη Εταιρεία” (η “ΕΛ.Κ.Α.Τ.”), την 19/07/2021 (record date) για την Εταιρεία καθώς και όσοι αποκτήσουν δικαιώματα προτίμησης κατά την περίοδο διαπραγμάτευσης των εν λόγω δικαιωμάτων στο Χ.Α.

Η περίοδος άσκησης του δικαιώματος προτίμησης ορίζεται από την 21/07/2021 έως και την 03/08/2021.

Η έναρξη διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων στο ηλεκτρονικό σύστημα συναλλαγών του Χ.Α. συμπίπτει με την έναρξη της περιόδου άσκησής τους.

Επισημαίνεται, ότι η διαπραγμάτευση των δικαιωμάτων δεν θα είναι δυνατή τις τελευταίες τρεις (3) εργάσιμες ημέρες πριν από τη λήξη της περιόδου άσκησής τους.

Ως λήξη της διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων στο ηλεκτρονικό σύστημα συναλλαγών του Χ.Α. ορίζεται η λήξη της συνεδρίασης της 29/07/2021.

Τα δικαιώματα προτίμησης για την απόκτηση Νέων Μετοχών είναι ελεύθερα μεταβιβάσιμα και θα αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης στο Χ.Α. Τα δικαιώματα θα είναι πιστωμένα στους Λογαριασμούς της Μερίδας κάθε δικαιούχου στο Σ.Α.Τ., την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσής τους. Τα δικαιώματα που δεν θα ασκηθούν μέχρι τη λήξη της περιόδου άσκησης (δηλαδή έως και την 03/08/2021) αποσβένονται και παύουν να ισχύουν αυτοδικαίως.

Τα δικαιώματα προτίμησης θα ασκηθούν, καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης είτε μέσω των Συμμετεχόντων των λογαριασμών αξιογράφων των μετόχων (Α.Ε.Π.Ε.Υ. ή θεματοφυλακή τράπεζας) με την υποβολή αίτησης προς αυτούς, είτε απευθείας στα καταστήματα της Alpha Bank καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης (για τους Μετόχους που δεν επιθυμούν να τα ασκήσουν μέσω των Συμμετεχόντων τους).

Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να ασκήσουν τα δικαιώματά τους μέσω των Συμμετεχόντων τους θα αιτούνται την άσκηση των δικαιωμάτων τους από αυτούς.

Για την καταληκτική ημερομηνία άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης μέσω των Συμμετεχόντων, οι δικαιούχοι επικοινωνούν με τους Συμμετέχοντες τους.

Για την άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης μέσω της Alpha Bank, οι κάτοχοι δικαιωμάτων προτίμησης θα τα ασκούν, με την προσκόμιση της σχετικής βεβαίωσης Δέσμευσης Δικαιωμάτων της “ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” (ΕΛ.Κ.Α.Τ.) και την ταυτόχρονη καταβολή του αντιτίμου των Νέων Μετοχών που αντιστοιχούν στο ασκούμενο δικαίωμα προτίμησης.

Ειδικότερα, για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης στα καταστήματα της Alpha Bank οι κάτοχοί τους θα πρέπει να ακολουθήσουν την εξής διαδικασία:

α) Να προσκομίσουν την αστυνομική τους ταυτότητα, τον αριθμό του φορολογικού τους μητρώου, την εκτύπωση των στοιχείων Σ.Α.Τ. καθώς και τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Δικαιωμάτων για άσκηση δικαιώματος προτίμησης, την οποία θα πρέπει να αναζητήσουν από τον Συμμετέχοντα του λογαριασμού τους.

β) Να δηλώσουν κατά την άσκηση των δικαιωμάτων τους τον αριθμό μερίδας επενδυτή Σ.Α.Τ., τον αριθμό λογαριασμού αξιών στο Σ.Α.Τ. και τον εξουσιοδοτημένο Συμμετέχοντα του λογαριασμού αξιών τους στον οποίο επιθυμούν να καταχωρηθούν οι Νέες Μετοχές που αντιστοιχούν στο ασκούμενο δικαίωμα προτίμησης.

γ) Να καταβάλουν, σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό που έχει ανοιχτεί για την Αύξηση, το συνολικό αντίτιμο των Νέων Μετοχών που αντιστοιχούν στο ασκούμενο δικαίωμα προτίμησής τους.

Η καταβολή του ως άνω ποσού θα γίνεται, είτε με κατάθεση μετρητών στον ειδικό τραπεζικό λογαριασμό που θα έχει ανοιχτεί ειδικά για την Αύξηση αυτή είτε με χρέωση λογαριασμού καταθέσεων που τυχόν τηρεί ο μέτοχος στην Alpha Bank κατά ποσό ίσο με το συνολικό αντίτιμο των Νέων Μετοχών που αντιστοιχούν στο ασκούμενο δικαίωμα προτίμησης και εν συνεχεία ισόποση πίστωση του ανωτέρω ειδικού λογαριασμού της Αύξησης.

Σε περίπτωση περισσότερων της μίας εγγραφής για Νέες Μετοχές από το ίδιο πρόσωπο με βάση τα καταγεγραμμένα στοιχεία στο Σ.Α.Τ., το σύνολο των εν λόγω εγγραφών θα αντιμετωπίζεται ως ενιαία εγγραφή.

Κλάσματα Νέων Μετοχών δεν θα εκδοθούν. Σύμφωνα με την απόφαση της από 22.04.2021 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, κλασματικές μετοχές δεν θα εκδοθούν. Για το λόγο αυτό, συστήνεται στους κ. Μετόχους όπως συγκεντρώσουν μέσω του Χ.Α. αριθμό μετοχών ή δικαιωμάτων προτίμησης που κατά την άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης να παράγουν ακέραιο αριθμό Νέων Μετοχών. Ο μέγιστος αριθμός Νέων Μετοχών για τις οποίες μπορεί εγγραφεί ένας κάτοχος δικαιωμάτων προτίμησης είναι άμεση συνάρτηση του αριθμού των δικαιωμάτων προτίμησης που κατέχει. Σε περίπτωση που τα δικαιώματα προτίμησης κατά την εξάσκησή τους οδηγούν σε δεκαδικό αριθμό Νέων Μετοχών, αυτός θα στρογγυλοποιείται προς τον αμέσως μικρότερο ακέραιο. Ενδεικτικά σημειώνεται ότι κάτοχος 100 υφιστάμενων μετοχών δικαιούται να εγγραφεί για 62 Νέες Μετοχές (όπως προκύπτει από τη στρογγυλοποίηση του πηλίκου της διαίρεσης (62,5 Νέες Μετοχές) στον αμέσως μικρότερο ακέραιο αριθμό, ήτοι σε 62 Νέες Μετοχές), καταβάλλοντας το ποσό των €55,80.

Μετά την άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησής τους, οι εγγραφόμενοι θα λαμβάνουν σχετική απόδειξη, η οποία δεν αποτελεί προσωρινό τίτλο και δεν θα διαπραγματεύεται σε αγορά.

Οι επενδυτές που θα ασκήσουν δικαιώματα προτίμησης δεν θα επιβαρυνθούν με κόστη εκκαθάρισης και πίστωσης των Νέων Μετοχών τους και με οποιοδήποτε άλλο κόστος. Για την αγορά δικαιωμάτων προτίμησης ο αγοραστής επιβαρύνεται με τα προβλεπόμενα έξοδα που έχει συμφωνήσει με την Α.Ε.Π.Ε.Υ. ή την τράπεζα που συνεργάζεται για την ως άνω αγορά καθώς και με τις χρεώσεις (μεταβιβαστικά) που ισχύουν από την ΕΛ.Κ.Α.Τ.

Οι Νέες Μετοχές, θα αποδοθούν στους δικαιούχους σε άυλη μορφή με πίστωση στη Μερίδα και στο Λογαριασμό Αξιών στο Σ.Α.Τ., που έχει δηλωθεί από τους δικαιούχους.

Η κοινοποίηση στους έχοντες ασκήσει το δικαίωμα προτίμησης του ποσού που τους αναλογεί στην κατανομή γίνεται με την πίστωση των μερίδων τους στο Σ.Α.Τ. Οι πιστώσεις αυτές γίνονται συγχρόνως για όλους τους επενδυτές και από την επομένη εργάσιμη ημέρα αρχίζει η διαπραγμάτευση των Νέων Μετοχών.

Δικαίωμα Προεγγραφής

Σύμφωνα με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 22.04.2021 και το από 07.07.2021 πρακτικό του Δ.Σ. της Εταιρείας, παρέχεται στους δικαιούχους των δικαιωμάτων προτίμησης, επιπρόσθετα Δικαίωμα Προεγγραφής για την απόκτηση επιπλέον Νέων Μετοχών που τυχόν θα παραμείνουν Αδιάθετες στην Τιμή Διάθεσης. Δικαίωμα προεγγραφής έχουν οι δικαιούχοι Μέτοχοι και τα πρόσωπα που θα αποκτήσουν δικαιώματα προτίμησης κατά τη διαπραγμάτευσή τους στο Χ.Α., εφόσον θα ασκήσουν πλήρως το δικαίωμα προτίμησής τους.

Κάθε δικαιούχος δικαιώματος προεγγραφής, δύναται να ασκήσει το δικαίωμα προεγγραφής για την απόκτηση επιπλέον αριθμού αδιάθετων Νέων Μετοχών στην Τιμή Διάθεσης χωρίς όριο.

Το Δικαίωμα Προεγγραφής θα ασκείται ταυτόχρονα με την άσκηση του Δικαιώματος Προτίμησης σε όλη τη διάρκεια της προθεσμίας άσκησης των Δικαιωμάτων Προτίμησης είτε μέσω των Συμμετεχόντων των λογαριασμών αξιογράφων των μετόχων (Α.Ε.Π.Ε.Υ. ή θεματοφυλακή τράπεζας) με την υποβολή αίτησης προς αυτούς, είτε απευθείας στα καταστήματα της Alpha Bank καθόλη τη διάρκεια της περιόδου άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης (για τους Μετόχους που δεν επιθυμούν να τα ασκήσουν μέσω των Συμμετεχόντων τους).

Οι Μέτοχοι, μετά την πλήρη άσκηση των Δικαιωμάτων Προτίμησής τους, θα μπορούν να ασκήσουν το Δικαίωμα Προεγγραφής επί τυχόν αδιάθετων Νέων Μετοχών, με την υπογραφή έγγραφης δήλωσης στα καταστήματα της Alpha Bank όπου θα αναφέρονται ο αριθμός και η αξία των Νέων Μετοχών που επιθυμούν να αποκτήσουν. Η άσκηση του δικαιώματος προεγγραφής θα πραγματοποιείται με δέσμευση λογαριασμού καταθέσεων που ο Μέτοχος τηρεί ή θα ανοίξει στην Alpha Bank, κατά ποσό ίσο με την αξία των Νέων Μετοχών για τις οποίες ασκεί το δικαίωμα προεγγραφής. Η Alpha Bank κατά την ημέρα της ολικής ή μερικής ικανοποιήσεως του ασκηθέντος δικαιώματος προεγγραφής του μετόχου, θα προβεί στη χρέωση του λογαριασμού αυτού κατά ποσό ίσο με τη συνολική τιμή διαθέσεως των Νέων Μετοχών που θα διατεθούν τελικώς στον προεγγραφέντα και εν συνεχεία στην πίστωση του ειδικού λογαριασμού της αύξησης.

Οι δικαιούχοι του Δικαιώματος Προεγγραφής που θα ασκήσουν το Δικαίωμα Προεγγραφής μέσω των Συμμετεχόντων θα υποβάλουν τη σχετική αίτηση μέσω αυτών, στην οποία θα προσδιορίζεται ο αριθμός των Νέων Μετοχών για τις οποίες ασκείται το Δικαίωμα Προεγγραφής. Οι Συμμετέχοντες θα πρέπει να εξουσιοδοτηθούν από τους δικαιούχους μετόχους και να προβούν σε αντίστοιχες με τις παραπάνω ενέργειες για την προσήκουσα άσκηση του Δικαιώματος Προεγγραφής των πελατών τους.

Οι ασκήσαντες το δικαίωμα προεγγραφής θα ικανοποιηθούν μόνο εάν προκύψουν αδιάθετες Νέες Μετοχές.

Εάν ο αριθμός των αδιάθετων Νέων Μετοχών είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό των μετοχών που ζητήθηκαν μέσω προεγγραφών, οι προεγγραφές θα ικανοποιηθούν στο σύνολό τους. Εάν ο αριθμός των αδιάθετων Νέων Μετοχών δεν επαρκεί για την πλήρη ικανοποίηση της ζήτησης από τους δικαιούχους, τότε αυτοί θα ικανοποιηθούν αναλογικά με βάση τον αριθμό των αδιάθετων μετοχών που θα έχουν ζητήσει σε σχέση με το σύνολο των προεγγραφών και μέχρι την πλήρη εξάντληση της ζήτησης.

Στην περίπτωση περισσότερων της μίας προεγγραφής των ιδίων φυσικών ή νομικών προσώπων με βάση τα στοιχεία Σ.Α.Τ., το σύνολο των εν λόγω προεγγραφών θα αντιμετωπίζεται ως ενιαία προεγγραφή.

Μετά την άσκηση των δικαιωμάτων προεγγραφής, οι ασκούντες τέτοια δικαιώματα θα λαμβάνουν σχετική απόδειξη, η οποία δεν αποτελεί προσωρινό τίτλο και δεν είναι διαπραγματεύσιμη.

Τα τυχόν καταβληθέντα ποσά των προεγγραφών που δεν θα χρησιμοποιηθούν για την απόκτηση αδιάθετων μετοχών θα επιστραφούν άτοκα στους ασκήσαντες Δικαίωμα Προεγγραφής.

Ιδιωτική Τοποθέτηση

Σύμφωνα με την από 07.07.2021 συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σε περίπτωση ύπαρξης αδιάθετων Νέων Μετοχών, παρά την άσκηση ή την απόσβεση των δικαιωμάτων προτίμησης και την ολοκλήρωση της ανωτέρω διαδικασίας της προεγγραφής, θα διαθέσει τις αδιάθετες Νέες Μετοχές μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης (private placement) σε τρίτους επενδυτές υπό όρους ώστε να μη συνιστά δημόσια προσφορά κινητών αξιών υπό την έννοια του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, ως ισχύει (η “Ιδιωτική Τοποθέτηση”), ικανοποιώντας κατά προτεραιότητα το ανέκκλητο ενδιαφέρον της διοίκησης και των εργαζομένων της Εταιρείας και των θυγατρικών της, οι οποίοι έχουν εκδηλώσει το ενδιαφέρον τους υποβάλλοντας ενυπόγραφη επιστολή.

Διευκρινίζεται ότι σύμφωνα με το νόμο και την από 22.04.2021 απόφαση της ΕΓΣ των Μετόχων της Εταιρείας, η τιμή διάθεσης των Νέων Μετοχών στους συμμετέχοντες στην Ιδιωτική Τοποθέτηση θα είναι ίση με την Τιμή Διάθεσης.

Προϋποθέσεις συμμετοχής στην Ιδιωτική Τοποθέτηση είναι οι ακόλουθες:

(i) Όσον αφορά τους εργαζομένους ή μέλη διοίκησης της Εταιρείας και θυγατρικών της εταιρειών, όπως προβλέπεται ρητά στην περίπτωση θ της παρ. 4 του άρθρου 1 του Κανονισμού, δεν υφίσταται όριο ελάχιστης συμμετοχής υπό την προϋπόθεση ότι καθίσταται διαθέσιμο έγγραφο με πληροφορίες για τον αριθμό και τη φύση των Νέων Μετοχών καθώς και για τους λόγους και τις λεπτομέρειες της προσφοράς ή της διανομής.

(ii) όσον αφορά τους ειδικούς επενδυτές, όπως αυτοί ορίζονται στον Κανονισμό (ΕΕ) 1129/2017, ως ισχύει, (εφεξής ο “Κανονισμός 1129/2017”) δεν υφίσταται όριο ελάχιστης συμμετοχής σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 4 (α) του ανωτέρω Κανονισμού,

(iii) όσον αφορά τους λοιπούς μη ειδικούς επενδυτές υφίσταται ελάχιστο όριο συμμετοχής ύψους €100.000 σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 4 (δ) του Κανονισμού (ΕΕ) 1129/2017.

Οι ανωτέρω επενδυτές που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Ιδιωτική Τοποθέτηση οφείλουν να εκφράσουν εγγράφως το ανέκκλητο ενδιαφέρον τους υποβάλλοντας σχετική ενυπόγραφη επιστολή απευθυνόμενη προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

Οι επενδυτές στην επιστολή την οποία θα απευθύνουν στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, πρέπει να αναγράφουν ολογράφως τον αριθμό των αδιάθετων μετοχών και το ποσό που επιθυμούν να επενδύσουν, ονοματεπώνυμο / επωνυμία, τον αριθμό του φορολογικού τους μητρώου, κινητό τηλέφωνο επικοινωνίας, e-mail, καθώς και εκτύπωση των στοιχείων Σ.Α.Τ. (που περιλαμβάνει αριθμό μερίδας επενδυτή Σ.Α.Τ., αριθμό λογαριασμού αξιών στο Σ.Α.Τ. και το χειριστή του λογαριασμού αξιών τους στον οποίο επιθυμούν να καταχωρηθούν οι μετοχές τους).

Οι επενδυτές πρέπει να πραγματοποιήσουν δέσμευση λογαριασμού καταθέσεων που τηρούν ή θα ανοίξουν στην Alpha Bank, κατά ποσό ίσο με την αξία των Νέων Μετοχών που επιθυμούν να αγοράσουν. Η Alpha Bank κατά την ημέρα της ολικής ή μερικής ικανοποιήσεως του ενδιαφέροντος αυτού των επενδυτών, θα προβεί στη χρέωση του λογαριασμού αυτού κατά ποσό ίσο με τη συνολική τιμή διαθέσεως των Νέων Μετοχών που τελικώς θα διατεθούν και εν συνεχεία στην πίστωση του ειδικού λογαριασμού της αύξησης. Σε περίπτωση που το ενδιαφέρον των επενδυτών ικανοποιηθεί μερικώς, θα αποδεσμευθεί το ποσόν που δε χρησιμοποιήθηκε.

Σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 4 του Ν. 4548/2018 το αν και κατά πόσο θα ικανοποιηθεί η ζήτηση του κάθε επενδυτή, όπως αυτή θα έχει εκδηλωθεί στην Ιδιωτική Τοποθέτηση, έγκειται στη διακριτική και απόλυτη ευχέρεια του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. Δεν υφίσταται καμία υποχρέωση αναλογικής κατανομής αδιάθετων μετοχών, βάσει της ζήτησης.

Η Ιδιωτική Τοποθέτηση θα πραγματοποιηθεί την επόμενη εργάσιμη ημέρα μετά την λήξη της περιόδου άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης, και θα ολοκληρωθεί εντός δύο (2) ημερών.

Εάν μετά τη διαδικασία της Ιδιωτικής Τοποθέτησης εξακολουθούν να παραμένουν αδιάθετες μετοχές, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα αυξηθεί μόνον κατά το ποσό της τελικής κάλυψης σύμφωνα με το άρθρο 28 παρ. 2 του Ν. 4548/2018, ως ισχύει (δυνατότητα μερικής κάλυψης).

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα μεριμνήσει για την πιστοποίηση καταβολής του ποσού της Αύξησης δυνάμει σχετικής έκθεσης ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 20 του Ν. 4548/2018.

Δυνατότητα Υπαναχώρησης

Σε περίπτωση δημοσίευσης συμπληρώματος Ενημερωτικού Δελτίου, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, επενδυτές οι οποίοι έχουν ήδη συμφωνήσει να εγγραφούν ή να προεγγραφούν για την απόκτηση Νέων Μετοχών πριν από τη δημοσίευση του συμπληρώματος, δύνανται να υπαναχωρήσουν από την εγγραφή τους, το αργότερο εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από τη δημοσίευση του συμπληρώματος. Η περίοδος αυτή μπορεί να παρατείνεται από τον Eκδότη. Η τελική ημερομηνία για το δικαίωμα υπαναχώρησης αναφέρεται στο συμπλήρωμα.

Ενημερωτικό Δελτίο

Το Ενημερωτικό Δελτίο για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, όπως εγκρίθηκε από το Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς στις 13/07/2021 και θα είναι διαθέσιμο στο επενδυτικό κοινό στις 14/07/2021 σε ηλεκτρονική μορφή:

  • της Ελληνικά Χρηματιστήρια – Χρηματιστήριο Αθηνών Συμμετοχών Α.Ε. https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/companies-information-memorandum- %20informative-material
  • της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς http://www.hcmc.gr/el_GR/web/portal/elib/deltia
  • της Εταιρείας http: https://ellaktor.com/informations/ayxisi-metochikoy-kefalaioy-2021/

Επίσης, το Ενημερωτικό Δελτίο, κατά τη διάρκεια της περιόδου άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης, θα είναι διαθέσιμο δωρεάν στο επενδυτικό κοινό και σε έντυπη μορφή, εφόσον ζητηθεί, στα γραφεία της Εταιρείας, Ερμού 25, Τ.Κ. 14564, Κηφισιά.

Η ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των Νέων Μετοχών στο Χ.Α., μετά την ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, θα αποφασιστεί από την Εταιρεία και θα γνωστοποιηθεί με νεώτερη ανακοίνωση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Για την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των Νέων Μετοχών απαιτείται η προηγούμενη έγκριση του Χ.Α.

Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. Μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στα γραφεία της Εταιρείας Ερμού 25, Τ.Κ. 14564, Κηφισιά (Εξυπηρέτηση Μετόχων τηλ. 210 8185078 και 2108185076)