Πωλήσεις 284 εκατ. ευρώ από τις συνεχιζόμενες δραστηριότητες στο εννεάμηνο του 2023, μειωμένες κατά 3% σε ετήσια βάση, ανακοίνωσε ο όμιλος Ελλάκτωρ.

Τα κέρδη προ Φόρων Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν στα 147 εκατ. ευρώ (αύξηση 27% σε σχέση με το 9Μ 2022), με περιθώριο EBITDA στο 52%.

Τα κέρδη προ Φόρων (ΚΠΦ) διαμορφώθηκαν στα 76,2 εκατ. ευρώ, έναντι €13,6 εκατ. στο 9M 2022, με αύξηση +460%.

Τα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν σε 54,2 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 6,1 εκατ. ευρώ κατά την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι.

Η Ελλάκτωρ ανακοίνωσε επίσης:
-Θετικές Λειτουργικές Ταμειακές Ροές ύψους €99 εκατ. έναντι €77 εκατ. στο 9M 2022.

-Καθαρή ρευστότητα Ομίλου: €168 εκατ. στις 30.09.2023 έναντι €1522 εκατ. στις 31.12.2022.

-Τα ταμειακά διαθέσιμα και άμεσα ρευστοποιήσιμα στοιχεία ενεργητικού του Ομίλου (εξαιρουμένων των Κατεχόμενων προς πώληση) ανήλθαν σε €411 εκατ. στις 30.09.2023 έναντι €406 εκατ. στο τέλος του 2022.

-Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων €957 εκατ. Ίδια κεφάλαια αναλογούντα στους μετόχους της πλειοψηφίας στα €860 εκατ.

Συμπεριλαμβανομένων των διακοπεισών δραστηριοτήτων, τα Βασικά Οικονομικά μεγέθη  του Ομίλου διαμορφώθηκαν ως εξής:

– Συνολικές Πωλήσεις Ομίλου €665 εκατ., μειωμένες κατά 10% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι (€739 εκατ.), λόγω της μη ενσωμάτωσης του κλάδου Ανανεώσιμων Πηγών
Ενέργειας (ΑΠΕ), η πώληση του οποίου ολοκληρώθηκε τον Δεκέμβριο του 2022.

– Συνολικό EBITDA Ομίλου €133,3 εκατ., ενώ στο 9M του 2022 το συνολικό EBITDA διαμορφώθηκε σε €175,9 εκατ.
– Συνολικά ΚΠΦ Ομίλου διαμορφώθηκαν σε €50,4 εκατ. έναντι ΚΠΦ €43 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι, σημειώνοντας αύξηση σε ετήσια βάση 17,2%.
– Συνολικά Καθαρά Κέρδη Ομίλου διαμορφώθηκαν σε €25,2 εκατ. έναντι €15,6 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι, αύξηση 62,2%.

Διαβάστε ακόμη: