Μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής και αφού προηγουμένως συμπληρώσουν τους κωδικούς 443-444 της φορολογικής δήλωσης (έντυπο Ε1) μπορούν οι επαγγελματίες να αμφισβητήσουν το ελάχιστο τεκμαρτό εισόδημα με το οποίο θα φορολογηθούν φέτος.

Σύμφωνα με τη νομοθεσία, οι 735.000 επαγγελματίες θα φορολογηθούν για πρώτη φορά με βάση το ελάχιστο τεκμαρτό εισόδημα που τους αναλογεί, ανάλογα με τα χρόνια της δραστηριότητάς τους. Οσοι έχουν πάνω από έξι χρόνια λειτουργίας η εφορία θα υπολογίσει ελάχιστο φορολογητέο εισόδημα ύψους 10.920 ευρώ. Ειδικότερα:

• Για τα τρία πρώτα χρόνια δραστηριοποίησης δεν θα υπάρχει τεκμαρτό εισόδημα.

• Τον τέταρτο χρόνο θα είναι μειωμένο κατά 67%.

• Τον πέμπτο μειωμένο κατά 33%.

• Στον έκτο χρόνο το τεκμαρτό εισόδημα θα φθάσει τα 10.920 ευρώ, ενώ ύστερα από τρεις τριετίες (πάνω από 12 χρόνια) θα ανέλθει στα 14.196 ευρώ. Σημειώνεται ότι η ελάχιστη αμοιβή και έως του ποσού των 14.196 ευρώ αφορά το 84% των επαγγελματιών οι οποίοι δεν έχουν εργαζομένους.

Οσοι λοιπόν αποφασίσουν να αμφισβητήσουν το ετήσιο τεκμαρτό εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα πρέπει, μέσω της νέας εφαρμογής στην ψηφιακή πύλη MYAADE, να υποβάλουν το σχετικό αίτημα. Στην περίπτωση που υποστηρίξουν ότι το φορολογητέο τους εισόδημα είναι μικρότερο, θα πρέπει να προχωρήσουν στην υποβολή αιτήματος διενέργειας ελέγχου. Στην περίπτωση αυτή, η διαδικασία γίνεται σε δύο βήματα:

1. Ο φορολογούμενος πρέπει να δηλώσει στην εμπρόθεσμη δήλωσή του ότι επιθυμεί να αμφισβητήσει το ελάχιστο εισόδημα, ζητώντας τη διενέργεια φορολογικού ελέγχου (κωδικοί 443-444 του Ε1 της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος).

2. Εφόσον έχει ήδη συμπληρώσει τον σχετικό κωδικό στο Ε1 της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, ο φορολογούμενος πρέπει, το αργότερο εντός 60 ημερών από τη λήξη της προθεσμίας για την υποβολή της δήλωσης, να συμπληρώσει ερωτηματολόγιο με την περιουσιακή του κατάσταση και τις συνθήκες διαβίωσης του ιδίου, του/της συζύγου και των προστατευόμενων μελών, που θα αξιολογηθεί κατά τον φορολογικό έλεγχο. Το ερωτηματολόγιο θα συμπληρώνεται σε ειδική ψηφιακή εφαρμογή της ΑΑ∆Ε, η οποία θα είναι διαθέσιμη στο πρώτο δεκαπενθήμερο του Μαΐου.

3. Εφόσον κατά την υποβολή της δήλωσης ο φορολογούμενος επιλέξει τη διενέργεια ελέγχου, ενημερώνεται με σχετικό μήνυμα για το δικαίωμα της φορολογικής διοίκησης:

α) Να προσδιορίσει το εισόδημά του με βάση κάθε διαθέσιμο στοιχείο ή με έμμεσες μεθόδους ελέγχου

β) Να επεκτείνει τον έλεγχο σε προγενέστερα φορολογικά έτη ή και λοιπές φορολογίες ή άλλα φορολογικά αντικείμενα, ιδίως σε περίπτωση που οι παρεχόμενες πληροφορίες δεν ανταποκρίνονται στην πραγματική οικονομική του κατάσταση. Οπως τονίζεται στην απόφαση του διοικητή, ο έλεγχος διενεργείται εντός 12 μηνών από την κοινοποίηση της εντολής ελέγχου.

Παράλληλα, οι επαγγελματίες μπορούν να αμφισβητήσουν τον τεκμαρτό τρόπο για αντικειμενικούς λόγους. Αντικειμενικοί λόγοι είναι η στρατιωτική θητεία, οι φυσικές καταστροφές, οι λόγοι υγείας κ.λπ. Στις περιπτώσεις αυτές το αίτημα υποβάλλεται απευθείας στη νέα ψηφιακή εφαρμογή, που θα είναι διαθέσιμη στο πρώτο δεκαπενθήμερο του Μαΐου. Ειδικότερα, το αίτημα μπορεί να υποβληθεί μετά την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος και την έκδοση του εκκαθαριστικού (πράξη προσδιορισμού φόρου) και μέχρι την κοινοποίηση από τη φορολογική διοίκηση εντολής ελέγχου φορολογίας εισοδήματος ή μέχρι την παραγραφή του δικαιώματος της φορολογικής διοίκησης για έκδοση πράξης προσδιορισμού φόρου.

Διαβάστε ακόμη: