Ο κύκλος εργασιών της ΔΕΗ διαμορφώθηκε στα €2,24δις +101,7% σε ετήσια βάση, τα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων ανήλθαν σε €170εκ -8,7% σε ετήσια βάση και οι ζημίες μετά φόρων διαμορφώθηκαν σε €185,7εκ.

Οι ελεύθερες ταμειακές εκροές διαμορφώθηκαν σε €1.5δις και ο καθαρός δανεισμός αυξήθηκε κατά €242εκ και διαμορφώθηκε σε €2.1δις.

Σε λειτουργικό επίπεδο όσο αφορά την αύξηση της παρουσίας του Ομίλου στις ΑΠΕ κατασκευάζεται ήδη 355MW εκ των οποίων περίπου 290MW αναμένεται να έχουν ολοκληρωθεί εντός του έτους.