Σημαντική αντοχή εν μέσω της κορύφωσης της ενεργειακής κρίσης στο α’ τρίμηνο του 2022, έδειξε η ΔΕΗ.

Η επαναλαμβανόμενη λειτουργική κερδοφορία προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκε σε €170 εκατ. έναντι €226 εκατ. το αντίστοιχο τρίμηνο του 2021 και επηρεάστηκε από το υψηλό ενεργειακό κόστος και τον ετεροχρονισμό της τιμολόγησης της ρήτρας.

Ωστόσο, η ΔΕΗ αναφέρει ότι τα αποτελέσματα του α’ τριμήνου αποτελούν ισχυρή ένδειξη ότι ο στόχος για EBITDA το 2022 στα επίπεδα του 2021 θα επιτευχθεί.

Όπως μάλιστα σημειώνει, η στήριξη των πελατών συνεχίστηκε και στο α’ τρίμηνο του 2022 με εκπτώσεις ύψους 358 εκατ. ευρώ.

Η επιχείρηση παραμένει προσηλωμένη στο επενδυτικό της πλάνο για αύξηση της παραγωγής της από ΑΠΕ και για ενίσχυση των Δικτύων Διανομής, ώστε να υποστηρίξουν την επιπλέον παραγωγή ΑΠΕ. Το ύψος των επενδύσεων αυξήθηκε 12,7% το α’ τρίμηνο του 2022.

Η ΔΕΗ συνεχίζει τον εκσυγχρονισμό της, εν μέσω διεθνούς ενεργειακής κρίσης, παραμένοντας προσηλωμένη στην ενεργειακή μετάβαση, που θα οδηγήσει σε σταδιακή απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα και τις εισαγόμενες ανατιμήσεις, προς όφελος του περιβάλλοντος, των καταναλωτών, των μετόχων και της χώρας.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση:

Επαναλαμβανόμενο EBITDA ύψους €170 εκατ. το α΄ τρίμηνο 2022 από €226 εκατ. το α΄ τρίμηνο 2021
Επιβεβαίωση του στόχου για το 2022 για διατήρηση της επαναλαμβανόμενης λειτουργικής κερδοφορίας στα επίπεδα του 2021
Στήριξη των πελατών και το α’ τρίμηνο 2022 με μέτρα συνολικού ύψους €360 εκατ. δεδομένης της καθετοποιημένης θέσης του Ομίλου
Προσήλωση στο επενδυτικό σχέδιο:
– Αυξημένες επενδύσεις στο Δίκτυο Διανομής – στόχος για αύξηση των επενδύσεων στα επόμενα τρίμηνα σύμφωνα με το Επιχειρηματικό Πλάνο

– Εξασφαλισμένη υλοποίηση από πλευράς αδειοδότησης για έργα ΑΠΕ ισχύος 4GW

Εξέλιξη κερδοφορίας

Τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) σε επαναλαμβανόμενη βάση διαμορφώθηκαν σε €170 εκατ. το α’ τρίμηνο 2022 έναντι €225,6 εκατ. το α’ τρίμηνο 2021 για το σύνολο του Ομίλου, παρουσιάζοντας μείωση 24,6%, με το αντίστοιχο περιθώριο να διαμορφώνεται σε 7,6% από 20,3%, λόγω αύξησης του κύκλου εργασιών.

Η μεγάλη αύξηση των λειτουργικών δαπανών λόγω της ανόδου των τιμών φυσικού αερίου, των υγρών καυσίμων και των δικαιωμάτων εκπομπών CO2 και συνακόλουθα και των τιμών της χονδρεμπορικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, επηρέασαν αρνητικά την λειτουργική κερδοφορία της δραστηριότητας της Εμπορίας παρά την αύξηση του μέσου εσόδου, καθώς οι μεταβολές στις τιμές της χονδρεμπορικής αγοράς αντανακλώνται με 1 μήνα καθυστέρηση στα τιμολόγια ηλεκτρικής ενέργειας. Αυτή η αρνητική επίπτωση αντισταθμίστηκε σε μεγάλο βαθμό από την βελτίωση του περιθωρίου κέρδους της Παραγωγής, το οποίο συνέβαλε στην πράξη στην στήριξη των πελατών.

Παράλληλα, θετικά επέδρασε και η διενέργεια πράξεων για την αντιστάθμιση κινδύνου.

Tα αποτελέσματα προ φόρων διαμορφώθηκαν σε ζημίες €30,3 εκατ. έναντι ζημιών €29 εκατ. το a’ τρίμηνο 2021.

Tα αποτελέσματα μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε ζημίες €185,7 εκατ. έναντι ζημιών €43,7 εκατ. το α’ τρίμηνο 2021 λόγω του φόρου €183,6 εκατ. επί της υπεραξίας ύψους €787,2 εκατ. από την πώληση του 49% της συμμετοχής της ΔΕΗ Α.Ε. στην θυγατρική της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. στην Macquarie Asset Management. Εξαιρουμένου του φόρου αυτού οι ζημίες για το α΄ τρίμηνο 2022 διαμορφώνονται σε €2,1 εκατ.