Ξεκινά σήμερα 19 Μαΐου και ολοκληρώνεται την Παρασκευή, 21 Μαΐου, η δημόσια προσφορά για το κοινό ομολογιακό δάνειο που εκδίδει η Costamare Participations Plc, 100% θυγατρικής της Costamare Inc., συμφερόντων της οικογένειας Κωνσταντακόπουλου, τον 3ο μεγαλύτερο σε χωρητικότητα ιδιοκτήτη container πλοίων παγκοσμίως.

Πρόκειται για την πρώτη ομολογιακή έκδοση ελληνικής εταιρείας της ποντοπόρου ναυτιλίας στην εγχώρια κεφαλαιαγορά. Η Costamare έχει αποφασίσει την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου συνολικού ποσού έως €100.000.000, πενταετούς διάρκειας, μέσω της εκδότριας Costamare Participations Plc.

Αναλυτικά, η εκδότρια είναι εταιρεία χαρτοφυλακίου (holding company) με αποκλειστικό σκοπό την κυριότητα, άμεσα ή έμμεσα, μετοχών πλοιοκτητριών εταιρειών ή μετοχών ναυλωτριών εταιρειών γυμνού πλοίου (bareboat charterers) ή μισθωτριών εταιρειών πλοίων υπό χρηματοδοτική μίσθωση (ship lessees), σχετικά με πλοία κάθε εθνικότητας ή σημαίας.

Η Εκδότρια δεν συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο άλλης εταιρείας. Η Εκδότρια είναι θυγατρική της Εγγυήτριας (COSTAMARE INC.), στην οποία, κατά την Ημερομηνία του Ενημερωτικού Δελτίου, ανήκει το 100% των κοινών μετά ψήφου μετοχών της Εκδότριας και το 85% των προνομιούχων άνευ ψήφου μετοχών της Εκδότριας.

Η Εγγυήτρια ασκεί τον πλήρη και αποκλειστικό έλεγχο στην Εκδότρια ως κατέχουσα το σύνολο των μετοχών της Εκδότριας με δικαίωμα ψήφου.

Κωστής Κωνσταντακόπουλος, CEO, Costamare Inc.

Η έκδοση

Οι υπό έκδοση ομολογίες είναι κοινές, ανώνυμες και άυλες, θα διατεθούν προς κάλυψη μέσω δημόσιας προσφοράς στο σύνολο του επενδυτικού κοινού εντός της Ελληνικής Επικράτειας και θα είναι διαπραγματεύσιμες και εισηγμένες στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Το ελάχιστο πόσο ποσό εγγραφής είναι τα 1.000 ευρώ. Η τιμή διάθεσης ανά ομολογία έχει προσδιοριστεί στο ποσό των 1.000 ευρώ, ενώ το εύρος απόδοσης καθορίστηκε μεταξύ 2,70% και 3,10% από τους Συντονιστές Κύριους Αναδόχους. Η τελική απόδοση και το επιτόκιο θα γνωστοποιηθούν στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και θα δημοσιευθούν, στον διαδικτυακό τόπο της Εκδότριας και του Χ.Α. το αργότερο την επόμενη εργάσιμη ημέρα μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Προσφοράς.

Ταυτόχρονα με τον καθορισμό της τελικής απόδοσης, θα αποφασιστεί και η οριστική κατανομή των ομολογιών. Σε κάθε περίπτωση, το επιτόκιο θα καθορισθεί εντός του ανακοινωθέντος δεσμευτικού εύρους της απόδοσης. Το επιτόκιο και η τιμή διάθεσης θα είναι κοινά για όλους τους επενδυτές, ειδικούς και ιδιώτες, που θα συμμετάσχουν στη διάθεση ομολογιών με Δημόσια Προσφορά.

Η περίοδος εκτοκισμού ορίστηκε ανά εξάμηνο και το ΚΟΔ εκδίδεται με βάση το κυπριακό δίκαιο. Με βάση το χρονοδιάγραμμα η διαπραγμάτευση των νέων ομολογιών θα ξεκινήσει την Τετάρτη 26 Μαΐου 2021.